Exercicios de Fisioterapia Respiratoria que melloran a función pulmonar das persoas que padeceron Covid-19

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece unha serie de pautas para minimizar as secuelas máis comúns da enfermidade (disnea, dor de peito e fatiga muscular), aumentando forza e resistencia física, diminuíndo dificultades na respiración e incrementando a flexibilidade e mobilidade torácica das persoas

11 May 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Son moitas persoas que, tras superar a Covid-19, continúan sufrindo importantes secuelas, como disnea (sensación de falta de aire), dor de peito e fatiga muscular, que afectan e dificultan a súa vida diaria. Por iso, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece unha serie de exercicios de Fisioterapia Respiratoria que, realizados regularmente, melloran a función pulmonar, diminuíndo a dificultade para respirar correctamente, incrementando a flexibilidade e a mobilidade torácica e aumentando a forza e a resistencia.

As pautas para desenvolver esta serie de exercicios de Fisioterapia Respiratoria explícanse no novo videoconsello da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, recomendando a súa realización regular, dúas veces ao día:

GA: https://youtu.be/xqYGFVvD48I

ES: https://youtu.be/nOI53mRZB0Q

EXERCICOS PARA MELLORAR A FUNCIÓN PULMONAR E O PATRÓN VENTILATORIO

1. Respiración con beizos engurrados:

Para reducir a sensación de dificultade para respirar é recomendable:

- Tomar aire (inspirar) lentamente polo nariz.

- Reter o aire 2-3 segundos.

- Expulsalo (expirar) lentamente pola boca, mantendo os beizos engurrados (como ao soprar).

- O tempo de expiración debe ser maior ao de inspiración.

2. Respiración abdominal ou diafragmática:

En posición tombada bocarriba, coas pernas lixeiramente flexionadas e os pés apoiados no chan; ou en posición sentada coas costas ben apoiadas e os pés lixeiramente separados:

- Colocar as mans no abdome para notar como se infla ao tomar aire (inspirar) e desínflase ao expulsalo (expirar).

- Tomar aire lentamente polo nariz, tentando encher ao máximo os pulmóns.

- Retelo durante 2-3 segundos.

- Expulsalo lentamente pola boca cos beizos engurrados.

- Realizar 10-15 repeticións dúas veces ao día.

3. Respiración costal (exercicio de expansión torácica):

En posición tombada bocarriba coas pernas estiradas; ou en posición sentada coas costas ben apoiadas e os pés lixeiramente separados:

- Colocar as mans no peito.

- Inhalar suavemente, dirixindo o aire cara ás mans (notaremos como as costelas se abren cara a fóra e cara arriba).

- Reter o aire 2-3 segundos.

- Expulsalo realizando coas mans unha lixeira presión sobre as costelas, acompañándoas no seu movemento para axudar a baleirar o aire.

- Realizar 10- 15 repeticións dúas veces ao día.

EXERCICIOS PARA FACILITAR A EXPULSIÓN DE SECRECIÓNS

4. Espiración lenta coa boca aberta:

En posición tombada de lado nunha superficie plana coas pernas flexionadas e unha almofada entre os xeonllos; ou sentados nunha cadeira:

- Durante 5 minutos, inhalar o aire polo nariz, retelo durante 2-3 segundos e expulsalo lentamente coa boca aberta (coma se quixésese embazar un cristal) ata baleirar do todo os pulmóns.

- Repetir en posición deitada sobre o outro lado e realizar 2 veces ao día.

- Se aparece tose, pasar a posición sentada, inspirar profundamente e toser sobre un pano refugable.

5. Espiración con presión positiva:

Utilizar unha botella e un tubo de plástico duns 40 centímetros.

- Encher a botella con auga ata a metade e introducir o tubo a 3 centímetros do fondo

- Inspirar lentamente polo nariz.

- Reter o aire 1-2 segundos.

- Expulsalo soprando a través do tubo, xerando burbullas na auga, durante 5-10 minutos.

- Repetir 2 veces ao día.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” desenvólvese a nivel nacional, con participación dos Colexios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Ejercicios de Fisioterapia Respiratoria que mejoran la función pulmonar de las personas que han padecido Covid-19

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece una serie de pautas para minimizar las secuelas más comunes de la enfermedad (disnea y fatiga muscular), aumentando fuerza y resistencia física, disminuyendo dificultades en la respiración e incrementando la flexibilidad y movilidad torácica de las personas

Son muchas personas que, tras superar la Covid-19, continúan sufriendo importantes secuelas, como disnea (sensación de falta de aire), dolor de pecho y fatiga muscular, que afectan y dificultan su vida diaria. Por ello, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece una serie de ejercicios de Fisioterapia Respiratoria que, realizados regularmente, mejoran la función pulmonar, disminuyendo la dificultad para respirar correctamente, incrementando la flexibilidad y la movilidad torácica y aumentando la fuerza y la resistencia.

Las pautas para desarrollar esta serie de ejercicios de Fisioterapia Respiratoria se explican en el nuevo videoconsejo de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, recomendando su realización regular, dos veces al día:

GA: https://youtu.be/xqYGFVvD48I

ES: https://youtu.be/nOI53mRZB0Q

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA FUNCIÓN PULMONAR Y EL PATRÓN VENTILATORIO

1. Respiración con labios fruncidos:

Para reducir la sensación de dificultad para respirar es recomendable:

- Tomar aire (inspirar) lentamente por la nariz.

- Retener el aire 2-3 segundos.

- Expulsarlo (espirar) lentamente por la boca, manteniendo los labios fruncidos (como al soplar).

- El tiempo de espiración debe ser mayor al de inspiración.

2. Respiración abdominal o diafragmática:

En posición tumbada bocarriba, con las piernas ligeramente flexionadas y los pies apoyados en el suelo; o en posición sentada con la espalda bien apoyada y los pies ligeramente separados:

- Colocar las manos en el abdomen para notar como se infla al tomar aire (inspirar) y se desinfla al expulsarlo (espirar).

- Tomar aire lentamente por la nariz, intentando llenar al máximo los pulmones.

- Retenerlo durante 2-3 segundos.

- Expulsarlo lentamente por la boca con los labios fruncidos.

- Realizar 10-15 repeticiones dos veces al día.

3. Respiración costal (ejercicio de expansión torácica):

En posición tumbada bocarriba con las piernas estiradas; o en posición sentada con la espalda bien apoyada y los pies ligeramente separados:

- Colocar las manos en el pecho.

- Inhalar suavemente, dirigiendo el aire hacia las manos (notaremos cómo las costillas se abren hacia fuera y hacia arriba).

- Retener el aire 2-3 segundos.

- Expulsarlo realizando con las manos una ligera presión sobre las costillas, acompañándolas en su movimiento para ayudar a vaciar el aire.

- Realizar 10-15 repeticiones dos veces al día.

EJERCICIOS PARA FACILITAR LA EXPULSIÓN DE SECRECIONES

4. Espiración lenta con la boca abierta:

En posición tumbada de lado en una superficie plana con las piernas flexionadas y una almohada entre las rodillas; o sentados en una silla:

- Durante 5 minutos, inhalar el aire por la nariz, retenerlo durante 2-3 segundos y expulsarlo lentamente con la boca abierta (como si se quisiera empañar un cristal) hasta vaciar del todo los pulmones.

- Repetir en posición acostada sobre el otro lado y realizar dos veces al día.

- Si aparece tos, pasar a posición sentada, inspirar profundamente y toser sobre un pañuelo desechable.

5. Espiración con presión positiva:

Utilizar una botella y un tubo de plástico de unos 40 centímetros.

- Llenar la botella con agua hasta la mitad e introducir el tubo a 3 centímetros del fondo

- Inspirar lentamente por la nariz.

- Retener el aire 1-2 segundos.

- Expulsarlo soplando a través del tubo, generando burbujas en el agua, durante 5-10 minutos.

- Repetir dos veces al día.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” se desarrolla a nivel nacional, con participación de los Colegios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas