O Ministerio de Sanidade continúa sen concretar como resolverá a vulnerable situación do colectivo de fisioterapeutas menor de 60 anos xa vacinado cunha primeira dose de AstraZeneca

Unha situación de indefinición que o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) cualifica de totalmente inxusta e altamente discriminatoria para uns profesionais sanitarios que desenvolven unha actividade asistencial de alta exposición ao contaxio e a converterse en vector de transmisión

11 May 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Tras as repetidas consultas e xestións realizadas por parte do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), o Ministerio de Sanidade continúa sen concretar como resolverá a situación do colectivo de fisioterapeutas menor de 60 anos xa vacinado cunha primeira dose de AstraZeneca, ao non especificar se ao cabo das 16 semanas agora estipuladas recibirá unha segunda dose nin definir tampouco o tipo de vacina que se administrará en caso afirmativo.

Nos documentos adxuntos enviados como resposta ás demandas do CGCFE, o Ministerio de Sanidade unicamente especifica que, tras a avaliación efectuada pola Axencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre posibles reaccións contrarias á vacina AstraZeneca, España optou por ampliar a 16 semanas o intervalo para a segunda dose de deste mesmo medicamento e restrinxir a súa aplicación aos maiores de 60 anos, grupo poboacional que considera prioritario, todo iso á espera de reunir maior evidencia científica ao respecto.

Tamén especifica o Ministerio de Sanidade que, aínda que os grupos prioritarios de vacinación establécense e aproban polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, no que están representadas todas as Comunidades Autónomas, a xestión dos programas de vacinación é competencia das Comunidades Autónomas, é dicir, son elas a que establecen a loxística, distribución e administración da vacina.

O CGCFE considera esta situación como totalmente inxusta e altamente discriminatoria para un colectivo, como o de fisioterapeutas, que na súa habitual actividade asistencial (maioritariamente no sector privado) está altamente exposto ao contaxio por Covid-19 e a converterse en vector de transmisión, ao traballar en contacto estreito co paciente -a menos de 1,5 metros de distancia-, por períodos mínimos de 30 minutos de sesión e en moitos casos con pacientes cunhas características especiais (discapacidade intelectual, anciáns con deterioración cognitiva, nenos e persoas con trastornos da cavidade oral, entre outros) que lles impiden a utilización da máscara durante o tratamento.

Por todo iso, diante do perigo que esta situación de indefinición supón tanto para para os propios profesionais fisioterapeutas como para os seus pacientes, o CGCFE continúa realizando xestións ao máis alto nivel para conseguir a inmediata continuación do proceso de vacinación entre o colectivo de fisioterapeutas, coñecendo en que termos, con que tipo de vacina e en que prazos.

Pola súa banda, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) continúa comunicando ao Sergas as incidencias xurdidas entre o colectivo de fisioterapeutas da nosa comunidade autónoma durante proceso de vacinación, enviando os datos á Dirección de Xeral Saúde Pública, organismo encargado de desenvolver en Galicia a campaña de vacinación, das citacións e de indicar o tipo de vacina a administrar en cada caso.

Por iso, o CoFiGa non comprende as razóns de que non se teña citado novamente, para recibir unha primeira dose da vacina, aos e as fisioterapeutas que alegaron razóns de forza maior para non acudir á primeira cita.

El Ministerio de Sanidad continúa sin concretar cómo resolverá la vulnerable situación del colectivo de fisioterapeutas menor de 60 años ya vacunado con una primera dosis de AstraZeneca

Una situación de indefinición que el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) califica de totalmente injusta y altamente discriminatoria para unos profesionales sanitarios que desarrollan una actividad asistencial de alta exposición al contagio y a convertirse en vector de transmisión

Tras las repetidas consultas y gestiones realizadas por parte del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), el Ministerio de Sanidad continúa sin concretar cómo resolverá la situación del colectivo de fisioterapeutas menor de 60 años ya vacunado con una primera dosis de AstraZeneca, al no especificar si al cabo de las 16 semanas ahora estipuladas recibirá una segunda dosis ni definir tampoco el tipo de vacuna que se administrará en caso afirmativo.

En los documentos adjuntos enviados como respuesta a las demandas del CGCFE, el Ministerio de Sanidad únicamente especifica que, tras la evaluación efectuada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre posibles reacciones contrarias a la vacuna AstraZeneca, España ha optado por ampliar a 16 semanas el intervalo para la segunda dosis de este mismo medicamento y restringir su aplicación a los mayores de 60 años, grupo poblacional que considera prioritario, todo ello a la espera de reunir mayor evidencia científica al respecto.

También especifica el Ministerio de Sanidad que, si bien los grupos prioritarios de vacunación se establecen y aprueban por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas, la gestión de los programas de vacunación es competencia de las Comunidades Autónomas, es decir, son ellas quienes establecen la logística, distribución y administración de la vacuna.

El CGCFE considera esta situación como totalmente injusta y altamente discriminatoria para un colectivo, como el de fisioterapeutas, que en su habitual actividad asistencial (mayoritariamente en el sector privado) está altamente expuesto al contagio por Covid-19 y a convertirse en vector de transmisión, al trabajar en contacto estrecho con el paciente -a menos de 1,5 metros de distancia-, por periodos mínimos de 30 minutos de sesión y en muchos casos con pacientes cuyas características especiales (discapacidad intelectual, ancianos con deterioro cognitivo, niños y personas con trastornos de la cavidad oral, entre otros) que les impiden la utilización de la mascarilla durante el tratamiento.

Por todo ello, ante el peligro que esta situación de indefinición supone tanto para para los propios profesionales fisioterapeutas como para sus pacientes, el CGCFE continúa realizando gestiones al más alto nivel para conseguir la inmediata reanudación del proceso de vacunación entre el colectivo de fisioterapeutas, conociendo en qué términos, con qué tipo de vacuna y en qué plazos.

Por su parte, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) continúa comunicando al Sergas las incidencias surgidas entre el colectivo de fisioterapeutas de nuestra comunidad autónoma durante proceso de vacunación, enviando los datos a la Dirección de General Salud Pública, organismo encargado de desarrollar en Galicia la campaña de vacunación, de las citaciones y de indicar el tipo de vacuna a administrar en cada caso.

Por ello, el CoFiGa no comprende las razones de que no se haya citado nuevamente, para recibir una primera dosis de la vacuna, a los y las fisioterapeutas que han alegado razones de fuerza mayor para no acudir a la primera cita. 
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas