Contidos de novembro na plataforma de coñecemento PhysioCiencia

De acceso gratuíto para colexiados/as do CoFiGa a través do apartado Coñecemento Compartido da web institucional

10 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A plataforma de coñecemento PhysioCiencia, á que os e as colexiados/as do CoFiGa teñen acceso gratuíto a través do apartado Coñecemento Compartido da web institucional, actualiza periodicamente os seus contidos.

Os correspondentes ao mes de novembro/2022 son:

1. Traballo con forza como analxésico en cancro de mama

Case un terzo das pacientes sofren dor persistente en fase de supervivencia mesmo anos despois dun cancro de mama. A dor adoita relacionarse coa zona da cirurxía e coa aparición de hiperalxesia mecánica, sendo a principal razón de discapacidade en membro superior.

O adestramento de forza mellora a función muscular física e calidade de vida en sobreviventes tras o cancro; con todo, temos pouca información sobre como inflúe a nivel da percepción da dor persistente.

2. Exercicio contra a depresión

A depresión é unha causa de discapacidade que afecta a máis de 320 millóns de persoas no mundo, asociándose con relativa frecuencia a outras patoloxías somáticas. Habitualmente trátase con antidepresivos de segunda xeración, bastante eficaces para a depresión de alta intensidade pero que mostran pouca eficacia cando se trata de episodios de menor entidade. Os episodios de depresión de moderada intensidade non teñen unha abordaxe terapéutica clara na actualidade, xa que o paciente tende a evitar o consumo de antidepresivos debido a posibles efectos adversos a longo prazo.

3. Cal é o mellor test clínico para descartar unha lesión tipo SLAP no ombreiro)

Unha das estruturas máis importantes para estabilizar o ombreiro é o labrum glenoideo, sendo a súa lesión da parte superior (ben pola parte máis anterior a posterior) unha das máis frecuentes. Popularmente coñecidas como lesiones tipo SLAP (superior labrum anterior ou posterior), son frecuentes no deporte, por lanzamentos en forma de micro-traumatismos ou ben por traumas directos sobre o ombreiro.

Existen diversos test físicos para detectar unha cava tipo SLAP, sendo moi variable a súa especificidade. A RMN é o estándar para o diagnóstico desta lesión.

Unha forma de mellorar a especificidade destes test clínicos é realizalos con diversas probas en paralelo ou en series, o que diminúe o número de falsos negativos (evitan que pasen como sans pacientes que sofren esta lesión), pero incrementa o de falsos positivos (diagnostican de rotura SLAP a pacientes que ás veces logo non se confirman en RMN).

4. Exercicio, rendemento e ciclo menstrual

Os niveis de hormonas sexuais en mulleres sas poden cambiar case ao 100 % en apenas 24 horas.

Como inflúe estes cambios ao rendemento deportivo?

Aínda non o temos do todo claro. Cambras, vómitos e sofocos son síntomas que poden estar a reducir a capacidade física da muller afectada por estas oscilacións.

Un maior coñecemento sobre a incidencia destes síntomas e o seu efecto sobre o rendemento permitirá poñer en marcha estratexias que axuden ás mulleres fronte a estas oscilacións da menstruación. 

Georgie Bruinvels e o seu grupo da Universidade de Saint Mary (Londres) puxeron en marcha un estudo recentemente publicado en Sports Medicine onde tentan dar luz ás seguintes cuestións:

- O ciclo menstrual e os seus síntomas poden repercutir no rendemento físico e no benestar da muller?

- Como inflúen os períodos de transición entre as fases do ciclo menstrual nos procesos de adestramento e rendemento das deportistas?

 5. Masterclass: Forza máxima vs forza explosiva - do rendemento á saúde

Carlos do Barrio (Sport Science Atlético de Madrid, director Kinesport España e Latinoamérica e profesor da Universidade Ceu San Pablo) achéganos estas dúas modalidades de adestramento máis propias do rendemento pero que están a gañar cada día máis importancia en Fisioterapia.

Contenidos de noviembre en la plataforma de conocimiento PhysioCiencia

De acceso gratuito para colegiados/as del CoFiGa a través del apartado Conocimiento Compartido de la web institucional

La plataforma de conocimiento PhysioCiencia, a la que los y las colegiados/as del CoFiGa tienen acceso gratuito a través del apartado Conocimiento Compartido de la web institucional, actualiza periódicamente sus contenidos.

Los correspondientes al mes de noviembre/2022 son:

1. Trabajo con fuerza como analgésico en cáncer de mama

Casi un tercio de las pacientes sufren dolor persistente en fase de supervivencia incluso años después de un cáncer de mama. El dolor suele relacionarse con la zona de la cirugía y con la aparición de hiperalgesia mecánica, siendo la principal razón de discapacidad en miembro superior.

El entrenamiento de la fuerza mejora la función muscular física y calidad de vida en supervivientes tras el cáncer; sin embargo, tenemos poca información sobre cómo influye a nivel de la percepción del dolor persistente.

2. Ejercicio contra la depresión

La depresión es una causa de discapacidad que afecta a más de 320 millones de personas en el mundo, asociándose con relativa frecuencia a otras patologías somáticas. Habitualmente se trata con antidepresivos de segunda generación, bastante eficaces para la depresión de alta intensidad pero que muestran poca eficacia cuando se trata de episodios de menor entidad. Los episodios de depresión de moderada intensidad no tienen un abordaje terapéutico claro en la actualidad, ya que el paciente tiende a evitar el consumo de antidepresivos debido a posibles efectos adversos a largo plazo.

3. ¿Cuál es el mejor test clínico para descartar una lesión tipo SLAP en el hombro)

Una de las estructuras más importantes para estabilizar el hombro es el labrum glenoideo, siendo su lesión de la parte superior (bien por la parte más anterior a posterior) una de las más frecuentes.Popularmente conocidas como lesiones tipo SLAP (superior labrum anterior o posterior), son frecuentes en el deporte, por lanzamientos en forma de micro-traumatismos o bien por traumas directos sobre el hombro.

Existen diversos test físicos para detectar una rotura tipo SLAP, siendo muy variable su especificidad.La RMN es el estándar para el diagnóstico de esta lesión.

Una forma de mejorar la especificidad de estos test clínicos es realizarlos con diversas pruebas en paralelo o en series, lo que disminuye el número de falsos negativos (evitan que pasen como sanos pacientes que sufren esta lesión), pero incrementa el de falsos positivos (diagnostican de rotura SLAP a pacientes que a veces luego no se confirman en RMN).

4. Ejercicio, rendimiento y ciclo menstrual

Los niveles de hormonas sexuales en mujeres sanas pueden cambiar casi al 100 % en apenas 24 horas.

¿Cómo influye estos cambios al rendimiento deportivo?

Todavía no lo tenemos del todo claro. Calambres, vómitos y sofocos son síntomas que pueden estar reduciendo la capacidad física de la mujer afectada por estas oscilaciones.

Un mayor conocimiento sobre la incidencia de estos síntomas y su efecto sobre el rendimiento permitirá poner en marcha estrategias que ayuden a las mujeres frente a estas oscilaciones de la menstruación.

Georgie Bruinvels y su grupo de la Universidad de Saint Mary (Londres) han puesto en marcha un estudio recientemente publicado en Sports Medicine donde intentan dar luz a las siguientes cuestiones:

- ¿El ciclo menstrual y sus síntomas pueden repercutir en el rendimiento físico y en el bienestar de la mujer?

 

- ¿Cómo influyen los periodos de transición entre las fases del ciclo menstrual en los procesos de entrenamiento y rendimiento de las deportistas?

5. Masterclass: Fuerza máxima vs fuerza explosiva – del rendimiento a la salud

Carlos del Barrio (Sport Science Atlético de Madrid, director Kinesport España y Latinoamérica y profesor de la Universidad Ceu San Pablo) nos acerca estas dos modalidades de entrenamiento más propias del rendimiento pero que están ganando cada día más importancia en Fisioterapia.

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas