Informe Técnico do CoFiGa sobre a evidencia científica existente en relación ao impacto do uso de mochilas nos trastornos musculoesqueléticos de poboación infantil e adolescente

Elaborado en colaboración coa Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC), da man da profesora Beatriz Rodríguez-Romero e a doutoranda Isabel Tuñas Maceiras, achega material didáctico para uso de colexiados/as con recomendacións validadas tras unha exhaustiva revisión bibliográfica sobre a materia

09 Nov 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presenta un Informe Técnico sobre a evidencia científica existente en relación ao impacto do uso de mochilas nos trastornos musculoesqueléticos de poboación infantil e adolescente, elaborado en colaboración coa Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC) da man da profesora Beatriz Rodríguez-Romero e a doutoranda Isabel Tuñas Maceiras.

Trátase dun documento que o CoFiGa pon a disposición de fisioterapeutas colexiados/as, no que se achegan unha serie de directrices/conclusións nesta materia validadas tras realizar unha exhaustiva revisión bibliográfica dos últimos 10 anos sobre a literatura científica publicada nas principais bases de datos de ciencias da saúde (PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane e PEDro), así como nas páxinas web das principais institucións europeas e españolas sobre prevención da dor musculoesquelético en poboación infantil e adolescente.

Na devandita revisión avaliáronse aspectos como a relación entre o uso de mochilas e a dor musculoesquelético, risco de cambios morfolóxicos/actitudes posturales, de alteracións no patrón da marcha e no equilibrio, así como de afectación nas funcións cardiovasculares e respiratorias.   

Recomendacións validadas

O estudo achega as seguintes recomendacións para un adecuado uso de mochilas entre a poboación infantil e adolescente:

- Usar mochilas dotadas con dúas asas e cinto pélvico, desaconsellándose o uso das de rodas ou trolley.

- Colocar a mochila de forma simétrica sobre os dous ombreiros.

- A carga nunca debe superar o 10% do peso corporal do usuario/a.

- Situar o peso de forma simétrica a nivel torácico (preferiblemente sobre a décimo segunda vértebra torácica-T12, por encima da cadeira).

- Limitar a súa utilización a un máximo de 20 minutos diarios.

Material accesible para colexiados/as CoFiGa

O Informe Técnico cos seus correspondentes anexos de estratexia de procura e táboas bibliográficas e que se acompaña con material didáctico en formatos PDF e PowerPoint, está accesible para a súa descarga e uso por parte de fisioterapeutas colexiados/as CoFiGa na seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/colegiados/descargas

 

Informe Técnico del CoFiGa sobre la evidencia científica existente en relación al impacto del uso de mochilas en los trastornos musculoesqueléticos de población infantil y adolescente

Elaborado en colaboración con la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC), de la mano de la profesora Beatriz Rodríguez-Romero y la doctoranda Isabel Tuñas Maceiras, aporta material didáctico para uso de colegiados/as con recomendaciones validadas tras una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la materia

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) presenta un Informe Técnico sobre la evidencia científica existente en relación al impacto del uso de mochilas en los trastornos musculoesqueléticos de población infantil y adolescente, elaborado en colaboración con la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC) de la mano de la profesora Beatriz Rodríguez-Romero y la doctoranda Isabel Tuñas Maceiras.

Se trata de un documento que el CoFiGa pone a disposición de fisioterapeutas colegiados/as, en el que se aporta una serie de directrices/conclusiones en esta materia validadas tras realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de los últimos 10 años sobre la literatura científica publicada en las principales bases de datos de ciencias de la salud (PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane y PEDro), así como en las páginas web de las principales instituciones europeas y españolas sobre prevención del dolor musculoesquelético en población infantil y adolescente.

En dicha revisión se evaluaron aspectos como la relación entre el uso de mochilas y el dolor musculoesquelético, riesgo de cambios morfológicos/actitudes posturales, de alteraciones en el patrón de la marcha y en el equilibrio, así como de afectación en las funciones cardiovasculares y respiratorias.   

Recomendaciones validadas

El estudio aporta las siguientes recomendaciones para un adecuado uso de mochilas entre la población infantil y adolescente:

- Usar mochilas dotadas con dos asas y cinturón pélvico, desaconsejándose las de ruedas o trolley.

- Colocar la mochila de forma simétrica sobre los dos hombros.

- La carga nunca debe superar el 10% del peso corporal de su usuario/a.

- Situar el peso de forma simétrica a nivel torácico (preferiblemente sobre la décimo segunda vértebra torácica-T12, por encima de la cadera).

- Limitar su utilización a un máximo de 20 minutos diarios.

Material accesible para colegiados/as CoFiGa

El Informe Técnico con sus correspondientes anexos de estrategia de búsqueda y tablas bibliográficas y que se acompaña con material didáctico en formatos PDF y PowerPoint, está accesible para su descarga y uso por parte de fisioterapeutas colegiados/as CoFiGa en el siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/colegiados/descargas

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas