A Fisioterapia acurta unha media de dous días a estancia en UCI de pacientes Covid-19

Desconxestionando a súa actual saturación ao deixar camas dispoñibles para outros pacientes e aforrando ata en 3.000 euros o gasto do sistema sanitario, tal e como explica o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no seu videoconsello de febreiro da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

09 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Cando a terceira onda da pandemia da Covid-19 continúa saturando as unidades de coidados intensivos (UCI) cun significativo número de pacientes que precisan tratamento e vixilancia continuada por complicacións cardiorrespiratorias, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon de manifesto no seu videoconsejo deste mes de febreiro que una adecuada presenza de fisioterapeutas nestas unidades tradúcese directamente nunha importante redución (unha media de dous días) nos tempos de estancia dos pacientes ingresados, co consecuente aforro nos custos asistenciais.

Nas UCI, os e as profesionais da Fisioterapia axudan ás pacientes Covid-19 ingresados en UCI a mellorar a súa capacidade respiratoria e evitar secuelas na súa mobilidade, acurtando con iso os prazos de recuperación e tempos de estancia.

Esta actuación dos e das fisioterapeutas nas UCI ten tamén o seu reflexo en termos económicos, reducindo gastos ao sistema sanitario: se cada día de estancia nunha UCI ten un custo aproximado de 1.500 euros, a participación dos/as fisioterapeutas nestas unidades significa, de media, un aforro de 3.000 euros por paciente.

Beneficios da Fisioterapia en UCI

En pacientes críticos ingresados en UCI a Fisioterapia axuda na fase de “destete” do respirador, pois acelera a volta ao traballo activo da musculatura respiratoria, ademais de favorecer a elasticidade do tecido pulmonar e pleural. Todo iso contribúe a unha eliminación eficaz das secrecións e, por tanto, evita sobreinfeccións respiratorias.

Ademais, a través dunha mobilización pasiva temperá, desde a Fisioterapia contribúese a impedir a aparición doutras complicacións consecuencia da inmobilidade, como poden ser a impotencia muscular, redución da mobilidade articular e úlceras por decúbito. Durante o período no que o paciente está sedado, esa mobilización pasiva atrasa evitar as retraccións articulares e mantén a elasticidade dos tecidos.

Unha vez esperto, solicítase ao paciente a colaboración activa para, dentro das súas posibilidades, realizar unha serie de exercicios que teñen como principal obxectivo activar a musculatura respiratoria, sobre todo en pacientes que precisaron respirador, evitando con iso fibrose pulmonar e conseguindo unha respiración máis efectiva, ao disminuir a disnea (sensación de falta de aire).

Os fisioterapeutas lembran que o apoio destes profesionais tradúcese nunha importante redución do tempo que os pacientes teñen que estar nunha UCI. “Como media, cada enfermo pasa dous días menos nestas unidades, o que axuda a desconxestionar o sistema de Saúde, deixando camas libres para outras persoas en peor estado que poidan requirir o seu ingreso”, explican desde o CoFiGa.

“O tratamento temperá de Fisioterapia acurta o tempo de estancia en UCI e, posteriormente en planta, favorece a pronta recuperación do paciente e a diminución de secuelas, o que conleva aforro e optimización dos recursos sanitarios dispoñibles”, recalcan desde o CoFiGa.

Recomendacións á paciente Covid-19 ingresado en UCI

No seu videoconsello de febreiro da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, o CoFiGa marca aos pacientes ingresados por Covid-19 nas UCI hospitalarias unha serie de pautas básicas de actuación:

GA: https://youtu.be/4ZlLWrFTsKw

ES: https://youtu.be/N9bZhGg8V5c

1. Ante todo, moita calma. Aínda que pareza obvio, unha das medidas máis importantes e á vez difícil é que o paciente manteña a calma, para controlar o nivel de ansiedade que adoita provocar o ingreso nunha UCI. Esa persoa estará asustada polo seu estado e rodeada de material que lle resulta descoñecido.

“É fundamental controlar os nervios para non agravar os síntomas. O enfermo que ingresa nunha UCI ou nun hospital está en mans dun completo equipo de profesionais que coida da súa saúde e que lle vai a atender en todo momento para que se recupere canto antes e nas mellores condicións”, sinalan desde o CoFiGa.

De feito, cada UCI conta con médicos, enfermeiras, técnicos auxiliares e celadores, e alí acoden tamén fisioterapeutas e outros profesionais que atenden as 24 horas do día a cada paciente.

2. Claridade. É moi importante que o enfermo describa en detalle todos os síntomas que está a experimentar, como dor, fatiga ou sensación de falta de aire, para que os profesionais poidan adoptar as medidas máis adecuadas.

3. Observar as indicacións. O paciente estará conectado a diferentes aparellos que son necesarios para garantir que o tratamento funciona e asegurar a vixilancia continuada, como o pulsioxímetro, un aparello que mide como está a aproveitar o osíxeno esa persoa. Aínda que poida resultar incómodo, o enfermo non debe quitarllo ata que o decidan os profesionais sanitarios que lle atenden. Estes dispositivos están conectados a un monitor central que permite ao equipo médico observar de forma continuada o estado do enfermo.

4. Paciencia. En ocasións é posible que ao paciente cústelle respirar. Nesta situación, probablemente colocaranlle boca abaixo (unha técnica que se denomina pronar). Non é unha situación agradable, pero respirará mellor, xa que mellora a ventilación dos pulmóns. Por iso é importante ter paciencia e seguir todas as pautas que lle indiquen os profesionais da UCI.

5. Sedación. Tamén é probable que o enfermo reciba medicación específica para manterlle durmido o máximo de tempo, asegurando así a súa comodidade. De novo, fai falta confiar no equipo médico, que tomaría a mellor decisión.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” desenvólvese a nivel nacional, con participación tamén dos Colexios de Fisioterapeutas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculoesqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia acorta una media de dos días la estancia en UCI de los pacientes Covid-19

Descongestionando su actual saturación al dejar camas disponibles para otros pacientes y ahorrando hasta en 3.000 euros el gasto del sistema sanitario, tal y como explica el Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en su videoconsejo de febrero de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud

La Fisioterapia ayuda a los pacientes Covid-19 ingresados en UCI a mejorar su capacidad respiratoria y evitar secuelas en su movilidad, acortando con ello los plazos de recuperación

Cuando la tercera ola de la pandemia de la Covid-19 continúa saturando las unidades de cuidados intensivos (UCI) con un significativo número de pacientes que precisan tratamiento y vigilancia continuada por complicaciones cardiorrespiratorias, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone de manifiesto en su videoconsejo de este mes de febrero que una adecuada presencia de fisioterapeutas en estas unidades se traduce directamente en una importante reducción (una media de dos días) en los tiempos de estancia de los pacientes ingresados, con el consiguiente ahorro en los costes asistenciales.

En las UCI, los y las profesionales de la Fisioterapia ayudan a los pacientes Covid-19 ingresados en UCI a mejorar su capacidad respiratoria y evitar secuelas en su movilidad, acortando con ello los plazos de recuperación y tiempos de estancia.

Esta actuación de los y las fisioterapeutas en las UCI tiene también su reflejo en términos económicos, reduciendo gastos al sistema sanitario: si cada día de estancia en una UCI tiene un coste aproximado de 1.500 euros, la participación de los/as fisioterapeutas en estas unidades significa, de media, un ahorro de 3.000 euros por paciente.

Beneficios de la Fisioterapia en UCI

En pacientes críticos ingresados en UCI la Fisioterapia ayuda en la fase de “destete” del respirador, pues acelera la vuelta al trabajo activo de la musculatura respiratoria, además de favorecer la elasticidad del tejido pulmonar y pleural. Todo ello contribuye a una eliminación eficaz de las secreciones y, por tanto, evita sobreinfecciones respiratorias.

Además, a través de una movilización pasiva temprana, desde la Fisioterapia se contribuye a impedir la aparición de otras complicaciones consecuencia de la inmovilidad, como pueden ser la impotencia muscular, reducción de la movilidad articular y úlceras por decúbito. Durante el periodo en el que el paciente está sedado, esa movilización pasiva retrasa evitar las retracciones articulares y mantiene la elasticidad de los tejidos.

Una vez despierto, se solicita al paciente la colaboración activa para, dentro de sus posibilidades, realizar una serie de ejercicios que tienen como principal objetivo activar la musculatura respiratoria, sobre todo en pacientes que han precisado respirador, evitando con ello fibrosis pulmonar y conseguiendo una respiración más efectiva al la disnea (sensación de falta de aire).

Los fisioterapeutas recuerdan que el apoyo de estos profesionales se traduce en una importante reducción del tiempo que los pacientes tienen que estar en una UCI. “Como media, cada enfermo pasa dos días menos en estas unidades, lo que ayuda a descongestionar el sistema de Salud, dejando camas libres para otras personas en peor estado que puedan requerir su ingreso”, explican desde el CoFiGa.

“El tratamiento temprano de Fisioterapia acorta el tiempo de estancia en UCI y, posteriormente en planta, favoreciendo la pronta recuperación del paciente y la disminución de secuelas, lo que conlleva ahorro y optimización de los recursos sanitarios disponibles”, recalcan desde el CoFiGa.

Recomendaciones al paciente Covid-19 ingresado en UCI

En su videoconsejo de febrero de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, el CoFiGa marca a los pacientes ingresados por Covid-19 en las UCI hospitalarias una serie de pautas básicas de actuación:

ES: https://youtu.be/N9bZhGg8V5c

GA: https://youtu.be/4ZlLWrFTsKw

Ante todo, mucha calma. Aunque parezca obvio, una de las medidas más importantes y a la vez difícil es que el paciente mantenga la calma, para controlar el nivel de ansiedad que suele provocar el ingreso en una UCI. Esa persona estará asustada por su estado y rodeada de material que le resulta desconocido.

Es fundamental controlar los nervios para no agravar los síntomas. El enfermo que ingresa en una UCI o en un hospital está en manos de un completo equipo de profesionales que cuida de su salud y que le va a atender en todo momento para que se recupere cuanto antes y en las mejores condiciones”, señalan desde el CoFiGa.

De hecho, cada UCI cuenta con médicos, enfermeras, técnicos auxiliares y celadores, y allí acuden también fisioterapeutas y otros profesionales que atienden las 24 horas del día a cada paciente.

Claridad. Es muy importante que el enfermo describa en detalle todos los síntomas que está experimentando, como dolor, fatiga o sensación de falta de aire, para que los profesionales puedan adoptar las medidas más adecuadas.

Observar las indicaciones. El paciente estará conectado a diferentes aparatos que son necesarios para garantizar que el tratamiento funciona y asegurar la vigilancia continuada, como el pulsioxímetro, un aparato que mide cómo está aprovechando el oxígeno esa persona. Aunque pueda resultar incómodo, el enfermo no debe quitárselo hasta que lo decidan los profesionales sanitarios que le atienden. Estos dispositivos están conectados a un monitor central que permite al equipo médico observar de forma continuada el estado del enfermo.

Paciencia. En ocasiones es posible que al paciente le cueste respirar. En esta situación, probablemente le colocarán boca abajo (una técnica que se denomina pronar). No es una situación agradable, pero respirará mejor, ya que mejora la ventilación de los pulmones. Por eso es importante tener paciencia y seguir todas las pautas que le indiquen los profesionales de la UCI.

Sedación. También es probable que el enfermo reciba medicación específica para mantenerle dormido el máximo de tiempo, asegurando así su comodidad. De nuevo, hace falta confiar en el equipo médico, que habrá tomado la mejor decisión.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” se desarrolla a nivel nacional, con participación también de los Colegios de Fisioterapeutas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas