O CGCFE solicita ao Ministerio de Sanidade a modificación do Real Decreto 1277/2003 no que incumbe á prestación de servizos de acupuntura por parte de profesionais sanitarios

Advirte que Inspección de Centros Sanitarios dalgunhas comunidades autónomas ten comezado a sancionar a centros de Fisioterapia que a inclúen como terapia na súa carteira de servizos

21 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) advirte que desde a Inspección de Centros Sanitarios dalgunhas comunidades autónomas comezouse a sancionar a centros de Fisioterapia que na súa carteira de servizos ofrecen acupuntura como terapia, alegando que este tipo de servizos só se poden prestar desde establecementos coa oferta asistencial “U.101 Técnicas non convencionais” e non desde establecementos coa oferta asistencial U.50 Fisioterapia.

Diante de tal situación, o CGCFE xa remitiu ao Ministerio de Sanidade un escrito no que solicita a modificación do Real Decreto 1277/2003, do 10 de outubro, polo que se establecen as bases xerais sobre autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios.

O CGCFE solicita concretamente a modificación do texto que fai referencia á oferta asistencial U.101, no que agora se establece que o médico o que é o responsable de realizar os tratamentos, pasando a indicar que un profesional sanitario sexa o responsable de realizar os tratamentos.

Fronte á posibilidade de que esta actuación da Inspección de Centros Sanitarios puidese empezar a reproducirse no resto de comunidades autónomas, o CGCFE recomenda a todos os Colexios de Fisioterapeutas de España emitir unha circular informativa a todos os seus colexiados/as.

Achegamos copia do Real Decreto 1277/2003, do 10 de outubro, polo que se establecen as bases xerais sobre autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, que o CGCFE solicitou modificar.

El CGCFE solicita al Ministerio de Sanidad la modificación del Real Decreto 1277/2003 en lo que atañe a la prestación de servicios de acupuntura por parte de profesionales sanitarios

Advierte que Inspección de Centros Sanitarios de algunas comunidades autónomas ha comenzado a sancionar a centros de Fisioterapia que la incluyen como terapia en su cartera de servicios

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) advierte que desde la Inspección de Centros Sanitarios de algunas comunidades autónomas se ha comenzado a sancionar a centros de Fisioterapia que en su cartera de servicios ofrecen acupuntura como terapia, alegando que este tipo de servicios sólo se pueden prestar desde establecimientos con la oferta asistencial “U.101 Técnicas no convencionales” y no desde establecimientos con la oferta asistencial U.50 Fisioterapia.

Ante tal situación, el CGCFE ya remitió al Ministerio de Sanidad un escrito en el que solicita la modificación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

El CGCFE solicita concretamente se modifique el texto que hace referencia a la oferta asistencial U.101, en el que ahora se establece que el médico el que es el responsable de realizar los tratamientos, pasando a indicar que un profesional sanitario sea el responsable de realizar los tratamientos.

Ante la posibilidad de que esta actuación de la Inspección de Centros Sanitarios pudiera empezar a reproducirse en el resto de comunidades autónomas, el CGCFE recomienda a todos los Colegios de Fisioterapeutas de España emitir una circular informativa a todos sus colegiados/as.

Adjuntamos copia del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que el CGCFE ha solicitado modificar.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas