Total oposición da Fisioterapia española ao Plan de dixitalización da prescrición de actividade física acordado pola Conferencia Sectorial do Deporte

Cun posicionamento unánime, CGCFE, AEF e CNDFF transmitiron ao Consello Xeral de Deportes (CDS) que a Conferencia Sectorial do Deporte carece de competencias no ámbito sanitario e que o Plan invade as competencias sanitarias propias da Fisioterapia na aplicación de exercicio terapéutico

22 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Fisioterapia española mostra a súa total oposición ao Plan de dixitalización da prescrición de actividade física acordado pola Conferencia Sectorial do Deporte, por carecer este organismo de competencias no ámbito sanitario e por invadir as competencias sanitarias propias da Fisioterapia na aplicación de exercicio terapéutico.

Este posicionamento unánime da Fisioterapia foi transmitido á dirección do Consello Xeral de Deportes (CDS) nunha reunión mantida o 20 de xullo e na que participaron os presidentes do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), Gustavo Paseiro, Fernando Ramos e Eva Mª Lantarón.

As tres institucións representativas da Fisioterapia nacional nos seus ámbitos profesional, científico e académico consideran que a Conferencia Sectorial de Deporte, organismo integrado polos conselleiros autonómicos e o ministro de Cultura e Deporte, non ten competencias reguladoras no ámbito sanitario e, por tanto, excede as súas funcións a aprobación e financiamento da prescrición da actividade física desde o ámbito socio-deportivo que figura no Plan de dixitalización da prescrición de actividade física.

Os presidentes de CGCFE, AEF e CNDFF igualmente expuxeron na reunión que devandito Plan invade as competencias propias da Fisioterapia na aplicación de exercicio terapéutico en poboación con patoloxía para o seu tratamento.

Lembran así mesmo que o acto de prescrición sanitario “prodúcese desde un profesional sanitario cara a outro profesional sanitario”, polo que “pretender que un profesional sanitario prescriba un tratamento a un educador deportivo provoca directamente que o profesional sanitario incumpra a lexislación sanitaria, a súa boa práctica clínica e, por tanto, o seu código ético”.

“Os profesionais sanitarios que prescriban exercicio terapéutico cara a graduados en ciencias da actividade física e o deporte co obxectivo do tratamento de patoloxías, estaranse a responsabilizar directamente da actuación destes graduados e dos resultados potencialmente perigosos que padeza a persoa que o reciba”, engaden os presidentes de CGCFE, AEF e CNDFF nun comunicado conxunto.

As tres institucións da Fisioterapia española tamén manifestaron o seu malestar pola total falta de información en todo o relativo á tramitación do Plan de dixitalización da prescrición de actividade física acordado pola Conferencia Sectorial do Deporte, documento que non foi sometido á preceptiva exposición pública para a presentación de alegacións.

Por todo iso, CGCFE, AEF e CNDFF esixen a modificación do Plan de dixitalización da prescrición de actividade física, reservándose o dereito de exercer accións de denuncia, tanto a nivel administrativo como xudicial, para lograr a súa modificación.

Total oposición de la Fisioterapia española al Plan de digitalización de la prescripción de actividad física acordado por la Conferencia Sectorial del Deporte

Con un posicionamiento unánime, CGCFE, AEF y CNDFF han transmitido al Consejo General de Deportes (CDS) que la Conferencia Sectorial del Deporte carece de competencias en el ámbito sanitario y que el Plan invade las competencias sanitarias propias de la Fisioterapia en la aplicación de ejercicio terapéutico

La Fisioterapia española muestra su total oposición al Plan de digitalización de la prescripción de actividad física acordado por la Conferencia Sectorial del Deporte, por carecer este organismo de competencias en el ámbito sanitario y por invadir las competencias sanitarias propias de la Fisioterapia en la aplicación de ejercicio terapéutico.

Este posicionamiento unánime de la Fisioterapia ha sido transmitido a la dirección del Consejo General de Deportes (CDS) en una reunión mantenida el 20 de julio y en la que participaron los presidentes del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), Gustavo Paseiro, Fernando Ramos y Eva Mª Lantarón.

Las tres instituciones representativas de la Fisioterapia nacional en sus ámbitos profesional, científico y académico consideran que la Conferencia Sectorial de Deporte, organismo integrado por los consejeros autonómicos y el ministro de Cultura y Deporte, no tienen competencias reguladoras en el ámbito sanitario y, por lo tanto, excede sus funciones la aprobación y financiación de la prescripción de la actividad física desde el ámbito desde el ámbito socio-deportivo que figura en el Plan de digitalización de la prescripción de actividad física.

Los presidentes de CGCFE, AEF y CNDFF igualmente expusieron en la reunión que dicho Plan invade las competencias propias de la Fisioterapia en la aplicación de ejercicio terapéutico en población con patología para su tratamiento.

Recuerdan asimismo que el acto de prescripción sanitario “se produce desde un profesional sanitario hacia otro profesional sanitario”, por lo que “pretender que un profesional sanitario prescriba un tratamiento a un educador deportivo provoca directamente que el profesional sanitario incumpla la legislación sanitaria, su buena práctica clínica y, por tanto, su código ético”.

“Los profesionales sanitarios que prescriban ejercicio terapéutico hacia graduados en ciencias de la actividad física y el deporte con el objetivo del tratamiento de patologías, se estarán responsabilizando directamente de la actuación de estos graduados y de los resultados potencialmente peligrosos que padezca la persona que lo reciba”, añaden los presidentes de CGCFE, AEF y CNDFF en un comunicado conjunto.

Las tres instituciones de la Fisioterapia española también manifestaron su malestar por la total falta de información en todo lo relativo a la tramitación del Plan de digitalización de la prescripción de actividad física acordado por la Conferencia Sectorial del Deporte, documento que no ha sido sometido a la preceptiva exposición pública para la presentación de alegaciones.

Por todo ello, CGCFE, AEF y CNDFF exigen la modificación del Plan de digitalización de la prescripción de actividad física, reservándose el derecho de ejercer acciones de denuncia, tanto a nivel administrativo como judicial, para lograr su modificación.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas