O CoFiGa promove os múltiples beneficios do exercicio físico durante o embarazo para optimizar a saúde maternofetal

Mantén a saúde músculo-esquelética durante a xestación, limita o aumento de peso, prepara o corpo para o parto e postparto e prevén o risco de diástase abdominal, enfermidades metabólicas e futuros problemas de solo pelviano, polo que recomenda realizar actividade física 3-4 días á semana, en sesións de 30-40 minutos e cun nivel de fatiga de 7 sobre 10, sempre baixo supervisión de profesionais sanitarios: xinecólogos/as e fisioterapeutas

14 Nov 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Derrubar falsos mitos sobre a relación entre o embarazo e o exercicio físico, fomentando que as mulleres aposten por un estilo de vida saudable tamén durante este período das súas vidas. É o obxectivo do novo videoconsejo do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Moitas mulleres optan por unha vida sedentaria durante a xestación, por temer que a práctica de exercicio físico pode provocar danos ao feto ou ao seu corpo.

A Ciencia, con todo, hai tempo que demostrou os múltiples beneficios de realizar exercicio físico durante o embarazo.

É por iso que o CoFiGa recompilou no seu novo vídeo didáctico unha serie de recomendacións e consellos prácticos que axudarán a moitas mulleres para levar unha vida saudable durante todo o período gestacional, preparando o seu corpo para o parto e o postparto:

GA: https://youtu.be/Efl2LDAFnXE

ES: https://youtu.be/CjxfCcjNT7Y

É seguro facer exercicio físico durante o embarazo?

Durante o embarazo, a actividade física durante non supón ningún risco para o feto ou para a nai. Tampouco para o propio curso do embarazo.

Con todo, sempre é recomendable que a muller se someta antes a unha revisión xinecolóxica, para determinar as pautas aconsellables en cada caso concreto.

Moitos embarazos poden ser de risco, o que requiriría adaptar a actividade a esa situación. E todos os embarazos pasan por diferentes etapas nas que o corpo e as capacidades da muller van cambiando, o que fai necesario axustar a actividade a cada momento.

Tras a revisión xinecolóxica, poñerse en mans de fisioterapeutas axuda á futura nai a traballar correctamente a estabilidade lumbopélvica e a saúde uroxinecolóxica, esenciais tanto para o propio embarazo como para o momento do parto e as semanas posteriores ao mesmo.

Beneficios do exercicio físico durante o embarazo

Unha vez realizada unha primeira valoración, a muller embarazada poderá empezar a practicar o tipo de exercicio físico que mellor se axusten ás súas necesidades e afeccións.

Facer exercicio físico de forma regular impactará de forma positiva no seu estado de ánimo, reducindo o estrés e mellorando a súa vida social, especialmente se sae a facer deporte en parella, con amigos/as ou con outras persoas, en ximnasios ou piscinas.

Tamén mellorará a calidade do soño, ao consumir máis enerxía, e contribuirá a manter o peso baixo control, algo fundamental para previr a diabete xestacional.

Ao mesmo tempo, axuda a evitar problemas músculo-esqueléticos e achega forza e estabilidade ás articulacións, que ven sometidas a un maior estrés durante a xestación precisamente polos cambios posturales aos que se ve obrigada a nai e o maior peso que ten que soportar.

Da mesma forma, contribuye a evitar a diástase abdominal, a separación dos músculos do abdome, e coida a saúde do solo pelviano, previndo problemas futuros como incontinencia urinaria, entre outros.

Canto exercicio é recomendable durante o embarazo

Xunto ao adestramento de forza, a actividade cardiovascular permite á nai manterse en forma, mellorando a súa resistencia aeróbica. É algo que tamén axuda ao bebé, porque o prepara para o inevitable estrés do parto.

Facer un adestramento progresivo, que teña en conta a realidade de cada muller e o momento en que se atopa o seu embarazo, é a recomendación do CoFiGa, que establece as seguintes pautas: realizar actividade física 3-4 días á semana, en sesións de 30-40 minutos e minutos e cun nivel de fatiga de 7 sobre 10, sempre baixo supervisión de profesionais sanitarios: xinecólogos/as e fisioterapeutas.

Evitar lesións

Para evitar posibles lesións cando a embarazada non está habituada á práctica regular de exercicio físico ou está en baixa forma, o CoFiGa recomenda asesorarse con profesionais sanitarios, xinecólogos/as e fisioterapeutas expertos/as en embarazo e solo pelviano. Ambos deseñarán un plan personalizado para cada caso.

El CoFiGa promueve los múltiples beneficios del ejercicio físico durante el embarazo para optimizar la salud maternofetal

Mantiene la salud músculo-esquelética de la mujer durante la gestación, limita el aumento de peso, prepara el cuerpo para el parto y postparto y previene el riesgo de diástasis abdominal, enfermedades metabólicas y futuros problemas de suelo pélvico, por lo que recomienda realizar actividad física 3-4 días a la semana, en sesiones de 30-40 minutos y con un nivel de fatiga de 7 sobre 10, siempre bajo supervisión de profesionales sanitarios: ginecólogos/as y fisioterapeutas

Derribar falsos mitos sobre la relación entre el embarazo y el ejercicio físico, fomentando que las mujeres apuesten por un estilo de vida saludable también durante este periodo de sus vidas. Es el objetivo del nuevo videoconsejo del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Muchas mujeres optan por una vida sedentaria durante la gestación, por temer que la práctica de ejercicio físico puede provocar daños al feto o a su cuerpo.

La Ciencia, sin embargo, hace tiempo que demostró los múltiples beneficios de realizar ejercicio físico durante el embarazo.

Es por ello que el CoFiGa ha recopilado en su nuevo vídeo didáctico una serie de recomendaciones y consejos prácticos que ayudarán a muchas mujeres a llevar una vida saludable durante todo el periodo gestacional, preparando su cuerpo para el parto y el postparto:

ES: https://youtu.be/CjxfCcjNT7Y

GA: https://youtu.be/Efl2LDAFnXE

¿Es seguro hacer ejercicio físico durante el embarazo?

Durante el embarazo, la actividad física durante no supone ningún riesgo para el feto o para la madre. Tampoco para el propio curso del embarazo.

No obstante, siempre es recomendable que la mujer se someta antes a una revisión ginecológica, para determinar las pautas aconsejables en cada caso concreto.

Muchos embarazos pueden ser de riesgo, lo que requeriría adaptar la actividad a esa situación. Y todos los embarazos pasan por diferentes etapas en las que el cuerpo y las capacidades de la mujer van cambiando, lo que hace necesario ajustar la actividad a cada momento.

Tras la revisión ginecológica, ponerse en manos de fisioterapeutas ayuda a la futura madre a trabajar correctamente la estabilidad lumbopélvica y la salud uroginecológica, esenciales tanto para el propio embarazo como para el momento del parto y las semanas posteriores al mismo.

Beneficios del ejercicio físico durante el embarazo

Una vez realizada una primera valoración, la mujer embarazada podrá empezar a practicar el tipo de ejercicio físico que mejor se ajusten a sus necesidades y aficiones.

Hacer ejercicio físico de forma regular impactará de forma positiva en su estado de ánimo, reduciendo el estrés y mejorando su vida social, especialmente si sale a hacer deporte en pareja, con amigos/as o con otras personas, en gimnasios o piscinas.

También mejorará la calidad del sueño, al consumir más energía, y contribuirá a mantener el peso a raya, algo fundamental para prevenir la diabetes gestacional.

Al mismo tiempo, practicar ejercicio físico durante el embarazo ayuda a evitar problemas musculoesqueléticos y aporta fuerza y estabilidad a las articulaciones, que se ven sometidas a un mayor estrés durante la gestación precisamente por los cambios posturales a los que se ve obligada la madre y el mayor peso que tienen que soportar.

De la misma forma, contribuye a evitar la diástasis abdominal, la separación de los músculos del abdomen, y cuida la salud del suelo pélvico, previniendo problemas futuros como incontinencia urinaria, entre otros.

Cuánto ejercicio es recomendable durante el embarazo

Junto al entrenamiento de fuerza, la actividad cardiovascular permite a la madre mantenerse en forma, mejorando su resistencia aeróbica. Es algo que también ayuda al bebé, porque lo prepara para el inevitable estrés del parto.

Hacer un entrenamiento progresivo, que tenga en cuenta la realidad de cada mujer y el momento en que se encuentra su embarazo, es la recomendación del CoFiGa, que establece las siguientes pautas: realizar actividad física 3-4 días a la semana, en sesiones de 30-40 minutos y minutos y con un nivel de fatiga de 7 sobre 10, siempre bajo supervisión de profesionales sanitarios: ginecólogos y fisioterapeutas.

Evitar lesiones

Para evitar posibles lesiones cuando la embarazada no está habituada a la práctica regular de ejercicio físico o está en baja forma, el CoFiGa recomienda asesorarse con profesionales sanitarios, ginecólogos/as y fisioterapeutas expertos/as en embarazo y suelo pélvico. Ambos diseñarán un plan personalizado para cada caso.

 

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas