Fisioterapia Invasiva, un conxunto de técnicas para focalizar o tratamento de lesións recurrentes

No novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) informa sobre das características, modalidades e vantaxes da utilización de agullas para facer máis preciso o tratamento e máis efectivos os seus resultados

13 Oct 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Fisioterapia Invasiva engloba unha serie de técnicas nas que os/as fisioterapeutas utilizan agullas para a aplicación local de axentes físicos a través da pel, o que permite focalizar de forma concreta, directa e controlada o tratamento sobre o tecido afectado e con iso mellorar e axilizar o proceso fisiopatolóxico de recuperación da lesión.

Así o explica o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no seu novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’:

GA: https://youtu.be/0Covwunn9CM

ES: https://youtu.be/zWL7Z_3Mkgo

Punción Seca, Electrolisis Percutánea ou Electropunción son as técnicas máis habituais de Fisioterapia Invasiva. Na primeira, os/as fisioterapeutas utilizan unha agulla co fin de producir un estímulo que elimine a dor e os puntos gatillo (contracturas) existentes, mentres que na segunda aplícase, ademais, unha corrente eléctrica sobre o tecido, incidindo directamente sobre a dor e facilitando a reparación de certos tecidos brandos, como músculos, tendóns ou ligamentos.

En ambos os casos, son técnicas altamente eficaces no tratamento de lesións recorrentes, como as tendinopatías crónicas, pubalxias (cadro doloroso na rexión da pelvis moi común en deportistas), epicondilitis (dor no cóbado), síndrome do túnel carpiano (afección frecuente que causa dor, entumecimiento e cosquilleo na man e o brazo) ou fascitis plantar (dor aguda na zona interna do pé, entre o arco interno e o talón).

Non son técnicas dolorosas, xa que unicamente xeran certas molestias: unha lixeira contracción da musculatura ou sensación similar ás maniotas no caso da punción seca; ou unha lixeira sensación de quemazón ou cosquilleo na zona tratada cando se aplica Electrolisis.

Para a súa aplicación, os/as fisioterapeutas apóianse na utilización de ecografía musculoesquelética, que lles permite guiar a agulla no seu percorrido e conseguir así unha maior precisión, efectividade e seguridade na abordaxe da lesión.

Trátase con todo de técnicas que deben ser aplicadas por fisioterapeutas debidamente formados nelas, xa que implican certo risco se non se realizan correctamente. E como sucede co resto de técnicas, o ideal é combinalas para buscar o máis adecuado para cada caso.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ desenvólvese a nivel nacional, con participación dos Colexios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións  musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Fisioterapia Invasiva, un conjunto de técnicas para focalizar el tratamiento en lesiones recurrentes

Con el nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) informa sobre las características, modalidades y ventajas de la utilización de agujas para hacer más preciso el tratamiento y más efectivos sus resultados

La Fisioterapia Invasiva engloba una serie de técnicas en las que los/as fisioterapeutas utilizan agujas para la aplicación local de agentes físicos a través de la piel, lo que permite focalizar de forma concreta, directa y controlada el tratamiento sobre el tejido afectado y con ello mejorar y agilizar el proceso fisiopatológico de recuperación de la lesión.

Así lo explica el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en su nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’:

ES: https://youtu.be/zWL7Z_3Mkgo

GA: https://youtu.be/0Covwunn9CM

Punción Seca, Electrolisis Percutánea o Electropunción son las técnicas más habituales de Fisioterapia Invasiva. En la primera, los/as fisioterapeutas utilizan una aguja con el fin de producir un estímulo que elimine el dolor y los puntos gatillo (contracturas) existentes, mientras que en la segunda se aplica, además, una corriente eléctrica sobre el tejido, incidiendo directamente sobre el dolor y facilitando la reparación de ciertos tejidos blandos, como músculos, tendones o ligamentos.

En ambos casos, son técnicas altamente eficaces en el tratamiento de lesiones recurrentes, como las tendinopatías crónicas, pubalgias (cuadro doloroso en la región de la pelvis muy común en deportistas), epicondilitis (dolor en el codo), síndrome de túnel carpiano (afección frecuente que causa dolor, entumecimiento y cosquilleo en la mano y el brazo) o fascitis plantar (dolor agudo en la zona interna del pie, entre el arco interno y el talón).

No son técnicas dolorosas, ya que únicamente generan ciertas molestias: una ligera contracción de la musculatura o sensación similar a las agujetas en el caso de la punción seca; o una ligera sensación de quemazón o cosquilleo en la zona tratada cuando se aplica Electrolisis.

Para su aplicación, los/as fisioterapeutas se apoyan en la utilización de ecografía musculoesquelética, que les permite guiar la aguja en su recorrido y conseguir así una mayor precisión, efectividad y seguridad en el abordaje de la lesión.

Se trata no obstante de técnicas que deben ser aplicadas por fisioterapeutas debidamente formados en ellas, ya que implican cierto riesgo si no se realizan correctamente. Y como sucede con el resto de técnicas, lo ideal es combinarlas para buscar lo más adecuado para cada caso.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se desarrolla a nivel nacional, con participación de los Colegios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas