O CoFiGa facilita asesoramento para que os centros de Fisioterapia con traballadores cumpran coa obrigatoria implantación de protocolos de prevención e actuación fronte ao acoso por razóns de sexo no ámbito laboral

A xornada informativa promovida polo CoFiGa en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta, Unión Profesional e a Asociación galega para a prevención da violencia de xénero no ámbito sociolaboral (Agaxen), congregou a 50 fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia interesados na materia

06 Feb 2023 / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) facilita (en documento adxunto) a “Guía para a prevención e tratamento do acoso sexual e do acoso por razón de sexo nas pemes” editada pola Xunta, na que se informa de todo o procedemento necesario para cumprir coa obrigatoria implantación de protocolos para a prevención deste tipo de acoso en todos os centros con persoal empregado.

Informa igualmente de que, en virtude do convenio da Xunta de Galicia mantén con Unión Profesional (UP) -organización empresarial á que pertence o CoFiGa-, os e as fisioterapeutas colexiados/as de Galicia poden acceder a un baixo custo (subvencionado pola Xunta) a asesoramento para a elaboración e posta en marcha dos devanditos protocolos, nos que é obrigatorio articular tanto normas internas de conduta e medidas para previlo, como tamén o procedemento e vías a seguir por parte de traballadores/as diante de situacións ou casos de acoso por razón de sexo no ámbito laboral. Este asesoramento desenvolverase a través UP, en virtude do convenio que mantén con Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta e a Asociación galega para a prevención da violencia de xénero no ámbito sociolaboral (Agaxen).

Xornada informativa

Todos estes aspectos foron analizados o pasado 4 de febreiro no transcurso da xornada informativa propiciada polo CoFiGa, coa colaboración da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta, UP e Agaxen, que se desenvolveu de forma presencial na sede do CoFiGa na Coruña, sendo retransmitida en directo a través da plataforma telemática Zoom.

A xornada, na que participaron un total de 50 fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia de Galicia, contou coa presenza da directora xeral de Relacións Laborais da Xunta, Elena Mancha, quen destacou a importancia deste tipo de actividades encamiñadas a avanzar cara a «unha maior conciencia e sensibilización» para erradicar nos lugares de traballo este tipo de condutas “que atacan á integridade das persoas traballadoras, a súa dignidade e intimidade”.

Pola súa banda, na súa calidade de vogal responsable da área de Igualdade do CoFiGa, Fátima Fontenla apuntou que con este tipo de accións o CoFiGa continúa a súa liña de sentar as bases para unha Fisioterapia en plena igualdade. “Nesta ocasión abordamos un tema tan espiñento como o acoso por razóns de sexo no ámbito laboral, informando e facilitando ao noso corpo de colexiados/as as pautas para seguir para responder á obrigatoriedade legal de promover condicións de traballo que eviten este tipo de situacións, de arbitrar procedementos específicos para erradicalas nos centros de traballo e para dar leito ás denuncias ou reclamacións que poidan xurdir na contorna laboral”, subliñou.

Para avaliar todos estes aspectos, a xornada contou coa participación da participación da consultora especializada en igualdade de xénero María Ángeles García Pérez, presidenta de Agaxen; e da inspectora de traballo experta en igualdade Sandra García Lombardía.

Coas súas intervencións, informaron sobre o marco legal vixente na materia, os pasos para seguir nos centros de traballo para poñer en marcha protocolos de prevención e actuación fronte ao acoso por razóns de sexo no ámbito laboral e sobre as actuacións que se desenvolven desde a Inspección de Traballo fronte aos incumprimentos da normativa vixente, dando cumprida resposta ás dúbidas expostas polos e as colexiados/as asistentes.

Guía editada pola Xunta

A “Guía para a prevención e tratamento do acoso sexual e do acoso por razón de sexo nas pemes” editada pola Xunta constitúe un documento no que se facilita a identificación de posibles condutas constitutivas de acoso sexual e por razón de sexo nas pemes, así como as ferramentas para as accións encamiñadas á súa erradicación, proporcionando modelos de protocolos para a súa promoción e tratamento.

O documento, en permanente proceso de actualización segundo avanza a lexislación nesta materia, tamén se pode descargar en:

https://igualdade-laboral.gal/wp-content/uploads/2022/09/definitiva-Prevencion-y-Tratamiento-Acoso-Sexual_compressed.pdf

El CoFiGa facilita asesoramiento para que los centros de Fisioterapia con trabajadores cumplan con la obligatoria implantación de protocolos de prevención y actuación frente al acoso por razones de sexo en el ámbito laboral

La jornada informativa promovida por el CoFiGa en colaboración con la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta, Unión Profesional y Asociación gallega para la prevención de la violencia de género en el ámbito sociolaboral (Agaxen), congregó a 50 fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia interesados en la materia

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) facilita (en documento adjunto) la “Guía para la prevención y tratamiento del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las pymes” editada por la Xunta, en la que se informa de todo el procedimiento necesario para cumplir con la obligatoria implantación de protocolos para la prevención de este tipo de acoso en todos los centros con personal empleado.

Informa igualmente de que, en virtud del convenio de la Xunta de Galicia mantiene con Unión Profesional (UP) -organización empresarial a la que pertenece el CoFiGa-, los y las fisioterapeutas colegiados/as de Galicia pueden acceder a un bajo coste (subvencionado por la Xunta) a asesoramiento para la elaboración y puesta en marcha de dichos protocolos, en los que es obligatorio articular tanto normas internas de conducta y medidas para prevenirlo, como también el procedimiento y vías a seguir por parte de trabajadores/as ante situaciones o casos de acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. Dicho asesoramiento se desarrollará a través UP, en virtud del convenio que mantiene con Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta y la Asociación gallega para la prevención de la violencia de género en el ámbito sociolaboral (Agaxen).

Todos estos aspectos fueron analizados el pasado 4 de febrero en el transcurso de la jornada informativa propiciada por el CoFiGa, con la colaboración de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta, UP y Agaxen, que se desarrolló de forma presencial en la sede del CoFiGa en A Coruña, siendo retransmitida en directo a través de la plataforma telemática Zoom.

La jornada, en la que participaron un total de 50 fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia de Galicia, contó con la presencia de la directora general de Relaciones Laborales de la Xunta, Elena Mancha, quien destacó la importancia de este tipo de actividades encaminadas a avanzar hacia «una mayor conciencia y sensibilización» para erradicar en los lugares de trabajo este tipo de conductas “que atacan a la integridad de las personas trabajadoras, su dignidad e intimidad”.

Por su parte, en su calidad de vocal responsable del Área de Igualdad del CoFiGa, Fátima Fontenla apuntó que con este tipo de acciones el CoFiGa continúa su línea de sentar las bases para una Fisioterapia en plena igualdad. “En esta ocasión abordamos un tema tan espinoso como el acoso por razones de sexo en el ámbito laboral, informando y facilitando a nuestro cuerpo de colegiados/as las pautas a seguir para responder a la obligatoriedad legal de promover condiciones de trabajo que eviten este tipo de situaciones, de arbitrar procedimientos específicos para erradicarlas en los centros de trabajo y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan surgir en el entorno laboral”, subrayó.

Para evaluar todos estos aspectos, la jornada contó con la participación de la participación de la consultora especializada en igualdad de género María Ángeles García Pérez, presidenta de Agaxen; y de la inspectora de trabajo experta en igualdad Sandra García Lombardía.

Con sus intervenciones, informaron sobre el marco legal vigente en la materia, los pasos a seguir en los centros de trabajo para poner en marcha protocolos de prevención y actuación frente al acoso por razones de sexo en el ámbito laboral y sobre las actuaciones que se desarrollan desde la Inspección de Trabajo frente a los incumplimientos de la normativa vigente, dando cumplida respuesta a las dudas planteadas por los y las colegiados/as asistentes.

Guía editada por la Xunta

La “Guía para la prevención y tratamiento del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las pymes” editada por la Xunta constituye un documento en el que se facilita la identificación de posibles conductas constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo en las pymes, así como las herramientas para las acciones encaminadas a su erradicación, proporcionando modelos de protocolos para su promoción y tratamiento.

El documento, en permanente proceso de actualización según avanza la legislación en esta materia, también se puede descargar en:

https://igualdade-laboral.gal/wp-content/uploads/2022/09/definitiva-Prevencion-y-Tratamiento-Acoso-Sexual_compressed.pdf

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas