Fisioterapia en Atención Primaria: tratamento, promoción da saúde e prevención de enfermidades

O novo videoconsello do CoFiGa incide no primordial papel do/a fisioterapeuta como prescritor de Exercicio Terapéutico no primeiro nivel asistencial do sistema público de saúde

11 Abr 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Como integrante imprescindible nos Equipos Multidisciplinares de Atención Primaria, o profesional da Fisioterapia desenvolve nos centros de saúde unha destacada e importante labor para garantir unha adecuada resposta ás crecentes necesidades da poboación para manter a súa saúde e calidade de vida.

No primeiro nivel asistencial, o labor do/a fisioterapeuta de Atención Primaria céntrase non só en actividades asistenciais de tratamento de patoloxías moi comúns entre a poboación (diabetes, hipertensión, obesidade, dor musculoesquelético, afeccións respiratorias…), senón tamén de promoción da saúde e prevención de enfermidades.

Así se pon de manifesto no novo videoconsello que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon ao servizo da poboación, no que incide no primordial papel do/a fisioterapeuta de Atención Primaria como prescritor de Exercicio Terapéutico:

https://youtu.be/TkQsdAlYQjw

Exercicio Terapéutico en Atención Primaria

Enténdese por Exercicio Terapéutico ao conxunto de actividades físicas planificadas polo/a fisioterapeuta co obxectivo previr ou corrixir alteracións e factores de riscos relacionados coa saúde.

A evidencia científica ha demostrado que o Exercicio Terapéutico mellora e/o restaura a función física do paciente, evita a perda e restablece as capacidades funcionais afectadas pola enfermidade e/o lesión, prevén e diminúe a discapacidade motriz e contribúe ao mantemento da forma física e a un mellor estado xeral de saúde.

Executado de forma planificada e sistemática a través de programas pautados, supervisados e avaliados periodicamente polo/a fisioterapeuta de Atención Primaria en función do estado e evolución de cada paciente, os principais beneficios do Exercicio Terapéutico son:

- Mellorar o sistema cardiovascular, diminuíndo o risco de patoloxías e favorecendo a circulación.

- Influír de forma positiva no sistema nervioso, mellorando a coordinación, o ton muscular e a dor.

- Favorecer un adecuado funcionamento do aparello locomotor (ósos, músculos, articulacións, tendóns e ligamentos): mellora a mobilidade e equilibrio, recuperación dunha lesión física -incluído as deportivas- e reduce e elimina dores musculares e articulares. 

- Mellorar a capacidade respiratoria.

- Reducir e previr problemas físicos relacionados co envellecemento ou estados de saúde puntais, como o embarazo, o postparto, etc.

- Favorecer unha recuperación postquirúrgica máis rápida e eficaz, evitando en moitos casos a cirurxía.

- Educar na adquisición de bos hábitos posturales.

- Reducir riscos de estrés, depresión e fatiga.

Xa sexan individuais ou grupais, os programas de Exercicio Terapéutico deben ser revisados e revaluados periodicamente polo/a fisioterapeuta de Atención Primaria, quen en función do estado físico e evolución de cada paciente realizará as modificacións que sexan necesarias. A comunicación entre fisioterapeuta e paciente é esencial para valorar os avances e decidir se se modifica o exercicio ou se o paciente debe seguir realizándoo.

O asesoramento do/a fisioterapeuta tamén é fundamental para favorecer o empoderamento do paciente, a súa motivación e constancia, conseguindo que o proceso asistencial continúe máis aló de cada sesión, enriquecendo o tratamento e integrándoo na súa vida diaria.

Escola de Costas

Nos centros de saúde do sistema público de saúde é cada vez máis frecuente atopar as denominadas Escolas de Costas. Son programas de educación sanitaria destinados á poboación en xeral e preferentemente a pacientes con doenzas de costas -uno dos problemas de saúde máis frecuentes e unha das principais causas de discapacidade- e colectivos predispostos a padecelas.

Con profesionais especialmente cualificados nesta materia, como os e as fisioterapeutas, a Escola de Costas facilita información sobre diferentes aspectos relacionados coa patoloxía vertebral (anatomía básica, causas da dor vertebral, mecanismos de protección, normas básicas de hixiene postural e ergonomía, etc.) que permite combater mellor os episodios dolorosos. Ademais, proporciona un adestramento preciso para adquirir hábitos posturales correctos e desenvolve un programa específico de exercicios de columna, destinado a conseguir un mellor estado funcional e un estilo de vida máis saudable, mantendo un seguimento periódico dos pacientes tratados.

Fisioterapia en Atención Primaria: tratamiento, promoción de la salud y prevención de enfermedades

El nuevo videoconsejo del CoFiGa incide en el primordial papel del/la fisioterapeuta como prescriptor de Ejercicio Terapéutico en el primer nivel asistencial del sistema público de salud

Como integrante imprescindible en los Equipos Multidisciplinares de Atención Primaria, el profesional de la Fisioterapia desarrolla en los centros de salud una destacada e importante labor para garantizar una adecuada respuesta a las crecientes necesidades de la población para mantener su salud y calidad de vida.

En el primer nivel asistencial, la labor del/la fisioterapeuta de Atención Primaria se centra no solo en actividades asistenciales de tratamiento de patologías muy comunes entre la población (diabetes, hipertensión, obesidad, dolor musculoesquelético, afecciones respiratorias…), sino también de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Así se pone de manifiesto en el nuevo videoconsejo que el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone al servicio de la población, en el que incide en el primordial papel del/la fisioterapeuta de Atención Primaria como prescriptor de Ejercicio Terapéutico:

https://youtu.be/EKRhaQbaHP8

Ejercicio Terapéutico en Atención Primaria

Se entiende por Ejercicio Terapéutico al conjunto de actividades físicas planificadas por el/la fisioterapeuta con el objetivo prevenir o corregir alteraciones y factores de riesgos relacionados con la salud.

La evidencia científica ha demostrado que el Ejercicio Terapéutico mejora y/o restaura la función física del paciente, evita la pérdida y restablece las capacidades funcionales afectadas por la enfermedad y/o lesión, previene y disminuye la discapacidad motriz y contribuye al mantenimiento de la forma física y a un mejor estado general de salud.

Ejecutado de forma planificada y sistemática a través de programas pautados, supervisados y evaluados periódicamente por el/la fisioterapeuta de Atención Primaria en función del estado y evolución de cada paciente, los principales beneficios del Ejercicio Terapéutico son:

- Mejorar el sistema cardiovascular, disminuyendo el riesgo de patologías y favoreciendo la circulación.

- Influir de forma positiva en el sistema nervioso, mejorando la coordinación, el tono muscular y el dolor.

- Favorecer un adecuado funcionamiento del aparato locomotor (huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos): mejora la movilidad y equilibrio, recuperación de una lesión física -incluido las deportivas- y reduce y elimina dolores musculares y articulares. 

­- Mejorar la capacidad respiratoria.

- Reducir y prevenir problemas físicos relacionados con el envejecimiento o estados de salud puntales, como el embarazo, el postparto, etc.

- Favorecer una recuperación postquirúrgica más rápida y eficaz, evitando en muchos casos la cirugía.

- Educar en la adquisición de buenos hábitos posturales.

- Reducir riesgos de estrés, depresión y fatiga.

Ya sean individuales o grupales, los programas de Ejercicio Terapéutico han de ser revisados y revaluados periódicamente por el/la fisioterapeuta de Atención Primaria, quien en función del estado físico y evolución de cada paciente realizará las modificaciones que sean necesarias. La comunicación entre fisioterapeuta y paciente es esencial para valorar los avances y decidir si se modifica el ejercicio o si el paciente debe seguir realizándolo.

El asesoramiento del/la fisioterapeuta también es fundamental para favorecer el empoderamiento del paciente, su motivación y constancia, consiguiendo que el proceso asistencial continúe más allá de cada sesión, enriqueciendo el tratamiento e integrándolo en su vida diaria.

Escuela de Espalda

En los centros de salud del sistema público de salud es cada vez más frecuente encontrar las denominadas Escuelas de Espalda. Son programas de educación sanitaria destinados a la población en general y preferentemente a pacientes con dolencias de espalda -uno de los problemas de salud más frecuentes y una de las principales causas de discapacidad- y colectivos predispuestos a padecerlas.

Con profesionales especialmente cualificados en esta materia, como los y las fisioterapeutas, la Escuela de Espalda facilita información sobre diferentes aspectos relacionados con la patología vertebral (anatomía básica, causas del dolor vertebral, mecanismos de protección, normas básicas de higiene postural y ergonomía, etc.) que permite combatir mejor los episodios dolorosos. Además, proporciona un entrenamiento preciso para adquirir hábitos posturales correctos y desarrolla un programa específico de ejercicios de columna, destinado a conseguir un mejor estado funcional y un estilo de vida más saludable, manteniendo un seguimiento periódico de los pacientes tratados.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas