Novo videoconsejo do CoFiGa: Fisioterapia nos programas de Prehabilitación para optimizar os resultados da cirurxía

Permite aos pacientes chegar á intervención nunhas condicións físicas óptimas, prevén posibles complicacións post-cirúrxicas e favorece unha recuperación máis temperá, reducindo a estancia hospitalaria

13 Jun 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O concepto de Prehabilitación emerxe en España como un programa multidisciplinar de medidas terapéuticas deseñadas para mellorar a capacidade funcional (mobilidade, elasticidade, forza, flexibilidade e coordinación) daquelas persoas que teñen que facer fronte a unha cirurxía.

Así o explica o novo videoconsello do CoFiGa:

GA: https://youtu.be/SBhFgIyOFDI

ES: https://youtu.be/1zMwW1WFjdU

Cun papel fundamental da Fisioterapia dentro do equipo multidisciplinar de Prehabilitación, a abordaxe preoperatoria supón unha melloría da capacidade funcional e cognitiva do paciente, para que chegue á intervención nunhas condicións óptimas; ademais de previr posibles complicacións post-cirúrxicas que teñen un impacto negativo sobre o prognóstico, a supervivencia e a calidade de vida dos pacientes; e favorecer unha recuperación máis temperá, reducindo a estancia hospitalaria.

Son programas que supuxeron un avance no campo da anestesia perioperatoria en pacientes que van ser sometidos a unha intervención cirúrxica programada: cirurxía oncolóxica (mama, pulmón, aparello dixestivo), cardiovascular, transplante (corazón, pulmón, ril), pacientes con obesidade que vaian ser sometidos a cirurxía bariátrica, …

Exercicio terapéutico

A Prehabilitación busca mellorar a reserva funcional do paciente a través dun programa de exercicio terapéutico de adestramento físico personalizado e de promoción da actividade física.

É fundamental conseguir que os pacientes estean o máis activos posibles antes da intervención, polo menos nas catro semanas previas á cirurxía, sempre que as circunstancias permítano. Para iso, o fisioterapeuta desempeña un papel esencial, deseñando o programa de exercicio terapéutico adaptado ás características individuais do paciente tanto para a fase preoperatoria como para a postoperatoria.

Estes programas constan de varias fases: exercicios de mobilidade e flexibilización, exercicios respiratorios (que deberán aprender para integralos tras a intervención), exercicios de fortalecemento da musculatura periférica (brazos e pernas), exercicio aeróbico, exercicios de relaxación; e educación para a saúde con pautas para incluir estas prácticas na vida diaria.

O exercicio terapéutico reduce a morbimortalidad, prevén o risco cardiovascular, obesidade, hipertensión, dislipemias e diabetes; cunha melloría na calidade de soño e autoestima.

O fisioterapeuta axuda aos pacientes en todo o proceso pre e post-operatorio.

Fisioterapia antes e despois dun transplante

No caso dun transplante, a Fisioterapia cobra un papel crucial, comezando a traballar nun primeiro momento nas unidades de coidados intensivos, con Fisioterapia Respiratoria e Motora. Axuda no manexo da ventilación mecánica co obxectivo de acelerar o proceso de destete, así como favorecer a drenaxe de secreciones para evitar as posibles complicacións respiratorias.

Nunha fase posterior, o fisioterapeuta axudará á readaptación do paciente e reentrenamiento ao esforzo con programas completos de rehabilitación cardíaca e respiratoria.

Nuevo videoconsejo del CoFiGa: Fisioterapia en los programas de Prehabilitación para optimizar los resultados de la cirugía

Permite a los pacientes llegar a la intervención en unas condiciones físicas óptimas, previene posibles complicaciones post-quirúrgicas y favorecee una recuperación más temprana, reduciendo la estancia hospitalaria

El concepto de Prehabilitación emerge en España como un programa multidisciplinar de medidas terapéuticas diseñadas para mejorar la capacidad funcional (movilidad, elasticidad, fuerza, flexibilidad y coordinación) de aquellas personas que tienen que hacer frente a una cirugía.

Así lo explica el nuevo videoconsejo del CoFiGa:

ES: https://youtu.be/1zMwW1WFjdU

GA: https://youtu.be/SBhFgIyOFDI

Con un papel fundamental de la Fisioterapia dentro del equipo multidisciplinar de Prehabilitación, el abordaje preoperatorio supone una mejoría de la capacidad funcional y cognitiva del paciente, para que llegue a la intervención en unas condiciones óptimas; además de prevenir posibles complicaciones post-quirúrgicas que tienen un impacto negativo sobre el pronóstico, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes; y favorecer una recuperación más temprana, reduciendo la estancia hospitalaria.

Son programas que han supuesto un avance en el campo de la anestesia perioperatoria en pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica programada: cirugía oncológica (mama, pulmón, aparato digestivo), cardiovascular, trasplante (corazón, pulmón, riñón), pacientes con obesidad que vayan a ser sometidos a cirugía bariátrica, …

Ejercicio terapéutico

La Prehabilitación busca mejorar la reserva funcional del paciente a través de un programa de ejercicio terapéutico de entrenamiento físico personalizado y de promoción de la actividad física.

Es fundamental conseguir que los pacientes estén lo más activos posibles antes de la intervención, al menos en las cuatro semanas previas a la cirugía, siempre que las circunstancias lo permitan. Para ello, el fisioterapeuta desempeña un papel esencial, diseñando el programa de ejercicio terapéutico adaptado a las características individuales del paciente tanto para la fase preoperatoria como para la postoperatoria.

Estos programas constan de varias fases: ejercicios de movilidad y flexibilización, ejercicios respiratorios (que deberán aprender para integrarlos tras la intervención), ejercicios de fortalecimiento de la musculatura periférica (brazos y piernas), ejercicio aeróbico, ejercicios de relajación; y educación para la salud con pautas para incluir estas prácticas en la vida diaria.

El ejercicio terapéutico reduce la morbimortalidad, previene el riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión, dislipemias y diabetes; con una mejoría en la calidad de sueño y autoestima.

El fisioterapeuta ayuda a los pacientes en todo el proceso pre y post-operatorio.

Fisioterapia antes y después de un trasplante

En el caso de un trasplante, la Fisioterapia cobra un papel crucial, comenzando a trabajar en un primer momento en las unidades de cuidados intensivos, con Fisioterapia Respiratoria y Motora. Ayuda en el manejo de la ventilación mecánica con el objetivo de acelerar el proceso de destete, así como favorecer el drenaje de secreciones para evitar las posibles complicaciones respiratorias.

En una fase posterior, el fisioterapeuta ayudará a la readaptación del paciente y reentrenamiento al esfuerzo con programas completos de rehabilitación cardíaca y respiratoria.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas