O CoFiGa secunda a denuncia do CGCFE sobre o fomento do intrusismo que está a facer a Administración pública coa derivación de pacientes de Atención Primaria a ximnasios para ser tratados por educadores físico-deportivos

Poñendo en perigo a saúde da poboación, xa que prescrición e aplicación de exercicio para tratar a pacientes é un acto sanitario que exclusivamente debe ser realizada por profesionais sanitarios

26 May 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) secunda a denuncia formulada polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) sobre o intrusismo que está a fomentar a Administración pública coa derivación de pacientes de Atención Primaria para ser tratados, poñendo en perigo con iso a saúde da poboación. 

Esta derivación está a realizarse en virtude da Resolución do 4 de xullo de 2022, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Deporte, do 9 de maio de 2022, relativo á distribución territorial e criterios de repartición do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

En virtude desta normativa, se implantan programas de prescrición de exercicio físico que levan a cabo mediante a derivación, desde o persoal de Medicina e Enfermería de Atención Primaria, ao que agora chamaranse Unidades Activas de Exercicio Físico implantadas en centros deportivos públicos e dirixidas por educadores físico-deportivos.

Esta normativa xa foi contestada en novembro por todos os Consellos Xerais de Profesións Sanitarias, cun manifesto onde se esixía que se excluísen do devandito programa ás persoas con patoloxía, que sempre han de ser tratadas por profesionais sanitarios e non por educadores físico-deportivos, especificando que a prescrición e aplicación de exercicio para tratar a pacientes é un acto sanitario que debe permanecer exclusivamente en mans de profesionais sanitarios.

A implantación deste programa está a producir catro problemas de máxima gravidade, de índole económica, xurídica, de transparencia e, o que é máis importante, de Saúde Pública, polo que o CGCFE esixe a derrogación tanto da Resolución antes citada como do programa de prescrición de exercicio físico en cuestión.

O CGCFE advirte que, en caso contrario, poñerá o asunto en coñecemento da Unión Europea para que investigue o mal uso de Fondos Europeos que a Administración pública española está a realizar co desenvolvemento deste tipo de programas. Unha acción que será secundada con mobilizacións en todo o país. 

Así o pon de manifesto o CGCFE na nota de prensa difundida entre os medios de comunicación, que se adxunta a esta información.

El CoFiGa secunda la denuncia del CGCFE sobre el fomento del intrusismo que está haciendo la Administración pública con la derivación de pacientes de Atención Primaria a gimnasios para ser tratados por educadores físico-deportivos

Poniendo en peligro la salud de la población, ya que prescripción y aplicación de ejercicio para tratar a pacientes es un acto sanitario que exclusivamente debe ser realizada por profesionales sanitarios

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) secunda la denuncia formulada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) sobre el intrusismo que está fomentando la Administración Pública con la derivación de pacientes de Atención Primaria para ser tratados, poniendo en peligro con ello la salud de la población.  

Esta derivación se está realizando en virtud de la Resolución de 4 de julio de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte, de 9 de mayo de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En virtud de esta normativa, se implantan programas de prescripción de ejercicio físico que se llevan a cabo mediante la derivación, desde el personal de Medicina y Enfermería de Atención Primaria, a lo que ahora se llamarán Unidades Activas de Ejercicio Físico implantadas en centros deportivos públicos y dirigidas por educadores físico-deportivos.

Esta normativa ya fue contestada en noviembre por todos los Consejos Generales de Profesiones Sanitarias, con un manifiesto donde se exigía que se excluyesen de dicho programa a las personas con patología, que siempre han de ser tratadas por profesionales sanitarios y no por educadores físico-deportivos, especificando que la prescripción y aplicación de ejercicio para tratar a pacientes es un acto sanitario que debe permanecer exclusivamente en manos de profesionales sanitarios.

La implantación de este programa está produciendo cuatro problemas de máxima gravedad, de índole económica, jurídica, de transparencia y, lo que es más importante, de Salud Pública, por lo que el CGCFE exige la derogación tanto de la Resolución antes citada como del programa de prescripción de ejercicio físico en cuestión.

El CGCFE advierte que, en caso contrario, pondrá el asunto en conocimiento de la Unión Europea para que investigue el mal uso de Fondos Europeos que la Administración pública española está realizando con el desarrollo de este tipo de programas. Una acción que será secundada con movilizaciones en todo el país.  

 

Así lo pone de manifiesto el CGCFE en la nota de prensa difundida entre los medios de comunicación, que se adjunta a esta información. 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas