Información facilitada polo Ministerio de Sanidade ao redor da suspensión cautelar da vacinación con AstraZeneca

Con dous documentos nos que explican os motivos da devandita suspensión e describen pautas de actuación diante de posibles reaccións adversas

18 Mar 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

En resposta ás dúbidas suscitadas pola suspensión cautelar da vacinación con AstraZeneca, o Ministerio de Sanidade facilitou os dous documentos adxuntos, nos que ofrece a seguinte información de interese:

- No primeiro, dirixido á poboación xeral, responde as consultas máis frecuentes en relación coa devandita suspensión cautelar: por que da suspensión, por que agora e non antes, que pasará durante os 15 días de suspensión do programa de vacinación, por que a Axencia Europea de Medicamentos non retirou a vacina, seguridade da vacina, posibles contraindicacións con outro tipo de medicación, posibles reaccións adversas tras a súa administración, que facer no caso de ter sido vacinado/a con AstraZeneca e sufrir algún tipo de reacción adversa (febre, dor de cabeza)….

- No segundo, dirixido a profesionais sanitarios, explica os motivos da devandita suspensión cautelar e describe pautas de actuación e manexo diante dun caso de vacinado/a con AstraZeneca con sospeitoso/a de trombose de seos cerebrais relacionado.

Información facilitada por el Ministerio de Sanidad en torno a la suspensión cautelar de la vacunación con AstraZeneca

Con dos documentos en los que explican los motivos de dicha suspensión y describen pautas de actuación ante posibles reacciones adversas

En respuesta a las dudas suscitadas por la suspensión cautelar de la vacunación con AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad ha facilitado los dos documentos adjuntos, en los que ofrece la siguiente información de interés:

- En el primero, dirigido a la población general, responde a las consultas más frecuentes en relación con dicha suspensión cautelar: por qué de la suspensión, por qué ahora y no antes, qué pasará durante los 15 días de suspensión del programa de vacunación, por qué la Agencia Europea de Medicamentos no ha retirado la vacuna, seguridad de la vacuna, posibles contraindicaciones con otro tipo de medicación, posibles reacciones adversas tras su administración, qué hacer en el caso de haber sido vacunado/a con AstraZeneca y sufrir algún tipo de reacción adversa (fiebre, dolor de cabeza)….

- En el segundo, dirigido a profesionales sanitarios, explica los motivos de dicha suspensión cautelar y describe pautas de actuación y manejo ante un caso de vacunado/a con AstraZeneca con sospechoso/a de trombosis de senos cerebrales relacionado.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas