O uso de máscaras continúa sendo obrigatorio en Centros de Fisioterapia

Tal e como establece o Real Decreto 65/2023, publicado no BOE do 8 de febreiro de 2023

08 Feb 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O uso de máscaras continúa sendo obrigatorio en centros, servizos e establecementos sanitarios, como é o caso dos Centros de Fisioterapia.

Así se desprende da análise realizada pola Asesoría Xurídica do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) do Real Decreto 65/2023, do 7 de febreiro de 2023, -publicado no Boletín Oficial do Estado (BOE) do 8 de febreiro de 2023-, polo que se modifica a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19.

O Real Decreto 65/2023 dispón neste sentido que:

1. As persoas de seis anos en diante quedan obrigadas ao uso de máscaras nos seguintes supostos:

a) Nos centros e servizos sanitarios, nas oficinas de farmacia e en caixas de primeiros auxilios, segundo o establecido no Real Decreto 1277/2003, do 10 de outubro, polo que se establecen as bases xerais sobre autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, por parte das persoas traballadoras, dos visitantes e dos pacientes con excepción das persoas ingresadas cando permanezan na súa habitación.

Establecementos socio-sanitarios

Polo que respecta aos establecementos socio-sanitarios, a nova normativa establece que tamén se mantén o uso obrigatorio de máscaras tanto para traballadores/as que estean en contacto con persoas residentes ou en zonas compartidas como para visitantes cando estean en zonas compartidas.

Supostos que eximen da obrigatoriedade

Esta obrigatoriedade no uso de máscaras non será esixible unicamente cando:

- Afecten a “persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización”.

- Ou, “da acordo con as indicacións das autoridades sanitarias, no caso de que o uso da máscara resulte incompatible coa natureza propia das actividades”.

El uso de mascarillas continúa siendo obligatorio en Centros de Fisioterapia

Tal y como establece el Real Decreto 65/2023, publicado en el BOE de 8 de febrero de 2023

El uso de mascarillas continúa siendo obligatorio en centros, servicios y establecimientos sanitarios, como es el caso de los Centros de Fisioterapia.

Así se desprende del análisis realizado por la Asesoría Jurídica del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) del Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero de 2023, - publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 8 de febrero de 2023-, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El Real Decreto 65/2023 dispone en este sentido que:

1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a) En los centros y servicios sanitarios, en las oficinas de farmacia y en botiquines, según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación.

Establecimientos socio-sanitarios

Por lo que respecta a los establecimientos socio-sanitarios, la nueva normativa establece que también se mantiene el uso obligatorio de mascarillas tanto para trabajadores/as que estén en contacto con personas residentes o en zonas compartidas como para visitantes cuando estén en zonas compartidas.

Supuestos que eximen de la obligatoriedad

Esta obligatoriedad en el uso de mascarillas no será exigible únicamente cuando:

- Afecten a “personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”.

- O, “de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, en el caso de que el uso de la mascarilla resulte incompatible con la naturaleza propia de las actividades”.

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas