O coidado do Solo Pelviano tamén é cousa de homes, novo consello de saúde do CoFiGa

A Fisioterapia é altamente efectiva para minimizar problemas de incontinencia urinaria ou fecal, dor na pelve ou alteracións na función sexual que afectan ao 20% da poboación masculina, así como para paliar as consecuencias de patoloxías e cirurxías prostáticas

10 Nov 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

As afeccións do solo pelviano, como as incontinencias urinarias ou fecais, a dor na pelve ou as alteracións da función sexual, tamén afectan á poboación masculina, polo que é recomendable recorrer á Fisioterapia para minimizalas ou palialas. Así o pon de manifesto o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) na súa nova entrega da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’:

GA: https://youtu.be/DukfDB4haLU

ES: https://youtu.be/ew-CXXLtJwA

O novo videoconsello de saúde do CoFiGa explica que se define como solo pelviano ao conxunto de músculos e ligamentos que rodean a cavidade abdominal no seu parte inferior, na base da pelve, desde a pube ata o coxis. A súa principal función é reter as vísceras do abdome e da pelve, é dicir soster o aparello dixestivo, urinario e reprodutor. É por tanto responsable de controlar as continencias urinaria e anal e, no caso dos homes, tamén intervén na erección e a exaculación.

En contra da opinión habitual, que asocia os problemas derivados do solo pelviano unicamente ás mulleres, o 20 por cento dos homes poden desenvolver incontinencia urinaria, dor pelviano crónico, dor de testículos, pene ou íngua, alteracións na función sexual ou sensación de ocupación do recto, todo iso sen chegar a sufrir anteriormente procesos cirúrxicos. Os cambios hormonais, o exercicio de alto impacto, profesións de risco, traumatismos, etc.… poden facer que se alteren as funcións do solo pelviano e aparezan lesións ou disfuncións.

É por tanto recomendable que a poboación masculina tome conciencia da necesidade de recorrer á Fisioterapia para coidar o seu solo pelviano, evitando con iso problemas como, entre outros: incontinencia urinaria de esforzo (perda involuntaria de ouriños que ocorre tras un esforzo ou exercicio), incontinencia urinaria de urxencia (perda de ouriños precedidos de urxencia miccional), goteo tras a micción (perdas de ouriños que se producen tras o baleirado da vexiga), exaculación precoz (imposibilidade do controlar o reflexo exaculatorio, ocorrendo antes do desexado), disfunción eréctil (dificultade para chegar a ter ou manter unha erección), exaculodinia (trastorno que produce dor durante a exaculación), dor pelviano crónico (dor non oncolóxica percibido en estruturas relacionadas coa pelve, continuo ou recorrente durante polo menos 6 meses), incontinencia anorectal (gases ou feces) ou hernias, tanto de hiato como inguinais e umbilicais.

Esencial en afeccións de próstata

A Fisioterapia tamén cobra especial importancia no caso de enfraquecemento, inflamación e/ou agrandamiento da próstata (prostatite aguda ou crónica), afección común no 40% de homes maiores de 40 anos. E resulta esencial no caso de someterse a cirurxía de próstata, para evitar complicacións posteriores como a incontinencia urinaria ou a disfunción eréctil, que se minimizan e palían con tratamentos de Fisioterapia durante, polo menos, 6 meses tras a cirurxía.

Como conclusión, o CoFiGa recomenda acudir a fisioterapeutas expertos/as en solo pelviano que diante da aparición de síntomas como dor ou molestias na rexión pelviano ou perineal, para que realice unha valoración individualizada e poida aclarar dúbidas, facilitar os consellos necesarios e propoñer se é necesario o tratamento máis adecuado.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” desenvólvese a nivel nacional, con participación tamén dos Colexios de Fisioterapeutas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculoesqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Nuevo consejo de salud del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia:

El cuidado del Suelo Pélvico también es cosa de hombres

La Fisioterapia es altamente efectiva para minimizar problemas de incontinencia urinaria o fecal, dolor pélvico o alteraciones en la función sexual que afectan al 20% de la población masculina, así como para paliar las consecuencias de patologías y cirugías prostáticas

Las afecciones de suelo pélvico, como las incontinencias urinarias o fecales, el dolor en la pelvis o las alteraciones de la función sexual, también afectan a la población masculina, por lo que es recomendable recurrir a la Fisioterapia para minimizarlas o paliarlas. Así lo pone de manifiesto el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en su nueva entrega de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’:

GA: https://youtu.be/DukfDB4haLU

ES: https://youtu.be/ew-CXXLtJwA

El nuevo videoconsejo de salud del CoFiGa explica que se define como suelo pélvico al conjunto de músculos y ligamentos que rodean la cavidad abdominal en su parte inferior, en la base de la pelvis, desde el pubis hasta el coxis. Su principal función es retener las vísceras del abdomen y la pelvis, es decir sostener el aparato digestivo, urinario y reproductor. Es por tanto responsable de controlar la continencia urinaria y anal y, en el caso de los hombres, también interviene en la erección y la eyaculación.

En contra de la opinión habitual, que asocia los problemas derivados del suelo pélvico a las mujeres, el 20 por ciento de los hombres pueden desarrollar incontinencia urinaria, dolor pélvico crónico, dolor de testículos, pene o ingle, alteraciones en la función sexual o sensación de ocupación del recto, todo ello sin haber llegado a sufrir anteriormente procesos quirúrgicos. Los cambios hormonales, el ejercicio de alto impacto, profesiones de riesgo, traumatismos, etc.… pueden hacer que se alteren las funciones del suelo pélvico y aparezcan lesiones o disfunciones.

Es por tanto recomendable que la población masculina tome conciencia de la necesidad de recurrir a la Fisioterapia para cuidar su suelo pélvico, evitando con ello problemas como, entre otros: incontinencia urinaria de esfuerzo (pérdida involuntaria de orina que ocurre tras un esfuerzo o ejercicio), incontinencia urinaria de urgencia (pérdida de orina precedida de urgencia miccional), goteo tras la micción (pérdidas de orina que se producen tras el vaciado de la vejiga), eyaculación precoz (imposibilidad del controlar el reflejo eyaculatorio, ocurriendo antes de lo deseado), disfunción eréctil (dificultad para llegar a tener o mantener una erección), eyaculodinia (trastorno que produce dolor durante la eyaculación), dolor pélvico crónico (dolor no oncológico percibido en estructuras relacionadas con la pelvis, continuo o recurrente durante al menos 6 meses), incontinencia anorectal (gases o heces) o hernias, tanto de hiato como inguinales y umbilicales.

Esencial en afecciones de próstata

La Fisioterapia también cobra especial importancia en el caso de debilitamiento, inflamación y/o agrandamiento de la próstata (prostatitis aguda o crónica), afección común en el 40% de hombres mayores de 40 años. Y resulta esencial en el caso de haberse sometido a cirugía de próstata, para evitar complicaciones posteriores como la incontinencia urinaria o disfunción eréctil, que se minimizan y palían con tratamientos de Fisioterapia durante, al menos, 6 meses tras la cirugía.

Como conclusión, el CoFiGa recomienda acudir a fisioterapeutas expertos/as en suelo pélvico que ante la aparición de síntomas como dolor o molestias en la región pélvica o perineal, para que realice una valoración individualizada y pueda aclarar dudas, facilitar los consejos necesarios y proponer si es necesario el tratamiento más adecuado.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” se desarrolla a nivel nacional, con participación también de los Colegios de Fisioterapeutas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas