Os logros alanzados para potenciar a Fisioterapia no Servizo Galego de Saúde e unha nova sección sobre a Historia da Fisioterapia en Galicia, temática central do novo número de Fisioterapia Galega

A revista informativa e divulgativa que con periodicidade trimestral edita o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) e que se pode descargar no apartado publicacións desta web

05 Abr 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Os importantes logros conseguidos polo colectivo de fisioterapeutas de Galicia para a potenciación da Fisioterapia no Servizo Galego de Saúde (integración da categoría de fisioterapeuta na progresiva implantación do Programa XIDE en todos os centros de saúde de Galicia, o que axiliza o acceso directo de pacientes a Fisioterapia; o beneplácito outorgado ao programa “Fisioterapia 7/7 en Unidades de Críticos” e á incorporación de fisioterapeutas na Comisión de Dor Crónica, son obxecto de análise no novo número de Fisioterapia Galega, a revista informativa e divulgativa que con periodicidade trimestral edita o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

O novo número de Fisioterapia Galega tamén inclúe unha reportaxe no que ser evidencia o custo-efectividade e satisfacción de pacientes que supón a posta en marcha de Unidades de Fisioterapia no primeiro nivel asistencial, así como un pormenorizado repaso á actividade desenvolvida pola institución colexial da Fisioterapia galega: organización e celebración dunha nova xornada para potenciar e visibilizar o importante labor que desenvolven profesionalmente a compañeiras fisioterapeutas e que nesta nova edición centrouse en desmontar falsos mitos que afectan directamente á Fisioterapia; o establecemento de sinerxias con outros colectivos profesionais do ámbito socio-sanitario, co convenio de colaboración subscrito coa Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía (SGXX) e a adhesión do CoFiGa e das dúas Facultades de Fisioterapia de Galicia ao manifesto que en defensa da Ciencia fronte á desinformación suscrito por organización e institución científicas, académicas e profesionais do ámbito sanitario de toda Galicia; a defensa da calidade na atención domiciliaria a pacientes con patoloxía respiratoria das áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra-O Salnés e Santiago-Barbanza, apoiando as xustas reivindicacións de compañeiros fisioterapeutas que traballan na empresa concesionaria do Sergas para a prestación deste esencial servizo asistencial; os acordos adoptados na última Asemblea Xeral Ordinaria do CoFiGa; e o desenvolvemento do programa de formación continuada para fisioterapeutas.

Complementa o novo número de Fisioterapia Galega unha nova sección sobre a Historia da Fisioterapia en Galicia, coa que o CoFiGa quere dar voz e un merecido protagonismo aos e as fisioterapeutas que son o seu esforzo, traballo e tesón contribuíron decididamente ao prestixio que hoxe en día teñen a Fisioterapia dentro e fóra da nosa comunidade autónoma. Unha nova sección que comenza cunha entrevista ao doutor Manuel Gutiérrez Nieto, quen viviu en primeira liña, primeiro desde a Delegación autonómica da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e máis tarde como presidente da Comisión Xestora do CoFiGa, todo o proceso que culminou en marzo de 1999 coa Asemblea Constituínte da institución colexial da Fisioterapia galega; e na que ademais repasa todo o longo e proceloso camiño iniciado en 1980 para que a Fisioterapia alcanzase o nivel universitario de Grao e para a posta en funcionamento en Galicia das actuais dúas Facultades que imparten a titulación.

O novo número de Fisioterapia Galega finaliza cun sincero agradecemento polas múltiples condolencias recibidas diante da triste perda do presidente honorífico do CoFiGa, José Luis Aristín González.

O novo número de Fisioterapia Galega está accesible e se pode descargar en: https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_43.1649052871.pdf

Los logros alanzados para potenciar la Fisioterapia en el Servicio Gallego de Salud y una nueva sección sobre la Historia de la Fisioterapia en Galicia, temática central del nuevo número de Fisioterapia Galega

La revista informativa y divulgativa que con periodicidad trimestral edita el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) y que se puede descargar en el apartado publicaciones de esta web

Los importantes logros conseguidos por el colectivo de fisioterapeutas de Galicia para la potenciación de la Fisioterapia en el Servicio Gallego de Salud (integración de la categoría de fisioterapeuta en la progresiva implantación del Programa XIDE en todos los centros de salud de Galicia, lo que agiliza el acceso directo de pacientes a Fisioterapia; el beneplácito otorgado al programa “Fisioterapia 7/7 en Unidades de Críticos; y la incorporación de fisioterapeutas a la Comisión de Dolor Crónico) son objeto de análisis en el nuevo número de Fisioterapia Gallega, la revista informativa y divulgativa que con periodicidad trimestral edita el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

El nuevo número de Fisioterapia Gallega también incluye un reportaje en el que ser evidencia el coste-efectividad y satisfacción de pacientes que supone la puesta en marcha de Unidades de Fisioterapia en el primer nivel asistencial, así como un pormenorizado repaso a la actividad desarrollada por la institución colegial de la Fisioterapia gallega: organización y celebración de una nueva jornada para potenciar y visibilizar la importante labor que desarrollan profesionalmente la compañeras fisioterapeutas y que en esta nueva edición se centró en desmontar falsos mitos que afectan directamente a la Fisioterapia; el establecimiento de sinergias con otros colectivos profesionales del ámbito socio-sanitario, con el convenio de colaboración suscrito con la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología (SGXX) y la adhesión del CoFiGa y de las dos Facultades de Fisioterapia de Galicia al manifiesto que en defensa da Ciencia frente a la desinformación han suscrito organizaciones e instituciones científicas, académicas y profesionales del ámbito sanitario de toda Galicia; la defensa de la calidad en la atención domiciliaria a pacientes con patología respiratoria de las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra-O Salnés y Santiago-Barbanza, apoyando las justas reivindicaciones de compañeros fisioterapeutas que trabajan en la empresa concesionaria del Sergas para la prestación de este esencial servicio asistencial; los acuerdos adoptados en la última Asamblea General Ordinaria del CoFiGa; y el desarrollo del programa de formación continuada para fisioterapeutas.

Complementa el nuevo número de Fisioterapia Gallega una nueva sección sobre la Historia de la Fisioterapia en Galicia, con la que el CoFiGa quiere dar voz y un merecido protagonismo a los y las fisioterapeutas que son su esfuerzo, trabajo y tesón han contribuido decididamente al prestigio que hoy en día tienen la Fisioterapia dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Una nueva sección que comienza con una entrevista al doctor Manuel Gutiérrez Nieto, quien vivió en primera línea, primero desde la Delegación autonómica de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y más tarde como presidente de la Comisión Gestora del CoFiGa, todo el proceso que culminó en marzo de 1999 con la Asamblea Constituyente del CoFiGa; y en la que además repasa todo el largo y proceloso camino iniciado en 1980 para que la Fisioterapia alcanzase el nivel universitario de Grado y para la puesta en funcionamiento en Galicia de las actuales dos Facultades que imparten la titulación.

El nuevo número de Fisioterapia Gallega finaliza con un sincero agradecimiento por las múltiples condolencias recibidas ante la triste pérdida del presidente honorífico del CoFiGa, José Luis Aristín González.

El nuevo número de Fisioterapia Gallega está accesible y se puede descargar en: https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_43.1649052871.pdf

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas