O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia insta ao Concello de Arteixo a incluír ao fisioterapeuta na iniciativa de Saúde Comunitaria recentemente posta en marcha a nivel municipal para valorar o estado físico da veciñanza

Detectar doenzas e trastornos músculo-esqueléticos, así como programar e pautar exercicio terapéutico axustado a cada tipo de patoloxía e á condición física de cada usuario/a, son competencias legalmente atribuídas só a profesionais sanitarios

23 Abr 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) insta ao Concello de Arteixo a incorporar a figura do fisioterapeuta, como profesional sanitario experto no movemento, nos equipos encargados de desenvolver o Programa de Saúde Comunitaria “Valoración da condición física” recentemente posto en marcha polo Servizo Municipal de Deportes para promover entre a veciñanza a práctica regular de actividade física e mellorar con iso o seu estado de saúde.

De igual maneira, o CoFiGa advirte ao Concello de Arteixo dos perigos que para a saúde da cidadanía ten incluír a profesionais non sanitarios no desenvolvemento deste tipo de Programas de Saúde Comunitaria, especificando que este tipo actuacións tenden a fomentar algo tan perigoso como o intrusismo sanitario.

Tanto Lei de Ordenación das Profesións Sanitarias (LOPS 44/2003) como na Orde CIN 2138/2015, pola que se regula o exercicio profesional do fisioterapeuta en todo o estado español, especifican que aspectos tan importantes para a saúde da poboación como detectar doenzas e trastornos músculo-esqueléticos, así como programar e pautar exercicio terapéutico axustado a cada tipo de patoloxía e á condición física de cada usuario/a, son competencias legalmente atribuídas a profesionais sanitarios, como é o caso dos fisioterapeutas, e nunca poden ser desenvoltas por profesionais alleos ao ámbito da saúde, como neste caso son os educadores físicos.

É por tanto irresponsable por parte do Concello de Arteixo a pretensión de poñer a saúde da cidadanía en mans de profesionais non sanitarios.

No CoFiGa apostamos pola posta en marcha de iniciativas de Saúde Comunitaria destas características, considerando que sempre deben estar rexidas por un traballo interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar baseado no respecto competencial e a confianza entre distintos profesionais implicados no seu desenvolvemento.

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia insta al Concello de Arteixo a incluir al fisioterapeuta en la iniciativa de Salud Comunitaria recientemente puesta en marcha a nivel municipal para valorar el estado físico del vecindario

Detectar dolencias y trastornos músculo-esqueléticos, así como programar y pautar ejercicio terapéutico ajustado a cada tipo de patología y a la condición física de cada usuario/a, son competencias legalmente atribuidas solo a profesionales sanitarios

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) insta al Concello de Arteixo a incorporar la figura del fisioterapeuta, como profesional sanitario experto en el movimiento, en los equipos encargados de desarrollar el Programa de Salud Comunitaria “Valoración de la condición física” recientemente puesto en marcha por el Servicio Municipal de Deportes para promover entre el vecindario la práctica regular de actividad física y mejorar con ello su estado de salud.

De igual manera, el CoFiGa advierte al Concello de Arteixo de los peligros que para la salud de la ciudadanía tiene incluir a profesionales no sanitarios en el desarrollo de este tipo de Programas de Salud Comunitaria, especificando que este tipo actuaciones tienden a fomentar algo tan peligroso como el intrusismo sanitario.

Tanto Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS 44/2003) como en la Orden CIN 2138/2015, por la que se regula el ejercicio profesional del fisioterapeuta en todo el estado español, especifican que aspectos tan importantes para la salud de la población como detectar dolencias y trastornos músculo-esqueléticos, así como programar y pautar ejercicio terapéutico ajustado a cada tipo de patología y a la condición física de cada usuario/a, son competencias legalmente atribuidas a profesionales sanitarios, como es el caso de los fisioterapeutas, y nunca pueden ser desarrolladas por profesionales ajenos al ámbito de la salud, como en este caso son los educadores físicos.

Es por lo tanto irresponsable por parte del Concello de Arteixo la pretensión de poner la salud de la ciudadanía en manos de profesionales no sanitarios.

En el CoFiGa apostamos por la puesta en marcha de iniciativas de Salud Comunitaria de estas características, considerando que siempre deben estar regidas por un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar basado en el respeto competencial y la confianza entre distintos profesionales implicados en su desarrollo.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas