Fisioterapia na prevención e tratamento da Esclerose Múltiple, tema do novo videoconsello do CoFiGa

Axuda ás persoas afectadas, en todas as etapas da enfermidade, a manter e mesmo mellorar as súas funcións corporais e a reducir síntomas como a dor e a fatiga

16 May 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Ao fío da conmemoración o 30 de maio do Día Mundial da Esclerose Múltiple (EM), o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lanza un novo videoconsello, dedicado nesta ocasión para informar sobre as achegas que a Fisioterapia realiza na prevención e no tratamento multidisciplinar desta patoloxía coñecida como “a enfermidade das mil caras” pola súa versatilidade á hora de manifestarse en cada paciente:

https://youtu.be/wQ7IOXVOpts

Incidencia e prevalencia en España e en Galicia

De orixe descoñecida, a EM é unha enfermidade neurodegenerativa crónica do sistema nervioso central que nos últimos 20 anos duplicou en España o número de persoas afectadas, alcanzando a cifra de 55 mil, unha prevalencia de 120 casos por cada 100.000 habitantes e unha incidencia media de 2.000 novos pacientes cada ano.

En Galicia ten a prevalencia máis alta do territorio nacional (aproximadamente 4 500 persoas afectadas) e unha incidencia anual superior a 8 pacientes por cada 100.00 habitantes, o que supón que se diagnostican 19 novos casos cada mes (datos da Federación Galega de Esclerose Múltiple-FEGADEM).

Características da EM

Coa EM, o sistema inmunitario ataca a vaina protectora (mielina) que recubre as fibras nerviosas e causa problemas de comunicación entre o cerebro e o resto do corpo. Maniféstase por moitas partes do organismo e de forma diversa en cada paciente.

É unha das principais causas de discapacidade, xa que co tempo pode provocar a deterioración ou o dano permanentes das fibras nerviosas.

Entumecimiento ou debilidade nunha ou máis extremidades, sensación de formigo, espasmos, falta de coordinación, marcha inestable ou incapacidade para camiñar, vertixe, fatiga, dor, trastornos vesicais e intestinais, afectación ocular con visión dobre ou movementos oculares incontrolables, dificultade de fala e deglución, problemas de atención ou memoria, trastornos de soño… son os seus síntomas máis comúns, que varían moito entre pacientes, dependendo da localización e a gravidade do dano á fibra nerviosa no sistema nervioso central. Nalgunhas persoas pode avanzar ata perder a capacidade de camiñar sen axuda ou por completo, mentres que outras poden ter longos períodos de remisión sen presentar síntomas novos.

O seu curso recorrente-remitente (85% dos casos) é outras das súas características, con brotes de diferente duración que provocan a aparición de novos síntomas ou o empeoramento (exacerbación) dos existentes.

A maioría dos casos diagnostícanse en persoas que teñen entre 20 e 40 anos de idade, aínda que tamén pode aparecer en poboación infantil, adolescente nenos, adolescentes e anciáns.

Achegas da Fisioterapia no seu tratamento

Como parte dunha atención interdisciplinar, a Fisioterapia é de gran axuda para as persoas afectadas en todas as etapas da enfermidade, desde previr o seu desenvolvemento ata controlar os seus síntomas.

Poñerse en mans de fisioterapeutas permite ás persoas afectadas a manter e mesmo mellorar as súas funcións corporais e reducir algúns dos seus síntomas, como a dor e a fatiga.

Concretamente, o tratamento de Fisioterapia ofrece:

- alivio dos síntomas que vaian aparecendo;

- aumento da forza e a flexibilidade muscular;

- mellora da sensibilidade;

- reentreno do equilibrio e da marcha;

prevención de complicacións da inmobilidade;

e asesoramento no uso e manexo de axudas técnicas, como muleta, bastón ou cadeira de rodas.

Fisioterapia en la prevención y tratamiento de la Escleroris Múltiple, tema del nuevo videoconsejo del CoFiGa

Ayuda a las personas afectadas, en todas las etapas de la enfermedad, a mantener e incluso mejorar sus funciones corporales y a reducir síntomas como el dolor y la fatiga

Al hilo de la conmemoración el 30 de mayo del Día Mundial de la Escleroris Múltiple (EM), el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lanza un nuevo videoconsejo, dedicado en esta ocasión a informar sobre las aportaciones que la Fisioterapia realiza en la prevención y el tratamiento multidisciplinar de esta patología conocida como “la enfermedad de las mil caras” por su versatilidad a la hora de manifestarse en cada paciente:

ES: https://youtu.be/fVi3Wnc6UkE

Incidencia y prevalencia en España y en Galicia

De origen desconocido, la EM es una enfermedad neurodegenerativa crónica del sistema nervioso central que en los últimos 20 años ha duplicado en España el número de personas afectadas, alcanzando la cifra de 55 mil, una prevalencia de 120 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia media de 2.000 nuevos pacientes cada año.

En Galicia tiene la prevalencia más alta del territorio nacional (aproximadamente 4 500 personas afectadas) y una incidencia anual superior a 8 pacientes por cada 100.00 habitantes, lo que supone que se diagnostican 19 nuevos casos cada mes (datos de la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple-FEGADEM).

Características de la EM

Con la EM, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Se manifiesta por muchas partes del organismo y de forma diversa en cada paciente.

Es una de las principales causas de discapacidad, ya que con el tiempo puede provocar el deterioro o el daño permanentes de las fibras nerviosas.

Entumecimiento o debilidad en una o más extremidades, sensación de hormigueo, espasmos, falta de coordinación, marcha inestable o incapacidad para caminar, vértigo, fatiga, dolor, trastornos vesicales e intestinales, afectación ocular con visión doble o movimientos oculares incontrolables, dificultad de habla y deglución, problemas de atención o memoria, trastornos de sueño… son sus síntomas más comunes, que varían mucho entre pacientes, dependiendo de la ubicación y la gravedad del daño a la fibra nerviosa en el sistema nervioso central. En algunas personas puede avanzar hasta perder la capacidad de caminar sin ayuda o por completo, mientras que otras pueden tener largos períodos de remisión sin presentar síntomas nuevos.

Su curso recurrente-remitente (85% de los casos) es otras de sus características, con brotes de diferente duración que provocan la aparición de nuevos síntomas o el empeoramiento (exacerbación) de los existentes.

La mayoría de los casos se diagnostican en personas que tienen entre 20 y 40 años de edad, aunque también puede aparecer en población infantil, adolescente niños, adolescentes y ancianos.

Aportaciones de la Fisioterapia en su tratamiento

Como parte de una atención interdisciplinar, la Fisioterapia es de gran ayuda para las personas afectadas en todas las etapas de la enfermedad, desde prevenir su desarrollo hasta controlar sus síntomas.

Ponerse en manos de fisioterapeutas permite a las personas afectadas a mantener e incluso mejorar sus funciones corporales y reducir algunos de sus síntomas, como el dolor y la fatiga.

Concretamente, el tratamiento de Fisioterapia ofrece:

- alivio de los síntomas que vayan apareciendo;

- aumento de la fuerza y la flexibilidad muscular;

- mejora de la sensibilidad;

- reentreno del equilibrio y la marcha;

prevención de complicaciones de la inmovilidad;

y asesoramiento en el uso y manejo de ayudas técnicas como muleta, bastón o silla de ruedas.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas