Consellos de Fisioterapia para aliviar as alteracións musculares e a dor que provoca o bruxismo

Un trastorno da articulación temporomandibular cunha crecente incidencia por mor dos niveis de ansiedade e estrés xerados na pandemia

13 Jul 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Diante do incremento de casos de bruxismo durante a pandemia, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lembra que a Fisioterapia tamén contribúe a restaurar o movemento muscular da mandíbula e, consecuentemente, a reducir a dor ocasionada por este trastorno en moitas ocasións causado polos altos niveis de ansiedade e estrés que nos está tocando vivir.

A ansiedade provocada polo medo ao coronavirus fai que moitas persoas aperten e rechinen os dentes de maneira inconsciente, involuntaria e regular, tanto ao longo do día como durante a noite, o que pode derivar en danos importantes nos dentes, dores musculares na zona da mandíbula, dores frecuentes de cabeza e mesmo mareos, otite e problemas de visión.

A aparición desta patoloxía tamén garda relación co fomento do teletraballo, que pode xerar a adopción de malas posturas que terminan por afectar á articulación temporomandibular (ATM) e, polo tanto, ocasionar bruxismo.

A articulación temporomandibular, é dicir os músculos e articulacións da mandíbula, está conectada coa columna cervical e ten funcións tan importantes como masticar, falar e vocalizar, bocexar ou mesmo manter recta nosa columna vertebral.

Aínda que é aconsellable abordar este tipo de afeccións temporomandibulares de forma multidisciplinar entre odontólogos, médicos, fisioterapeutas e psicólogos, entre outros profesionais sanitarios, a Fisioterapia demostrou ser realmente efectiva á hora de eliminar as molestias relacionadas.

Tras unha valoración específica da zona, nos casos de bruxismo o traballo do profesional fisioterapeuta céntrase nun tratamento sintomatolóxico de maneira conservadora, con mobilizacións manuais e exercicios terapéuticos de diverso tipo, como relaxación, rotación, estiramento e posturales, que poden ir acompañados pola aplicación de frío e calor local que, ademais de aliviar a dor, melloran a mobilidade da zona, conseguindo evitar os efectos adversos anteriormente citados. O tratamento de Fisioterapia pódese complementar con técnicas de electroterapia, fototerapia e punción seca sobre os puntos gatillo dos músculos hipertrofiados.

Estes tratamentos de Fisioterapia van encamiñados a conseguir unha completa función e mobilidade da articulación temporomandibular, normalizar o ton muscular da mandíbula e arredores e mellorar a aliñación corporal, reducindo con iso a dor causada polo trastorno.

Con todo, e debido á proliferación de casos de bruxismo, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece no seu novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ unha serie de pautas básicas para aliviar este trastorno involuntario que se xera no cerebro como un estímulo automatizado, do mesmo xeito que camiñar ou respirar:

1. Vixía onde colocas a lingua cando estás en repouso. Debería estar apoiada no padal superior detrás dos dentes.

2. Evita que os incisivos superiores e inferiores estean en contacto.

3. Revisa canto abres a boca. O normal sería que coubesen uns tres dedos entre

os incisivos de arriba e os de abaixo.

4. Un exercicio sinxelo para relaxar esta rexión é manter a presión cos dedos no musculo masetero á vez que abrimos un pouco a boca. Posteriormente quitamos a presión para pechar a boca e repetimos sen xerar dor.

O novo videoconsello do CoFiGa pódese descargar en:

GA: https://youtu.be/3PbcJVnnK4Y

ES: https://youtu.be/oZ6ZTpr34Y0

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” desenvólvese a nivel nacional, con participación dos Colexios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Consejos de Fisioterapia para aliviar las alteraciones musculares y el dolor que provoca el bruxismo

Un trastorno de la articulación temporomandibular con una creciente incidencia a causa de los niveles de ansiedad e estrés generados en la pandemia

Ante el incremento de casos de bruxismo durante la pandemia, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recuerda que la Fisioterapia también contribuye a restaurar el movimiento muscular de la mandíbula y, consecuentemente, a reducir el dolor ocasionado por este trastorno en muchas ocasiones causado por los altos niveles de ansiedad y estrés que nos está tocando vivir.

La ansiedad provocada por el miedo al coronavirus hace que muchas personas aprieten y rechinen los dientes de manera inconsciente, involuntaria y regular, tanto a lo largo del día como durante la noche, lo que puede derivar en daños importantes en los dientes, desgaste del esmalte, dolores musculares en la zona de la mandíbula, dolores frecuentes de cabeza e incluso mareos, otitis y problemas de visión.

La aparición de esta patología también guarda relación con el fomento del teletrabajo, que puede generar la adopción de malas posturas que terminan por afectar a la articulación temporomandibular (ATM) y, por ende, ocasionar bruxismo.

La articulación temporomandibular, es decir los músculos y articulaciones de la mandíbula, está conectada con la columna cervical y tiene funciones tan importantes como masticar, vocalizar, hablar, bostezar o incluso mantener recta nuestra columna vertebral.

Si bien es aconsejable abordar este tipo de afecciones temporomandibulares de forma multidisciplinar entre odontólogos, médicos, fisioterapeutas y psicólogos, entre otros profesionales sanitarios, la Fisioterapia ha demostrado ser realmente efectiva a la hora de eliminar las molestias relacionadas.

Tras una valoración específica de la zona, en los casos de bruxismo el trabajo del profesional fisioterapeuta se centra en un tratamiento sintomatológico de manera conservadora, con movilizaciones manuales y ejercicios terapéuticos de diverso tipo, como relajación, rotación, estiramiento y posturales, que pueden ir acompañados por la aplicación de frío y calor local que, además de aliviar el dolor, mejoran la movilidad de la zona, consiguiendo evitar los efectos adversos anteriormente citados. El tratamiento de Fisioterapia se puede complementar con técnicas de electroterapia, fototerapia y punción seca sobre los puntos gatillo de los músculos hipertrofiados.

Estos tratamientos de Fisioterapia van encaminados a conseguir una completa función y movilidad de la articulación temporomandibular, normalizar el tono muscular de la mandíbula y alrededores y mejorar la alineación corporal, reduciendo con ello el dolor causado por el trastorno.

No obstante, y debido a la proliferación de casos de bruxismo, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece en su nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ una serie de pautas básicas para aliviar este trastorno involuntario que se genera en el cerebro como un estímulo automatizado, al igual que caminar o respirar:

1. Vigila dónde colocas la lengua cuando estás en reposo. Debería estar apoyada en el paladar superior detrás de los dientes.

2. Evita que los incisivos superiores e inferiores estén en contacto.

3. Revisa cuánto abres la boca. Lo normal sería que cupieran unos tres dedos entre

los incisivos de arriba y los de abajo.

4. Un ejercicio sencillo para relajar esta región es mantener la presión con los dedos en el musculo masetero a la vez que abrimos un poco la boca. Posteriormente quitamos la presión para cerrar la boca y repetimos sin generar dolor.

El nuevo videoconsejo del CoFiGa se puede descargar en:

ES: https://youtu.be/oZ6ZTpr34Y0

GA: https://youtu.be/3PbcJVnnK4Y

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” se desarrolla a nivel nacional, con participación de los Colegios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

 

 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas