URXENTE actualización de datos de colexiados/as na web institucional do CoFiGa para axilizar coa Consellería de Sanidade o proceso de vacinación anti Covid-19 entre o colectivo

Antes do domingo 17 de xaneiro/2021 é imprescindible actualizar o teléfono de contacto e os datos profesionais de todos/as os/as colexiados/as, inserindo o distrito sanitario onde desenvolven a súa actividade profesional e reflectindo o tipo de exercicio profesional que realizan (público, privado ou privado-concertado)

13 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxectivo de axilizar o proceso de vacinación anti Covid-19 entre o colectivo de fisioterapeutas de Galicia, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade solita ao CoFiGa que se lles remita con carácter urxente unha relación de colexiados/as que desenvolvan a súa actividade profesional en consultas ou centros privados, indicando datos persoais (nome e apelidos, DNI, teléfono de contacto e data de nacemento) e o distrito sanitario (Santiago de Compostela, Barbanza, Pontevedra, Salnés, Vigo, Ourense, Verín, O Barco, Lugo, Burela, Monforte, A Coruña, Cee ou Ferrol) no que estean a desenvolver a súa actividade profesional.

É urxente por tanto que antes do domingo 17 de xaneiro/2021 todos/as os/as colexiados/as do CoFiGa actualicen os seus datos persoais na web institucional: www.cofiga.org

Para iso é necesario iniciar sesión en www.cofiga.org identificándose como colexiado/a con nome de usuario/a e contrasinal. Acceder a continuación ao apartado “Mis datos” e modificar os seguintes datos persoais:

- Teléfono de contacto.

- Inserir o distrito sanitario onde desenvolven a súa actividade profesional.

- Reflectir o tipo de exercicio profesional que realizan (público, privado ou privado-concertado).

- Inserir/actualizar os datos profesionais.

Protección de datos

O CoFiGa informa que, en cumprimento de obrigacións legais que así o requiren, procederá a comunicar á Consellería de  Sanidade a información solicitada para o efecto de colaborar en que a campaña de vacinación desenvólvase coa maior rapidez e eficacia posibles.

O tratamento destes datos por parte da Consellería de  Sanidade, e tal e como indicou a Axencia Española de Protección de Datos nos seus informes relacionados coa crise da Covid-19, está lexitimado no cumprimento dunha misión realizada en interese público no ámbito da saúde pública e no exercicio dos poderes públicos e funcións propias conferidas á Administración Sanitaria no ámbito das súas competencias e dentro de situacións de emerxencia sanitaria.

O CoFiGa comunicará á Consellería de  Sanidade unicamente os datos necesarios para atender ao solicitado e será responsabilidade da Consellería realizar un tratamento dos mesmos para os fins específicos previstos e aplicar as medidas correspondentes en canto entidade responsable do tratamento dos datos requiridos.

URGENTE actualización de datos de colegiados/as en la web institucional del CoFiGa para agilizar con la Consellería de Sanidad el proceso de vacunación anti Covid-19 entre o colectivo

Antes del domingo 17 de enero/2021 es imprescindible actualizar el teléfono de contacto y los datos profesionales de todos/as los/as colegiados/as, insertando el distrito sanitario donde desarrollan su actividad profesional y reflejando el tipo de ejercicio profesional que realizan (público, privado o privado-concertado)

Con el objetivo de agilizar el proceso de vacunación anti Covid-19 entre el colectivo de fisioterapeutas de Galicia, la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade solita al CoFiGa que se les remita con carácter urgente una relación de colegiados/as que desarrollen su actividad profesional en consultas o centros privados, indicando datos personales (nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y fecha de nacimiento) y el distrito sanitario (Santiago de Compostela, Barbanza, Pontevedra, Salnés, Vigo, Ourense, Verín, O Barco, Lugo, Burela, Monforte, A Coruña, Cee o Ferrol) en el que estén desarrollando su actividad profesional.

Es urgente por tanto que antes del domingo 17 de enero/2021 todos/as los/as colegiados/as del CoFiGa actualicen sus datos personales en la web institucional: www.cofiga.org

 Para ello es necesario iniciar sesión en www.cofiga.org identificándose como colegiado/a con nombre de usuario/a y contraseña. Acceder a continuación al apartado “Mis datos” y modificar los siguientes datos personales:

-          Teléfono de contacto.

-          Insertar el distrito sanitario donde desarrollan su actividad profesional.

-          Reflejar el tipo de ejercicio profesional que realizan (público, privado o privado-concertado).

-          Insertar/actualizar los datos profesionales.

Protección de datos

El CoFiGa informa que, en cumplimiento de obligaciones legales que así lo requieren, procederá a comunicar a la Consellería de Sanidade la información solicitada al efecto de colaborar en que la campaña de vacunación se desarrolle con la mayor rapidez y eficacia posibles.

El tratamiento de estos datos por parte de la Consellería de Sanidade, y tal y como ha indicado la Agencia Española de Protección de Datos en sus informes relacionados con la crisis de la Covid-19, está legitimado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ámbito de la salud pública y en el ejercicio de los poderes públicos y funciones propias conferidas a la Administración Sanitaria en el ámbito de sus competencias y dentro de situaciones de emergencia sanitaria.

El CoFiGa comunicará a la Consellería de Sanidade únicamente los datos necesarios para atender a lo solicitado y será responsabilidad de la Consellería realizar un tratamiento de los mismos para los fines específicos previstos y aplicar las medidas correspondientes en cuanto entidad responsable del tratamiento de los datos requeridos.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas