Coidando a saúde musculoesquelética do colectivo profesional da Odontoloxía e Estomatoloxía

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) proponlles series curtas de exercicio terapéutico, a repetir catro veces ao día, como método para previr problemas musculares que poden ocasionar as posturas forzadas que habitualmente adoptan na súa práctica profesional

14 Dic 2021 / Sede COFIGA

Os profesionais da Odontoloxía e Estomatoloxía pasa moitas horas ao día en posicións forzadas mentres executa un traballo de precisión. A situación agravouse coa pandemia, xa que teñen que portar material EPI, que restrinxe a súa mobilidade.

Co tempo, estas alteracións provocan retraccións da musculatura e tradúcense con frecuencia en dores de costas, pescozo ou mans.

Por iso, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) propón ao colectivo de estomatólogos e odontólogos unha serie de exercicios e estiramentos para evitar as doenzas propias da práctica do seu traballo.

“Os fisioterapeutas quixemos ofrecer diversas recomendacións a estes compañeiros sanitarios para reducir a tensión muscular na súa práctica cotiá. Eles coidan da saúde bucal da poboación e nós queremos axudarlles a coidar da súa saúde musculoesquelética”, explican desde o CoFiGa.

Estas suxerencias recóllense no videoconsello de decembro da campaña nacional ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, na que o CoFiGa participa xunto aos Colexios de Fisioterapeutas da Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón:

Ga: https://www.youtube.com/watch?v=neIHxfFhvhw

Es: https://www.youtube.com/watch?v=mGgojLU8ezg

Exercicios e estiramentos

Os fisioterapeutas aconsellan a estomatólogos e odontólogos un plan de exercicio terapéutico para coidar das súas costas, pescozo, ombreiros e mans como rutina diaria e evitar así doenzas máis severas.

O plan componse de exercicios sinxelos, de 30 segundos de duración cada un, que é aconsellable repetir catro ou cinco veces ao día.

1. Exercicios de mobilización:

- Costas: realizar flexións e extensións, ademais de lateralidades e rotacións.

- Pescozo: completar unha secuencia de mirar cara arriba, cara abaixo, cara á dereita e cara á esquerda.

- Ombreiros e cóbados: elevar os brazos estendidos por encima da cabeza. Dobrar cóbados para colocar as mans cruzadas detrás da caluga. Estender cóbados, descender os brazos. Levar as mans por detrás das costas, flexionando os cóbados.

- Mans e pulso: abrir e pechar a man e realizar xiros de pulso.

- Pernas: concluír esta parte cunhas “sentadillas”, utilizando unha cadeira como guía.

2. Estiramentos musculares

Os estiramentos musculares tamén son moi importantes e implican traballar sobre mans, brazos e pescozo:

- Cara á parede, apoiar a man, aberta, e separarse co cóbado estendido, virando o corpo e a cabeza á beira contraria.

- Desde esa posición, elevar a man sobre a parede en catro posiciones, como percorrendo a esfera dun reloxo imaxinario no sentido contrario ás agullas. A progresión empeza coa man sobre as cinco; a segunda, sobre as tres; a terceira, sobre as dúas; e a cuarta, sobre a unha.

- Realizar os exercicios primeiro cun lado e logo co outro, mantendo cada posición de estiramento 30 segundos.

Ademais, os fisioterapeutas recomendan realizar actividade física de forma regular e acudir a consulta de Fisioterapia se persiste a dor.

Cuidando la salud musculoesquelética del colectivo profesional de Odontología y Estomatología

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) les propone series cortas de ejercicio terapéutico, a repetir cuatro veces al día, como método para prevenir problemas musculares que pueden ocasionar las posturas forzadas que habitualmente adoptan en su práctica profesional

El colectivo profesional de Odontología Estomatología pasa muchas horas al día en posiciones forzadas mientras ejecuta un trabajo de precisión. La situación se ha agravado con la pandemia, ya que tienen que portar material EPI, que restringe su movilidad.

Con el tiempo, estas alteraciones provocan retracciones de la musculatura y se traducen con frecuencia en dolores de espalda, cuello o manos.

Por eso, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) propone al colectivo de estomatólogos y odontólogos una serie de ejercicios y estiramientos para evitar las dolencias propias de la práctica de su trabajo.

“Los fisioterapeutas hemos querido ofrecer diversas recomendaciones a estos compañeros sanitarios para reducir la tensión muscular en su práctica cotidiana. Ellos cuidan de la salud bucal de la población y nosotros queremos ayudarles a cuidar de su salud musculoesquelética”, explican desde el CoFiGa.

Estas sugerencias se recogen en el videoconsejo de diciembre de la campaña nacional ‘12 meses, 12 consejos de salud’, en la que el CoFiGa participa junto a los Colegios de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Es: https://www.youtube.com/watch?v=mGgojLU8ezg

Ga: https://www.youtube.com/watch?v=neIHxfFhvhw

Ejercicios y estiramientos

Los fisioterapeutas aconsejan a estomatólogos y odontólogos un plan de ejercicio terapéutico para cuidar de su espalda, cuello, hombros y manos como rutina diaria y evitar así dolencias más severas.

El plan se compone de ejercicios sencillos, de 30 segundos de duración cada uno, que es aconsejable repetir cuatro o cinco veces al día.

1. Ejercicios de movilización:

- Espalda: realizar flexiones y extensiones, además de lateralidades y rotaciones.

- Cuello: completar una secuencia de mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.

- Hombros y codos: elevar los brazos extendidos por encima de la cabeza. Doblar codos para colocar las manos cruzadas detrás de la nuca. Extender codos, descender los brazos.  Llevar las manos por detrás de la espalda, flexionando los codos.

- Manos y muñecas: abrir y cerrar la mano y realizar giros de muñecas.

- Piernas: concluir esta parte con unas sentadillas, utilizando una silla como guía.

2. Estiramientos musculares

Los estiramientos musculares también son muy importantes e implican trabajar sobre manos, brazos y cuello:

- De cara a la pared, apoyar la mano, abierta, y separarse con el codo extendido, girando el cuerpo y la cabeza al lado contrario.

- Desde esa posición, elevar la mano sobre la pared en cuatro posiciones, como recorriendo la esfera de un reloj imaginario en el sentido contrario a las agujas. La progresión empieza con la mano sobre las cinco; la segunda, sobre las tres; la tercera, sobre las dos; y la cuarta, sobre la una.

- Realizar los ejercicios primero con un lado y luego con el otro, manteniendo cada posición de estiramiento 30 segundos.

Además, los fisioterapeutas recomiendan realizar actividad física de forma regular y acudir a consulta de Fisioterapia si persiste el dolor.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas