Os centros de Fisioterapia están obrigados a incluír o seu número de rexistro sanitario en carteis e placas identificativas e en todo tipo de publicidade ou de comunicacións externas

Inspección de Servizos Sanitarios da Xunta advirte que o incumprimento desta norma constitúe unha infracción administrativa que pode dar lugar a sancións

21 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

É de obrigado cumprimento incluír o número de rexistro sanitario (de forma visible e permanente) en carteis e placas identificativas de todos os centros sanitarios autorizados. Así o estable o anexo II.1 do Decreto 12/2009 da Xunta de Galicia, que regula a autorización de servizos e establecementos sanitarios.

De igual forma, esta norma de incluír o número de rexistro sanitario é tamén preceptiva en calquera tipo de publicidade e comunicacións externas (folletos, anuncios en medios de comunicación, páxinas web, guías de seguros) que realicen estes centros sanitarios, tal e como establecen os artigos 3.e) e 26.2 do mencionado Decreto.

Son aspectos ambos cuxo incumprimento constitúe unha infracción administrativa que pode lugar a sancións por parte de Inspección de Servizos Sanitarios da Xunta de Galicia.

O número en cuestión consta no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios, que é de carácter público e ao que se pode acceder a través da páxina web do Sergas (www.sergas.es), no buscador de centros que atopamos na ligazón:

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Rexistro-de-centros-servizos-e-establecementos-sanitarios-de-Galicia?idioma=es

Achegamos a circular enviada ao CoFiGa pola Inspección de Servizos Sanitarios da Xunta de Galicia para trasladar ao sector da Fisioterapia galega.

Los centros de Fisioterapia están obligados a incluir su número de registro sanitario en carteles y placas identificativas y en todo tipo de publicidad o de comunicaciones externas

Inspección de Servicios Sanitarios advierte que el incumplimiento de esta norma constituye una infracción administrativa que puede dar lugar a sanciones

Es de obligado cumplimiento incluir el número de registro sanitario (de forma visible y permanente) en carteles y placas identificativas de todos los centros sanitarios autorizados. Así lo estable el anexo II.1 del Decreto 12/2009 de la Xunta de Galicia, que regula la autorización de servicios y establecimientos sanitarios.

De igual forma, esta norma de incluir el número de registro sanitario es también preceptiva en cualquier tipo de publicidad y comunicaciones externas (folletos, anuncios en medios de comunicación, páginas web, guías de seguros) que realicen estos centros sanitarios, tal y como establecen los artículos 3.e) y 26.2 del mencionado Decreto.

Son aspectos ambos cuyo incumplimiento constituye una infracción administrativa que puede lugar a sanciones por parte de Inspección de Servicios Sanitarios de la Xunta de Galicia

El número en cuestión consta en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, que es de carácter público y al que se puede acceder a través de la página web del Sergas (www.sergas.es), en el buscador de centros que encontramos en el enlace:

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Rexistro-de-centros-servizos-e-establecementos-sanitarios-de-Galicia?idioma=es

Adjuntamos la circular enviada al CoFiGa por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Xunta de Galicia para trasladar al sector de la Fisioterapia gallega.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas