Formación específica para fisioterapeutas que ofrecen tratamento e apoio terapéutico a persoas con trastornos do espectro autista (TEA)

Cun seminario online que terá lugar o vindeiro sábado 9 de xullo de 2022 formando parte do proxecto 1 de 100 Plus que está a desenvolver a Federación Autismo Galicia

04 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O autismo é unha condición de diagnóstico complexo que provoca, entre outros síntomas, dificultades neuromotrices. Por isto a Federación Autismo Galicia, xunto con o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), embárcanse nun seminario online para os/as colexiados/as que terá lugar o vindeiro sábado 9 de xullo de 2022.

Sendo as consultas de Fisioterapia unhas das máis demandadas polos pacientes con TEA, a causa das súas doenzas ou rehabilitación, é necesario dotar aos profesionais de recursos e estratexias específicas para o trato e atención especializada da persoa con TEA e as súas familias.

Trátase dunha formación específica en accesibilidade cognitiva e TEA destinada a profesionais do ámbito sociosanitario, concretamente a fisioterapeutas, que enmárcase dentro da iniciativa do Proxecto 1 de 100 Plus, da Federación Autismo Galicia, dando así prioridade a un proceso de sensibilización cara os profesionais da Fisioterapia que están en contacto directo coas persoas con TEA.

A formación terá en conta as achegas nas particularidades que presentan os pacientes con este tipo de trastorno do neurodesenvolvemento tanto a nivel de comunicación e relación social, como de inflexibilidade nos procesos.

Do mesmo xeito tanto os pacientes con TEA e os seus familiares veranse beneficiados, xa que atoparanse con profesionais da Fisioterapia con máis coñecemento e recursos de cara o trato interpersoal e a intervención terapéutica.

Grazas ao interese e vontade colaboradora do CoFiGa para o traballo conxunto coa Federación Autismo Galicia, os/as colexiados/as poderán achegar as súas dúbidas, ampliar os seus coñecementos cara aos TEA e mellorar en accesibilidade cognitiva a súa praxe e as contornas de traballo.

Proxecto 1 de 100 Plus da Federación Autismo Galicia

O proxecto 1 de 100 Plus pretende incidir sobre a necesidade fundamental de ter profesionais formados en accesibilidade cognitiva e na especialización de TEA que palíen o descoñecemento e vulnerabilidade co que frecuentemente atópanse na atención e o acceso aos servizos, as persoas con TEA.

O proxecto 1 de 100 Plus, que conta con financiación da Deputación da Coruña, está destinado a superar barreiras cognitivas e comunicación social que obstaculizan o desenvolvemento autónomo da persoa con trastorno do espectro do autismo nos servizos e centros sanitarios que realizan o apoio terapéutico ás súas necesidades.

Ten como obxectivo á sensibilización por medio dunha serie de formacións gratuítas enfocadas aos profesionais do ámbito sanitario para achegar as particularidades do trastorno do espectro do autismo e as estratexias en accesibilidade cognitiva para a mellora das intervencións e contornas sociosanitarias.

1 de 100 Plus pretende formar a especialistas dos diferentes colexios profesionais, ademais de contribuír á sensibilización, á mellora do coñecemento dos profesionais colexiados e a tecer redes de colaboración por medio de conferencias formativas.

TEA

Conxunto amplo de condicións que afectan ao neurodesenvolvemento e ao funcionamento do sistema nervioso, dando lugar a dificultades de comunicación e interacción social, así como na flexibilidade do pensamento e da conducta.

A súa prevaleza é de 1 caso cada 100 nacementos. Se considera que hai más de 450.000 persoas con TEA en España, pero carecemos de datos exactos dado que non existen rexistros de poboación con diagnóstico a ningún nivel (estatal ou autonómico).

Federación Autismo Galicia: www.autismogalicia.org

Nace no ano 1995 como unha Federación que engloba ás entidades de pais, nais, de titores e de profesionais, protectoras de persoas con trastorno do espectro do autismo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actualmente conta cunha rede de 16 entidades distribuídas por todo o territorio galego, e representamos a máis de 10.000 persoas, entre familias e persoas con TEA.

 

FORMULARIO INSCRICIÓN

 

 

Contacto:
accesibilidade@autismogalicia.org

 

 

Formación específica para fisioterapeutas que ofrecen tratamiento y apoyo terapéutico a personas con trastornos del espectro autista (TEA)

Con un seminario online que tendrá lugar el próximo sábado 9 de julio de 2022 formando parte del proyecto 1 de 100 Plus que desarrolla la Federación Autismo Galicia

El autismo es una condición de diagnóstico complejo que provoca, entre otros síntomas, dificultades neuromotrices. Por esto la Federación Autismo Galicia, junto con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), se embarcan en un seminario online para los/as colegiados/as que tendrá lugar el próximo sábado 9 de julio de 2022.

Siendo las consultas de Fisioterapia unas de las más demandadas por los pacientes con TEA, la causa de sus dolencias o rehabilitación, es necesario dotar a los profesionales de recursos y estrategias específicas para el trato y atención especializado de la persona con TEA y sus familias.

Se trata de una formación específica en accesibilidad cognitiva y TEA destinada a profesionales del ámbito sociosanitario, concretamente a fisioterapeutas, que se enmarca dentro de la iniciativa del Proyecto 1 de 100 Plus, de la Federación Autismo Galicia, dando así prioridad a un proceso de sensibilización cara los profesionales de la Fisioterapia que están en contacto directo con las personas con TEA.

La formación tendrá en cuenta las aportaciones en las particularidades que presentan los pacientes con este tipo de trastorno del neurodesarrollo tanto a nivel de comunicación y relación social, como de inflexibilidad en los procesos.

Del mismo modo, tanto los pacientes con TEA y sus familiares se verán beneficiados, ya que se encontrarán con profesionales de la Fisioterapia con más conocimiento y recursos de cara el trato interpersonal y la intervención terapéutica.

Gracias al interés y voluntad colaborador del CoFiGa para el trabajo conjunto con la Federación Autismo Galicia, los/as colegiados/as podrán acercar sus dudas, ampliar sus conocimientos sobre TEA y mejorar en accesibilidad cognitiva su praxis y los entornos de trabajo.

Proyecto 1 de 100 Plus de la Federación Autismo Galicia

El proyecto 1 de 100 Plus pretende incidir sobre la necesidad fundamental de tener profesionales formados en accesibilidad cognitiva y en la especialización de TEA que palíen el desconocimiento y vulnerabilidad con el que frecuentemente se encuentran las personas con TEA.en la atención y el acceso a los servicios.

El proyecto 1 de 100 Plus, que cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña, está destinado a superar barreras cognitivas y comunicación social que obstaculizan el desarrollo autónomo de la persona con trastorno del espectro del autismo en los servicios y centros sanitarios que realizan el apoyo terapéutico a sus necesidades.

Tiene como objetivo a la sensibilización por medio de una serie de formaciones gratuitas enfocadas a los profesionales del ámbito sanitario para acercar las particularidades del trastorno del espectro del autismo y las estrategias en accesibilidad cognitiva para la mejora de las intervenciones y entornos sociosanitarios.

1 de 100 Plus pretende formar a especialistas de los diferentes colegios profesionales, además de contribuir a la sensibilización, a la mejora del conocimiento de los profesionales colegiados y a tejer redes de colaboración por medio de conferencias formativas.

TEA

Conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema nervioso, dando lugar a dificultades de comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

Su prevalencia es de 1 caso cada 100 nacimientos.

Se considera que hay más de 450.000 personas con TEA en España, pero carecemos de datos exactos dado que no existen registros de población con diagnóstico a ningún nivel (estatal o autonómico).

Federación Autismo Galicia: www.autismogalicia.org

Nace en el año 1995 como una Federación que engloba a las entidades de padres, madres, de tutores y de profesionales, protectoras de personas con trastorno del espectro del autismo de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Actualmente cuenta con una red de 16 entidades distribuidas por todo el territorio gallego, y representamos a más de 10.000 personas, entre familias y personas con TELA.

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

 

 
La Fisioterapia te da el aire que necesitas