Enquisa para coñecer o impacto da violencia laboral no ámbito clínico da Fisioterapia española

Elaborada por un equipo investigador da UDC e revisada polo CGCFE, os datos solicitados servirán para elaborar un documento marco que permita avaliar a situación e establecer posibilidades de abordaxe desta problemática

11 Ene 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Coñecer e avaliar o impacto da violencia laboral no ámbito clínico da Fisioterapia española é o obxectivo da enquisa elaborada polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) e a Universidade da Coruña (UDC) como parte do proxecto de investigación “Violencia cara a profesionais da Fisioterapia en España. Un estudo observacional retrospectivo”.

Trátase dunha enquisa elaborada por un equipo investigador da UDC e revisada polos membros do grupo de traballo de seguimento de agresións a fisioterapeutas do CGCFE, cuxos datos servirán para elaborar un documento marco que permita avaliar a situación e establecer posibilidades de abordaxe desta problemática, dando con iso continuidade ao proxecto presentado e aprobado na Asemblea Xeral do CGCFE do pasado 20 de marzo.

O proxecto de investigación conta co informe favorable do Comité de Ética de Investigación e Docencia da UDC.

Para facilitar a particiación na enquisa, que permanecerá activa ata o 13 de marzo de 2022, foi remitida polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), mediante correo electrónico, a todos os e as colexiados/as.

Garántese o absoluto anonimato e secreto das respostas, no máis estrito cumprimento da lexislación sobre protección de datos persoais: Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais; e Regulamento (UE)2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27/04/2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos. 

Encuesta para conocer el impacto de la violencia laboral en el ámbito clínico de la Fisioterapia española

Elaborada por un equipo investigador de la UDC y revisada por el CGCFE, los datos recabados servirán para elaborar un documento marco que permita evaluar la situación y establecer posibilidades de abordaje de esta problemática

Conocer y evaluar el impacto de la violencia laboral en el ámbito clínico de la Fisioterapia española es el objetivo de la encuesta elaborada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y la Universidad de A Coruña (UDC) como parte del proyecto de investigación “Violencia hacia profesionales de la Fisioterapia en España. Un estudio observacional retrospectivo”.

Se trata de una encuesta elaborada por un equipo investigador de la UDC y revisada por los miembros del grupo de trabajo de seguimiento de agresiones a fisioterapeutas del CGCFE, cuyos datos servirán para elaborar un documento marco que permita evaluar la situación y establecer posibilidades de abordaje de esta problemática, dando con ello continuidad al proyecto presentado y aprobado en la Asamblea General del CGCFE del pasado 20 de marzo.

El proyecto de investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de Investigación y Docencia de la UDC.

Para facilitar la participación en la encuesta, que permanecerá activa hasta el 13 de marzo de 2022, ha sido remitida por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), mediante correo electrónico, a todos los y las colegiados/as.

Se garantiza el absoluto anonimato y secreto de las respuestas, en el más estricto cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales: Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales; y Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27/04/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas