O exercicio terapéutico pautado por fisioterapeutas incrementa a autonomía das persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ do CoFiGa incide nos beneficios da Fisioterapia para evitar as retraccións da musculatura, as dificultades respiratorias e a dor que produce unha das enfermidades neuromusculares e dexenerativas máis frecuentes

17 Jun 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A planificación de exercicios terapéuticos durante todas as fases da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) incrementa a autonomía das persoas que a sofren e axuda a paliar as alteracións posturales e respiratorias e a dor asociadas á enfermidade.

Así o pon de manifesto o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no seu novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, dedicado nesta ocasión para axudar aos pacientes que sofren ELA e sensibilizar diante desta enfermidade neurodexenativa que rexistra cada ano 900 novos casos.

GA: https://youtu.be/FadQG6vcUm0

ES: https://youtu.be/8I1P6UashAs

A ELA é unha enfermidade do sistema nervioso central, caracterizada por unha dexeneración progresiva das neuronas motoras na cortiza cerebral (neuronas motoras superiores), tronco do encéfalo e medula espinal (neuronas motoras inferiores).

Provoca unha debilidade muscular progresiva que pode avanzar ata a parálise, estendéndose dunhas rexións corporais a outras. Ameaza a autonomía motora, a comunicación oral, a deglución e a respiración, aínda que se manteñen intactos os sentidos, o intelecto e os músculos dos ollos.

Na evolución desta enfermidade, para a que ata o momento non se coñece cura, o paciente necesita cada vez máis axuda para realizar as actividades da vida diaria, volvéndose máis dependente.

É a terceira enfermidade neurodexenerativa en incidencia, tras a demencia e o parkinson. En España afecta a 1/50.000 habitantes, cunha prevalencia de 1/10.000, o que significa que uns 40.000 españois desenvolverán ELA durante a súa vida. En Galicia, cada ano aparece unha media de 54 novos casos, cunha incidencia estimada en 123 pacientes por cada 100.000 habitantes.

A media de supervivencia oscila entre os tres e os cinco anos, unha vez que o paciente coñece o seu diagnóstico. Só o 20% consegue sobrevivir máis de cinco anos, e un afortunado 10% supera os 10 anos de vida.

A Fisioterapia non pode reverter nin evitar o proceso dexenerativo que causa a ELA, pero contribúe notablemente a minimizar as consecuencias de perda de mobilidade, á vez que traballa para manter o maior grao posible de autonomía nas persoas que a sofren.

Nun primeiro momento o diagnóstico pode crear incredulidade ou temor, por iso é importante apoiar e asistir ás persoas que a padecen en todos os estadios da enfermidade, planificando exercicios terapéuticos para paliar as alteracións posturales, diminuír a rixidez muscular ou abordar a dor en cada unha das fases, tal e como se explica no novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’.

Ademais de evitar as retraccións da musculatura ou aliviar a dor derivada de posturas mantidas, o traballo do profesional fisioterapeuta tamén se ocupa dos coidados respiratorios e de tentar manter a calidade de vida adaptándose ás limitacións funcionais de cada persoa nas etapas da enfermidade.

El ejercicio terapéutico pautado por fisioterapeutas incrementa la autonomía de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ del CoFiGa incide en los beneficios da Fisioterapia para evitar las retracciones de la musculatura, las dificultades respiratorias y el dolor que produce una de las enfermedades neuromusculares y degenerativas más frecuentes

La planificación de ejercicios terapéuticos durante todas las fases de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) incrementa la autonomía de las personas que la sufren y ayuda a paliar las alteraciones posturales y respiratorias y dolor asociadas a la enfermedad.

Así lo pone de manifiesto el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en su nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, dedicado en esta ocasión a ayudar a los pacientes que sufren ELA y sensibilizar ante esta enfermedad neurodegenativa que registra cada año 900 nuevos casos.

ES: https://youtu.be/8I1P6UashAs

GA: https://youtu.be/FadQG6vcUm0

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas motoras inferiores).

Provoca una debilidad muscular progresiva que puede avanzar hasta la parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos.

En la evolución de esta enfermedad, para la que hasta el momento no se conoce cura, el paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente.

Es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia, tras la demencia y el Parkinson. En España afecta a 1/50.000 habitantes, con una prevalencia de 1/10.000, lo que significa que unos 40.000 españoles desarrollarán la ELA durante su vida. En Galicia, cada año aparece una media de 54 nuevos casos, con una incidencia estimada en 123 pacientes por cada 100.000 habitantes.

La media de supervivencia oscila entre los tres y los cinco años, una vez que el paciente conoce su diagnóstico. Sólo el 20% consigue sobrevivir más de cinco años, y un afortunado 10% supera los 10 años de vida.

La Fisioterapia no puede revertir ni evitar el proceso degenerativo que causa la ELA, pero contribuye notablemente a minimizar las consecuencias de pérdida de movilidad, al tiempo que trabaja para mantener el mayor grado posible de autonomía en las personas que la sufren.

En un primer momento el diagnóstico puede crear incredulidad o temor, por ello es importante apoyar y asistir a las personas que la padecen en todos los estadios de la enfermedad, planificando ejercicios terapéuticos para paliar las alteraciones posturales, disminuir la rigidez muscular o abordar el dolor en cada una de las fases, tal y como se explica en el nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’.

Además de evitar las retracciones de la musculatura o aliviar el dolor derivado de posturas mantenidas, el trabajo del profesional fisioterapeuta también se ocupa de los cuidados respiratorios y de intentar mantener la calidad de vida adaptándose a las limitaciones funcionales de cada persona en las etapas de la enfermedad.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas