Última actualización da Estratexia de Vacinación anti Covid-19 acordada no Consello Interterritorial do SNS

Documento ao que a Administración autonómica remítenos diante das incidencias suscitadas entre o colectivo de fisioterapeutas polas incidencias no desenvolvemento da campaña de vacinación, que están a ser puntualmente trasladadas polo CoFiGa tanto á Consellería de Sanidade como ao Sergas

23 Abr 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Todas as incidencias detectadas no desenvolvemento da campaña de vacinación anti Covid-19 entre o colectivo de fisioterapeutas da nosa comunidade autónoma, están a ser puntualmente comunicadas por parte do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tanto á Consellería de Sanidade como ao Sergas, organismos encargados en Galicia da súa planificación e execución e aos que previamente se lles facilitou os datos dos colexiados/as.

Desde o CoFiGa somos conscientes das incertezas que entre o colectivo están a causar os “vaivéns das decisións técnico-políticas” ao redor da vacinación con AstraZeneca, como a suspensión temporal na súa administración entre persoas menores de 60 anos acordada o 7 de abril no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e que supuxo a paralización da campaña (primeira e segunda dose) entre os grupos poboacionais pertencentes ás profesións definidas como esenciais para a sociedade na Estratexia de Vacinación establecida polo Ministerio de Sanidade, como é o caso dos fisioterapeutas. E así ten sido comunicado igualmente tanto á Consellería de Sanidade como ao Sergas, organismos que nos remiten á última actualización da Estratexia de Vacinación acordada o pasado 20 de abril no Consello Interterritorial do SNS:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf

Non obstante, o CoFiGa continuará a insister por todos os seus medios para conseguir a vacinación efectiva e completa para todos os/as colexiados/as de Galicia.

Última actualización de la Estrategia de Vacunación anti Covid-19 acordada en el Consejo Interterritorial del SNS

Documento al que la Administración autonómica nos remite ante las incertidumbres suscitadas entre el colectivo de fisioterapeutas por las incidencias en el desarrollo de la campaña de vacunación, que están siendo puntualmente trasladadas por el CoFiGa tanto a la Consellería de Sanidad como al Sergas

Todas las incidencias detectadas en el desarrollo de la campaña de vacunación anti Covid-19 entre el colectivo de fisioterapeutas de nuestra comunidad autónoma, están siendo puntualmente comunicadas por parte del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tanto a la Consellería de Sanidad como al Sergas, organismos encargados en Galicia de su planificación y ejecución y a los que previamente se les facilitó los datos de los colegiados/as.

Desde el CoFiGa somos conscientes de las incertidumbres que entre el colectivo están causando los “vaivenes de las decisiones técnico-políticas” en torno a la vacunación con AstraZeneca, como la suspensión temporal en su administración entre personas menores de 60 años acordada el 7 de abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que ha supuesto la paralización de la campaña (primera y segunda dosis) entre los grupos poblacionales pertenecientes a las profesiones definidas como esenciales para la sociedad en la Estrategia de Vacunación establecida por el Ministerio de Sanidad, como es el caso de los fisioterapeutas. Y así se lo hemos comunicado igualmente tanto a la Consellería de Sanidad como al Sergas, organismos que nos remiten a la última actualización de la Estrategia de Vacunación acordada el pasado 20 de abril en el Consejo Interterritorial del SNS:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf

No obstante, el CoFiGa continuará insistiendo por todos sus medios para conseguir la vacunación efectiva y completa para todos los/as colegiados/as de Galicia.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas