A Fisioterapia, clave na Rehabilitación Cardíaca de pacientes con enfermidades cardiovasculares

O CoFiGa dedica o seu videoconsello de marzo ao labor que desenvolven os e as fisioterapeutas nos programas de recuperación de pacientes con enfermidades cardiovasculares, prescribindo, adaptando e supervisando o exercicio terapéutico e participando na educación para a saúde

14 Mar 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

As enfermidades cardiovasculares -aquelas que afectan o corazón ou ao sistema circulatorio- son a primeira causa de morte en España: cada ano, preto de 119.000 falecementos -o 26,4% do total-. Provocan o 17% das baixas laborais, segundo datos da Fundación Española do Corazón. E xeran altos índices de incapacidade.

A redución da súa incidencia baséase no control dos factores de risco cardiovascular modificables: dislipemia (niveis de graxa en sangue), diabetes, hipertensión, tabaquismo, estrés, obesidade e inactividade física, principalmente.

Para contribuír a mellorar a calidade de vida destes pacientes, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o seu videoconsello de marzo á Rehabilitación Cardíaca, un conxunto de actuacións de enfoque interdisciplinar que buscan a recuperación das persoas con cardiopatías.

https://youtu.be/Zq-TDrLMv7E

Tal e como se explica no videoconsello, ademais de reducir en termos xerais a morbimortalidad cardiovascular, os programas de Rehabilitación Cardíaca melloran a capacidade funcional dos pacientes, mellorando a súa calidade de vida e permitíndolles a súa reincorporación á vida social e laboral.

Nestes programas trabállanse aspectos como exercicio terapéutico, control de factores de risco, factores psicolóxicos, educación para a saúde e orientación sociolaboral.

O/a fisioterapeuta xoga un papel moi importante dentro da Rehabilitación Cardíaca, prescribindo, adaptando e supervisando o exercicio terapéutico, así como participando na educación para a saúde, dando as pautas para modificar os hábitos de vida a longo prazo.

Programa de Fisioterapia Cardiovascular

Tras un episodio cardiovascular, moitas persoas poden sufrir fatiga, cansazo ou secuelas que lles impidan realizar esforzos ou mesmo actividades cotiás. Nestes casos, o fisioterapeuta será o profesional encargado de deseñar e supervisar un tratamento que busca a mellora desas capacidades.

Cun tratamento personalizado en función das necesidades de cada paciente, cada sesión de Fisioterapia consta en termos xerais dunha parte inicial de quecemento dos grandes grupos musculares, seguida de exercicios respiratorios, de fortalecemento tanto de membros superiores como inferiores e de musculatura abdominal, exercicios respiratorios, exercicio aeróbico (tapiz rodante ou cicloergómetro), estiramentos e relaxación ou volta á calma.

Neste sentido, o videoconsello recorda que a Organización Mundial da Saúde (OMS) recomenda realizar exercicios de forza 2-3 días á semana, combinándoos con 3-5 días dedicados a exercicio cardiorrespiratorio. Durante 150-300 minutos de actividade moderada, o equivalente en actividade intensa -entre 75 e 150 minutos-; ou unha mestura de ambas.

Cada paciente debe manter os seus hábitos saudables e realizar o programa de exercicios durante toda a vida. O seu fisioterapeuta especializado en Rehabilitación Cardíaca daralle as pautas e acompañaralle en todo o proceso, aconsellándolle tanto na realización correcta de exercicios como sobre as opcións que ten, para motivarlle e levar un adecuado control do programa.

La Fisioterapia, clave en la Rehabilitación Cardiaca de pacientes con enfermedades cardiovasculares

El CoFiGa dedica su videoconsejo de marzo a la labor que desarrollan los y las fisioterapeutas en los programas de recuperación de pacientes con enfermedades cardiovasculares, prescribiendo, adaptando y supervisando el ejercicio terapéutico y participando en la educación para la salud

Las enfermedades cardiovasculares -aquellas que afectan al corazón o al sistema circulatorio- son la primera causa de muerte en España: cada año, cerca de 119.000 fallecimientos -el 26,4% del total-. Provocan el 17% de las bajas laborales, según datos de la Fundación Española del Corazón. Y generan altos índices de incapacidad.

La reducción de su incidencia se basa en el control de los factores de riesgo cardiovascular modificables: dislipemia (niveles de grasa en sangre), diabetes, hiper­tensión, tabaquismo, estrés, obesidad e inactividad física, principalmente.

Para contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica su videoconsejo de marzo a la Rehabilitación Cardiaca, un conjunto de actuaciones de enfoque interdisciplinar que buscan la recuperación de las personas con cardiopatías.

https://youtu.be/6boiALUHl9s

Tal y como se explica en el videoconsejo, además de reducir en términos generales la morbimortalidad cardiovascular, los programas de Rehabilitación Cardiaca mejoran la capacidad funcional de los pacientes, mejorando su calidad de vida y permitiéndoles su reincorporación a la vida social y laboral.

En estos programas se trabajan as­pectos como ejercicio terapéutico, control de factores de riesgo, factores psicológi­cos, educación para la salud y orientación sociolaboral.

El/la fisioterapeuta juega un papel muy importante dentro de la Rehabilitación Cardíaca, prescribiendo, adaptando y supervisando el ejercicio terapéutico, así como participando en la educación para la salud, dando las pautas para modificar los hábitos de vida a largo plazo.

Programa de Fisioterapia Cardiovascular

Tras un episodio cardiovascular, muchas personas pueden sufrir fatiga, cansancio o secuelas que les impidan realizar esfuerzos o incluso actividades cotidianas. En estos casos, el fisioterapeuta será el profesional encargado de diseñar y supervisar un tratamiento que busca la mejora de esas capacidades.

Con un tratamiento personalizado en función de las necesidades de cada paciente, en términos generales cada sesión de Fisioterapia consta de una parte inicial de calentamiento de los grandes grupos musculares, seguida de ejercicios respiratorios, de fortalecimiento tanto de miembros superiores como de inferiores y de musculatura abdominal, ejercicios respiratorios, ejercicio aeróbico (tapiz rodante o cicloergómetro), estiramientos y relajación o vuelta a la calma.

En este sentido, el videoconsejo recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar ejercicios de fuerza 2-3 días a la semana, combinándolos con 3-5 días dedicados a ejercicio cardiorrespiratorio. Durante 150-300 minutos de actividad moderada, el equivalente en actividad intensa -entre 75 y 150 minutos-; o una mezcla de ambas.

Cada paciente debe mantener sus hábitos saludables y realizar el programa de ejercicios durante toda la vida. Su fisioterapeuta especializado/a en Rehabilitación Cardíaca le dará las pautas y le acompañará en todo el proceso, aconsejándole tanto en la realización correcta de ejercicios como en las opciones que tiene, para motivarle y llevar un adecuado control del programa.

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas