CoFiGa informa sobre a repercusión para o exercicio da Fisioterapia das novas restricións estipuladas pola Xunta de Galicia por mor da evolución epidemiolóxica da Covid-19

Especificando aspectos como os horarios de peche marcados para os centros de carácter sanitario, a mobilidade entre Concellos e a realización de actividades grupais

14 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxectivo de tentar resolver a multitude de dúbidas trasladadas por parte dos/as fisioterapeutas colexiados/as tras a recente publicación do DOGA n.º 7, do 13 de xaneiro/2021, no que se establecen novas restricións á mobilidade e actividade comercial por mor da evolución epidemiolóxica da Covid-19 na nosa comunidade autónoma, a Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) emite o informe adxunto, no que se aclaran aspectos relativos aos horarios de peche marcados para os centros de carácter sanitario, á mobilidade entre Concellos e á realización de actividades grupais

Horarios de peche

As novas restricións establecen un toque de queda de 22:00 h a 6:00 h, aínda que sinala como excepción a asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios, co que a actividade de Fisioterapia está exceptuada desta medida.

Con todo, en atención á finalidade das restricións impostas (que non é outra que evitar a onda de propagación de contaxios que se está producindo na nosa comunidade autónoma), e á natureza da nosa profesión, desde o CoFiGa recoméndase que na medida das nosas posibilidades respéctese o toque de queda decretado ás 22:00 h, apelando á xa demostrada responsabilidade dos nosos colexiados e colexiadas.

En calquera caso, lémbrase a necesidade de que o/a paciente conte cun certificado do motivo do seu desprazamento a esa hora, emitido polo/a colexiado/a.

Movilidade entre Concellos

De igual forma, a nova restrición exceptúa dos peches perimetrais os desprazamentos cando estes sexan a centros ou establecementos sanitarios, co que os/as pacientes poderán desprazarse entre concellos se o motivo do desprazamento é terapéutico.

En caso de ter que recorrer a esa excepcionalidade, lémbrase a necesidade de que o/a paciente conte cun certificado do motivo do seu desprazamento, emitido polo/a colexiado/a.

Actividades grupais

Como en anteriores resolucións, os procedementos terapéuticos grupais non están afectados polas novas restriccións, manténdose polo tanto as recomendacións indicadas en anteriores informes emitidos polo CoFiGa.

CoFiGa informa sobre la repercusión para el ejercicio de la Fisioterapia de las nuevas restricciones estipuladas por la Xunta de Galicia a causa de la evolución epidemiológica de la Covid-19

Especificando aspectos como los horarios de cierre marcados para los centros de carácter sanitario, la movilidad entre Ayuntamientos y la realización de actividades grupales

Con el objetivo de intentar resolver la multitud de dudas trasladadas por parte de los/as fisioterapeutas colegiados/as tras la reciente publicación del DOGA n.º 7, de 13 de enero/2021, en el que se establecen nuevas restricciones a la movilidad y actividad comercial a causa de la evolución epidemiológica de la Covid-19, la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) emite o informe adjunto, en el que se aclaran aspectos relativos a los horarios de cierre marcados para los centros de carácter sanitario, a la movilidad entre Ayuntamientos y a la realización de actividades grupales.

Horarios de cierre

Las nuevas restricciones establecen un toque de queda de 22:00 h a 6:00 h, si bien excepciona la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, con lo que la actividad de Fisioterapia está exceptuada de esta medida.

No obstante, en atención a la finalidad de las restricciones impuestas (que no es otra que evitar la ola de propagación de contagios que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma), y a la naturaleza de nuestra profesión sanitaria, desde el CoFiGa se recomienda que en la medida de nuestras posibilidades se respete el toque de queda decretado a las 22:00 h, apelando a la ya demostrada responsabilidad de nuestros colegiados y colegiadas.

En cualquier caso, se recuerda la necesidad de que el/la paciente cuente con un certificado

del motivo de su desplazamiento a esa hora, emitido por el/la colegiado/a.

Movilidad entre Ayuntamientos

De igual forma, la nueva restricción exceptúa de los cierres perimetrales los desplazamientos cuando éstos sean a centros o establecimientos sanitarios, con lo que los y las pacientes podrán desplazarse entre ayuntamientos si el motivo del desplazamiento es terapéutico.

En caso de tener que recurrir a esa excepcionalidad, se recuerda la necesidad de que el/la paciente cuente con un certificado del motivo de su desplazamiento, emitido por el/la colegiado/a.

Actividades grupales

Como en anteriores resoluciones, los procedimientos terapéuticos grupales no están afectados por las nuevas restricciones, manteniéndose por tanto las recomendaciones indicadas en anteriores informes emitidos por el CoFiGa.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas