Aprobada a adquisición do edificio de Vigo que albergará a nova Delegación do CoFiGa para a zona sur de Galicia

Na Asemblea Xeral Ordinaria celebrada (de forma presencial e retransmitida en liña) o domingo 27 de novembro nas instalacións da Facultade de Fisioterapia de Pontevedra

27 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Asemblea Xeral Extraordinaria do CoFiGa ven de dar a súa autorización para iniciar todo o proceso encamiñado á adquisición do edificio que albergará en Vigo a nova Delegación colexial para a zona sur de Galicia.

Trátase dun edificio de 463 metros cadrados, distribuídos en 5 alturas (sótano, baixo, dúas plantas e baixo cuberta), situado nunha praza peonil da zona residencial do Calvario: número 106 da rúa Alcalde Emilio Martínez Garrido.

Construído en 2002, conta cunha licenza municipal para uso sanitario e está dotado con acceso e baños adaptados, ascensor e dúas portas de acceso, unha na planta baixa (onde se situará a zona administrativa) e outra pola que tamén se accede de forma independente ás plantas 1 e 2 (que se destinarán a aulas de formación e celebración de actividades).

Os e as colexiados/as do CoFiGa poden descargar toda a documentación (planos, consulta catastral, licenza municipal actual, rexistro da propiedade e informe de taxación) relativa ao edificio en:

https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares/161/Documentacion-Asemblea-Xeral-Extraordinaria-do-CoFiGa-27-11-2022-

A adquisición deste inmoble para albergar en Vigo a Delegación Sur do CoFiGa non supoñerán ningún tipo de incremento na cota colexial, pois se realizará cos fondos sociais da entidade colexial.

Tras a aprobación da súa adquisición en Asemblea Xeral Extraordinaria, a Xunta de Goberno procede a iniciar o proceso para formalizar a adquisición do inmoble e para afrontar as obras necesarias para a súa remodelación e adaptación ás necesidades do seu novo uso como Delegación do CoFiGa.

Tal e como informou o presidente do CoFiGa, dado que a planta baixa está xa practicamente adaptada para o seu novo uso, en moi curto espazo de tempo realizarase o traslado da actual Delegación de Vigo, agora situada na rúa Uruguay, liberando con iso á Tesourería dos gastos do seu alugueiro.

Dependendo de orzamentos para remodelar e adaptar as pantas 1 e 2 e da duración das obras, a Xunta de Goberno do CoFiGa estima que a nova Delegación en Vigo pode estar plenamente operativa nos primeiros meses de 2023, estando xa en disposición de albergar todo tipo de actividades formativas.

Con esta adquisición, a Xunta de Goberno do CoFiGa cumpre as súas liñas programáticas: ampliar o patrimonio da institución colexial e achegar os seus servizos a todos/as os e as colexiados/as, dotando á zona sur de Galicia dunhas instalacións adecuadas para desenvolver unha formación continuada de calidade.

Aprobada la adquisición del edificio de Vigo que albergará la nueva Delegación del CoFiGa para la zona sur de Galicia

En la Asamblea General Ordinaria celebrada (de forma presencial y retransmitida online) el domingo 27 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra

La Asamblea General Extraordinaria del CoFiGa ha dado su autorización para iniciar todo el proceso encaminado a la adquisición del edificio que albergará en Vigo la nueva Delegación colegial para la zona sur de Galicia.

Se trata de un edificio de 463 metros cuadrados, distribuidos en 5 alturas (sótano, bajo, dos plantas y bajo cubierta), ubicado en una plaza peatonal de la zona residencial del Calvario: número 106 de la calle Alcalde Emilio Martínez Garrido.

Construido en 2002, cuenta con una licencia municipal para uso sanitario y está dotado con acceso y baños adaptados, ascensor y dos puertas de acceso, una en la planta baja (donde se situará la zona administrativa) y otra por la que también se accede de forma independiente a las plantas 1 y 2 (que se destinarán a aulas de formación y celebración de actividades).

Los y las colegiados/as del CoFiGa pueden descargar toda la documentación (planos, consulta catastral, licencia municipal actual, registro de la propiedad e informe de tasación) relativa al edificio en:

https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares/161/Documentacion-Asamblea-General-Extraordinaria-del-CoFiGa-27-11-2022-

La adquisición de este inmueble para albergar en Vigo la Delegación Sur del CoFiGa no supondrán ningún tipo de incremento en la cuota colegial, pues se realizará con los fondos sociales de la entidad colegial.

Tras la aprobación de su adquisición en Asamblea General Extraordinaria, la Junta de Gobierno procede a iniciar el proceso para formalizar la adquisición del inmueble y para afrontar las obras necesarias para su remodelación y adaptación a las necesidades de su nuevo uso como Delegación del CoFiGa.

Tal y como informó el presidente del CoFiGa, dado que la planta baja está ya prácticamente adaptada para su nuevo uso, en muy corto espacio de tiempo se realizará el traslado de la actual Delegación de Vigo, ahora ubicada en la calle Uruguay, liberando con ello a la Tesorería de los gastos de su alquiler.

Dependiendo de presupuestos para remodelar y adaptar las pantas 1 y 2 y de la duración de las obras, la Junta de Gobierno del CoFiGa estima que la nueva Delegación en Vigo puede estar plenamente operativa en los primeros meses de 2023, estando ya en disposición de albergar todo tipo de actividades formativas.

Con esta adquisición, la Junta de Gobierno del CoFiGa cumple sus líneas programáticas: ampliar el patrimonio de la institución colegial y acercar sus servicios a todos/as los y las colegiados/as, dotando a la zona sur de Galicia de unas instalaciones adecuadas para desarrollar una formación continuada de calidad.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas