Posturas para facilitar e evitar lesións na lactación materna

O Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o seu primeiro videoconsello do ano á lactación materna, unha opción que a OMS aconsella potenciar pero que pode provocar dores de costas nas nais que non adoptan unha adecuada posición ergonómica no proceso

10 Ene 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Diante do crecente número de mulleres que optan pola lactación natural para alimentar aos seus bebés nos primeiros anos de vida, o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o seu primeiro videoconsello do ano 2023 a explicar ás nais cales son as pautas para estar cómodas e evitar posibles lesións durante o proceso:

GA: https://youtu.be/0XHqUuDNPp4

Beneficios da lactación materna

Un 47% das nais españolas decídense pola lactación natural para alimentar aos seus bebés nos seus primeiros meses de vida.

Os beneficios da lactación materna son enormes, tanto para a nai como para os bebés. Ademais da conexión e do vínculo que se establece entre ambos, o leite materno proporciona nutrientes e inmuniza aos/ás lactantes fronte a numerosas enfermidades e reduce significativamente as súas visitas ás urxencias hospitalarias. Para as nais, tamén supón unha importante protección contra algúns tipos de cancro (mama, útero) e enfermidades cardiovasculares.

É por iso que a Organización Mundial da Saúde recomenda potenciar este tipo de lactación polo menos ata os seis meses de vida.

Recomendacións dos/as fisioterapeutas

“Dar de mamar non ten por que ser doloroso, aínda que non sempre é fácil: as sesións son longas e é moi importante ter a postura ergonómica adecuada para evitar posibles dores musculares ou, mesmo, lesións. Unha das zonas de maior risco é as costas”, explican neste sentido desde o CoFiGa.

Para conseguir unha adecuada subida de leite, que permita manter a lactación desde o principio, hai que iniciala de forma precoz, nada máis dar a luz. As tomas deben ser frecuentes e sen límite de tempo, adiantándose ao pranto do bebé, de forma que este non se poña nervioso e trague aire.

As posturas recomendadas son as seguintes:

- Sentada, coas costas repousadas completamente e os pés apoiados. Esta postura protexe de dores lumbares e cervicais. A cabeza do/a bebé ten que descansar no antebrazo da nai, que estará apoiado ben nun repousabrazos ou nun coxín de lactación, para que non sexa a nai a que suxeite o peso do/a bebé e non se sobrecargue o brazo.

- Tombada de lado, apoiando a cabeza nunha almofada. Desta forma, a nai só terá que suxeitar as costas do/a bebé. Neste caso, bebé e nai teñen que colocarse “barriga con barriga”, de forma que sexa o/a bebé quen se achega ao peito e non ao revés.

- Para conseguir unha boa aliñación/succión, débese facer coincidir o nariz do/a bebé coa mamila. Así lógrase unha extensión da cabeza que facilita o baleiro para a succión e a deglución. O/a bebé abre a boca introducindo no seu interior a mamila e parte da areola.

- Os beizos do/a pequeño/a deben estar evertidos (voltos cara a fóra), sobre todo o beizo inferior dobrado cara abaixo e o nariz e queixo pegados ao peito da nai.

Campaña “Consellos para vivir mellor”

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña “Consellos para vivir mellor” iniciada a nivel nacional no ano 2013 e que na actualidade desenvolve en colaboración cos colexios autonómicos de fisioterapeutas de Cantabria, Castela-A Mancha, Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana e A Rioxa.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Posturas para facilitar y evitar lesiones con la lactancia materna

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica su primer videoconsejo del año a la lactancia materna, una opción que la OMS aconseja potenciar pero que puede provocar dolores de espalda en las madres que no adoptan una adecuada posición ergonómica durante el proceso

Ante el creciente número de mujeres que optan por la lactancia natural para alimentar a sus bebés en los primeros años de vida, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica su primer videoconsejo del año 2023 a explicar a las madres cuáles son las pautas a seguir para estar cómodas y evitar posibles lesiones durante el proceso:

ES: https://youtu.be/yvWsi65zGcY

Beneficios de la lactancia materna

Un 47% de las madres españolas se deciden por la lactancia natural para alimentar a sus bebés en sus primeros meses de vida.

Los beneficios de la lactancia materna son enormes, tanto para la madre como para los/as bebés. Además de la conexión y el vínculo que se establece entre ambos, la leche materna proporciona nutrientes e inmuniza a los/as lactantes frente a numerosas enfermedades y reduce significativamente sus visitas a las urgencias hospitalarias. Para las madres, supone también una importante protección contra algunos tipos de cáncer (mama, útero) y enfermedades cardiovasculares.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda potenciar este tipo de lactancia al menos hasta los seis meses de vida.

Recomendaciones de los/as fisioterapeutas

Dar de mamar no tiene por qué ser doloroso, aunque no siempre es fácil: las sesiones son largas y es muy importante tener la postura ergonómica adecuada para evitar posibles dolores musculares o, incluso, lesiones. Una de las zonas de mayor riesgo es la espalda”, explican en este sentido desde el CoFiGa.

Para conseguir una adecuada subida de leche, que permita mantener la lactancia desde el principio, hay que iniciarla de forma precoz, nada más dar a luz. Las tomas deben ser frecuentes y sin límite de tiempo, adelantándose al llanto del bebé, de forma que este no se ponga nervioso y trague aire.

Las posturas recomendadas son las siguientes:

- Sentada, con la espalda reposada completamente y los pies apoyados. Esta postura protege de dolores lumbares y cervicales. La cabeza del bebé tiene que descansar en el antebrazo, que estará apoyado bien en un apoyabrazos o en un cojín de lactancia, para que no sea la madre la que sujete el peso de su bebé y no se sobrecargue el brazo.

- Tumbada de lado, apoyando la cabeza en una almohada; de esta forma, la madre solo tendrá que sujetar la espalda del bebé. En este caso, bebé y madre tienen que colocarse “barriga con barriga”, de forma que sea el/la bebé quien se acerca al pecho y no al revés.

- Para conseguir una buena alineación/succión, se debe hacer coincidir la nariz del bebé con el pezón. Así se logra una extensión de la cabeza que facilita el vacío para la succión y la deglución. El/la bebé abre la boca introduciendo en su interior el pezón y parte de la areola.

- Los labios del/la pequeño/a deben estar evertidos (vueltos hacia fuera), sobre todo el labio inferior doblado hacia abajo y la nariz y mentón pegados al pecho de la madre.

Campaña “Consejos para vivir mejor”

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña “Consejos para vivir mejor” iniciada a nivel nacional en el año 2013 y que en la actualidad desarrolla en colaboración con los colegios autonómicos de fisioterapeutas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas