A Facultade de Pontevedra comeza este curso para impartir o novo Máster Universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia

O prazo de preinscripión para as 20 prazas ofertadas permanecerá aberto do 1 ao 7 de xuño

29 Jun 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Entre os días 1 e 7 de xuño permanece aberto o prazo de preinscripión para as 20 prazas que a Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo) oferta para cursar o Máster Universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia, unha formación de posgrao de carácter presencial que comeza a impartirse en setembro.

Trátase dunha formación de posgrao de carácter teórico-práctico, cunha carga lectiva de 60 créditos ECTS que se desenvolverán en dous cuadrimestres e que ten obxectivo de formar fisioterapeutas de forma especializada en exercicio terapéutico para tratar patoloxías de diferente índole (cardíaca, endocrina, respiratoria, uroginecológica, etc.), ampliando a súa base de coñecementos e mellorando a súa competencia profesional.

O seu programa formativo facilita a adquisición das competencias necesarias para realizar unha análise crítica do nivel de evidencia científica sobre o exercicio terapéutico, orientando aos profesionais da Fisioterapia na investigación neste campo. Tamén contribúe para seguir estudos de terceiro ciclo.

Plan de estudos

- Módulo obrigatorio específico (36 ECTS)

Está constituído por materias obrigatorias que conforman o núcleo esencial do máster e que abarcan os fundamentos do exercicio terapéutico para aplicar en diferentes colectivos con patoloxías. Estas materias distribúense entre os dous cuadrimestres e case todas elas conteñen docencia teórico-práctica.

- Módulo optativo (12 ECTS)

No segundo cuadrimestre permíteselle a cada estudante a posibilidade de cursar, como máximo, dúas materias optativas para profundar e ampliar coñecementos e competencias en aspectos máis especializados do exercicio terapéutico.

- Módulo de prácticas Externas (9 ECTS)

No segundo cuadrimestre desenvólvense as prácticas en centros onde os estudantes terán que levar a cabo un programa de exercicio terapéutico nunha das áreas de especialización da Fisioterapia (cardiovascular, musculoesquelética, neurolóxica, respiratorio e endocrino, oncoloxía, obstetricia e uroxinecoloxía, saúde mental, Pilates, etc.)

- Módulo de traballo de fin de máster (9 ECTS)

Realízase ao final dos estudos e o seu obxectivo é demostrar, de forma integrada, que se adquiriron os contidos formativos e as competencias asociadas á titulación.

Máis información en:

http://fisioterapia.uvigo.es/es/estudios/master-universitario-en-exercicio-terapeutico-en-fisioterapia/

La Facultad de Pontevedra comienza este curso a impartir el nuevo Máster Universitario en Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia

El plazo de preinscripión para las 20 plazas ofertadas permanecerá abierto del 1 al 7 de junio

Entre los días 1 y 7 de junio permanece abierto el plazo de preinscripión para las 20 plazas que la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra oferta para cursar el Máster Universitario en Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia, una formación de postgrado de carácter presencial que comienza a impartirse en septiembre.

Se trata de una formación de postgrado de carácter teórico-práctico, con una carga lectiva de 60 créditos ECTS que se desarrollarán en dos cuadrimestres y que tiene objetivo de formar fisioterapeutas de forma especializada en ejercicio terapéutico para tratar patologías de diferente índole (cardíaca, endocrina, respiratoria, uroginecológica, etc.), ampliando su base de conocimientos y mejorando su competencia profesional.

Su programa formativo facilita la adquisición de las competencias necesarias para realizar un análisis crítico del nivel de evidencia científica sobre el ejercicio terapéutico, orientando a los profesionales de la Fisioterapia en la investigación en este campo. También contribuye para seguir estudios de tercer ciclo.

Plan de estudios

- Módulo obligatorio específico (36 ECTS)

Está constituido por materias obligatorias que conforman el núcleo esencial del máster y que abarcan los fundamentos del ejercicio terapéutico para aplicar en diferentes colectivos con patologías. Estas materias se distribuyen entre los dos cuatrimestres y casi todas ellas contienen docencia teórico-práctica.

- Módulo optativo (12 ECTS)

En el segundo cuatrimestre se le permite a cada estudiante la posibilidad de cursar, como máximo, dos materias optativas para profundizar y ampliar conocimientos y competencias en aspectos más especializados del ejercicio terapéutico.

- Módulo de prácticas Externas (9 ECTS)

En el segundo cuatrimestre se desarrollan las prácticas en centros donde los estudiantes tendrán que llevar a cabo un programa de ejercicio terapéutico en una de las áreas de especialización de la Fisioterapia (cardiovascular, musculoesquelética, neurológica, respiratorio y endocrino, oncología, obstetricia y uroginecología, salud mental, Pilates, etc.)

- Módulo de trabajo de fin de máster (9 ECTS)

Se realiza al final de los estudios y su objetivo es demostrar, de forma integrada, que se adquirieron los contenidos formativos y las competencias asociadas a la titulación.

Más información en:

http://fisioterapia.uvigo.es/es/estudios/master-universitario-en-ejercicio-terapeutico-en-fisioterapia/

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas