O CoFiGa puntualiza as afirmacións realizadas polo COTOGA sobre a actuación dos/as fisioterapeutas na valoración da dependencia que se realiza desde Atención Primaria e Comunitaria

Considera inapropiadas as acusacións de intrusismo profesional e argumenta que a lexislación especifica que calquera profesional do ámbito sanitario ou social pode formar parte de Equipos de Valoración da Dependencia (EVD) como técnicos de valoración

04 Dic 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), representante de máis de 3000 profesionais que exercen a súa función en Galicia cos máximos niveis de eficiencia, eficacia e servizo á sociedade, desexa puntualizar diversas afirmacións expresadas no comunicado emitido o pasado venres 27 de novembro/2020 polo Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia (en diante COTOGA) por afectar directamente o colectivo de fisioterapeutas.

Partimos da base de que, como profesións sanitarias, debemos fomentar a colaboración, a lealdade institucional, o compromiso social e o espírito de servizo que como profesionais sanitarios inculcáronnos desde o noso primeiro contacto coa Universidade.

Por iso queremos puntualizar en primeiro lugar a insinuación de que a Fisioterapia  suplanta á Terapia Ocupacional, alto totalmente incorrecto dado que as competencias da Fisioterapia en Atención Primaria e Comunitaria nada teñen que ver coa Ocupación Significativa.

En Atención Primaria, a Fisioterapia é a profesión responsable, xunto coa/o médico especialista en Atención Primaria e Comunitaria, de realizar a valoración da discapacidade física por perda de mobilidade e a situación de dependencia por funcións perdidas. Esta valoración é a base para a planificación do seu posterior tratamento, sobre todo cando falamos de patoloxía crónica ou musculoesquelética que provoca dependencia temporal, un dos eixos do noso labor en Atención Primaria e Comunitaria.

As/os fisioterapeutas temos competencias atribuídas no manexo da discapacidade e a dependencia, tal e como recoñece a lei e a poboación que a sofre. Esta realidade é tamén compartida polo propio conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, ao afirmar que as/os fisioterapeutas temos a competencia e estamos capacitadas/os, en coordinación cos profesionais médicos especialistas en Atención Primaria, para valorar estes cadros que xeran dependencia, tratalos de ser o caso ou ben, derivalos a atención especializada.

Desde o CoFiGa consideramos que o COTOGA confunde á opinión pública, aos seus profesionais e ao resto das profesións sanitarias cando tamén afirma no referido comunicado que, no novo modelo de Atención Primaria, a Fisioterapia será a encargada de realizar as valoracións da dependencia.

Esta función vén sendo desenvolvida desde a entrada da Fisioterapia na Atención Primaria galega pois, para poder tratar a un paciente neste primeiro nivel asistencial, é necesario valoralo e chegar a un diagnóstico, no noso caso, un diagnóstico funcional, que nos permita tratar ou derivar, segundo o resultado deste, aos nosos pacientes.

A valoración dos cadros de dependencia en Atención Primaria, previa a un tratamento específico, nada ten que ver co desenvolvemento da Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia, cuxo fin último é xerar un catálogo de prestacións, sociais e económicas entre outras, para as persoas recollidas na lei.

O feito de que o terapeuta ocupacional poida formar parte dos Órganos de Valoración da Dependencia (OVD) non implica que teña que ser o único profesional sanitario (ou social), que como técnico de valoración, estea incluído nos Equipos de Valoración da Dependencia (EVD).

Os OVD teñen unhas funcións específicas, centrándose no ditame final, previo informe do equipo de valoración. Neste ditame final, o terapeuta ocupacional poderá achegar o seu coñecemento para a súa elaboración en relación coa ocupación significativa da persoa. Pero esta función non implica que sexa o único profesional sanitario idóneo para realizar a valoración da dependencia das persoas que soliciten prestacións en función da Lei 39/2006. De feito, a lexislación marca que calquera profesional do ámbito sanitario ou social poderá formar parte dos EVD como técnicos de valoración da dependencia.

A valoración da dependencia é un proceso no que as profesións sanitarias debemos traballar unidas, achegando aquilo no que realmente somos expertos, para conseguir que o resultado final sexa o mellor para o paciente e a sociedade.

É necesario por tanto que os EVD estean integrados, tal e como marca a lei, por diversos profesionais sanitarios e sociais que acheguen máxima eficacia e eficiencia.

O/a fisioterapeuta é experta/o na realización da valoración, entre outras, da dependencia física de calquera orixe, tal e como marca a LOPS e as competencias profesionais enmarcadas nas Ordes CIN.

Finalmente, preocúpanos igualmente a acusación de Intrusismo profesional por parte do COTOGA.

Para as profesións, como a Fisioterapia, que vimos sufrindo esta secuela, fáisenos especialmente dura a utilización superficial desta figura penal do noso ordenamento xurídico. Non alcanzamos a entender por tanto o motivo desta apreciación e, por suposto, defenderemos aos nosos profesionais e á nosa profesión tanto no ámbito institucional, como, de ser o caso, no ámbito xudicial.

Por todo isto, desde o CoFiGa solicitamos ao COTOGA que defenda lexitimamente os seus intereses e aquilo que considere un conflito competencial, tráteo de resolver nos leitos que a lei de ordenación de profesións sanitarias facilitounos.

Desde a Fisioterapia sempre tenderemos a man ás profesións sanitarias para avanzar conxuntamente polo beneficio da Sanidade Galega. O cruzamento de declaracións só pode debilitar ao sistema e ás profesións involucradas.

El CoFiGa puntualiza las afirmaciones realizadas por el COTOGA sobre la actuación de los y las fisioterapeutas en la valoración de la dependencia que se realiza desde Atención Primaria y Comunitaria

Considera inapropiadas las acusaciones de intrusismo profesional y argumenta que la legislación especifica que cualquier profesional del ámbito sanitario o social puede formar parte de Equipos de Valoración de la Dependencia (EVD) como técnicos de valoración

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), representante de más de 3000 profesionales que ejercen su función en Galicia con los máximos niveles de eficiencia, eficacia y servicio a la sociedad, desea puntualizar diversas afirmaciones expresadas en el comunicado emitido el pasado viernes 27 de noviembre por el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (en adelante COTOGA) por afectar directamente al colectivo que representa.

Partimos de la base de que, como profesiones sanitarias, debemos fomentar la colaboración, la lealtad institucional, el compromiso social y el espíritu de servicio que como profesionales sanitarios nos han inculcado desde nuestro primer contacto con la Universidad.

Por ello queremos puntualizar en primer lugar la insinuación de que la Fisioterapia suplanta a la Terapia Ocupacional, alto totalmente incorrecto dado que las competencias de la Fisioterapia en Atención Primaria y Comunitaria nada tienen que ver con la Ocupación Significativa.

En Atención Primaria, la Fisioterapia es la profesión responsable, junto con la/el Médico especialista en Atención Primaria y Comunitaria, de realizar la valoración de la discapacidad física por pérdida de movilidad y la situación de dependencia por funciones perdidas. Esta valoración es la base para la planificación de su posterior tratamiento, sobre todo cuando hablamos de patología crónica o musculoesquelética que provoca dependencia temporal, uno de los ejes de nuestra labor en Atención Primaria y Comunitaria.

Las/os fisioterapeutas tenemos competencias atribuidas en el manejo de la discapacidad y la dependencia, tal y como reconoce la ley y la población que la sufre. Esta realidad es también compartida por el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia al afirmar que las/os fisioterapeutas tenemos la competencia y estamos capacitadas/os, en coordinación con las/os médicos especialistas en Atención Primaria, para valorar estos cuadros que generan dependencia, tratarlos de ser el caso o bien, derivarlos a atención especializada.

Desde el CoFiGa consideramos que el COTOGA confunde a la opinión pública, a sus profesionales y al resto de las profesiones sanitarias cuando también afirma en el referido comunicado que, en el nuevo modelo de Atención Primaria, la Fisioterapia será la encargada de realizar las valoraciones de la dependencia.

Esta función viene siendo desarrollada desde la entrada de la Fisioterapia en la Atención Primaria gallega pues, para poder tratar a un paciente en este primer nivel asistencial, es necesario valorarlo y llegar a un diagnóstico, en nuestro caso, un diagnóstico funcional, que nos permita tratar o derivar, según el resultado de éste, a nuestros pacientes.

La valoración de los cuadros de dependencia en Atención Primaria, previa a un tratamiento específico, nada tiene que ver con el desarrollo de la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, cuyo fin último es generar un catálogo de prestaciones, sociales y económicas entre otras, para las personas recogidas en la ley.

El hecho de que el terapeuta ocupacional pueda formar parte de los Órganos de Valoración de la Dependencia (OVD) no implica que tenga que ser el único profesional sanitario (o social), que como técnico de valoración, esté incluido en los Equipos de Valoración de la Dependencia (EVD).

Los OVD tienen unas funciones específicas, centrándose en el dictamen final, previo informe del equipo de valoración. En este dictamen final, el terapeuta ocupacional podrá aportar su conocimiento para su elaboración en relación con la ocupación significativa de la persona. Pero esta función no implica que sea el único profesional sanitario idóneo para realizar la valoración de la dependencia de las personas que soliciten prestaciones en función de la ley 39/2006.  De hecho, la legislación marca que cualquier profesional del ámbito sanitario o social podrá formar parte de los EVD como técnicos de valoración de la dependencia.

La valoración de la dependencia es un proceso en el que las profesiones sanitarias debemos trabajar unidas, aportando aquello en lo que realmente somos expertos, para conseguir que el resultado final sea el mejor para el paciente y la sociedad.

Es necesario por tanto que los EVD estén integrados, tal y como marca la ley, por diversos profesionales sanitarios y sociales que aporten máxima eficacia y eficiencia.

La/el fisioterapeuta es experta/o en la realización de la valoración, entre otras, de la dependencia física de cualquier origen, tal y como marca la LOPS y las competencias profesionales enmarcadas en las Órdenes CIN.

Finalmente, nos preocupa igualmente la acusación de Intrusismo profesional por parte del COTOGA.

Para las profesiones, como la Fisioterapia, que venimos sufriendo esta lacra, se nos hace especialmente dura la utilización superficial de esta figura penal de nuestro ordenamiento jurídico. No alcanzamos a entender por tanto el motivo de esta apreciación y, por supuesto, defenderemos a nuestros profesionales y a nuestra profesión tanto en el ámbito institucional, como, de ser el caso, en el ámbito judicial.

Por todo esto, desde el CoFiGa solicitamos al COTOGA que defienda legítimamente sus intereses y aquello que considere un conflicto competencial, lo trate de resolver en los cauces que la ley de ordenación de profesiones sanitarias nos ha facilitado.

Desde la Fisioterapia siempre tenderemos la mano a las profesiones sanitarias para avanzar conjuntamente por el beneficio de la Sanidad Gallega. El cruce de declaraciones sólo puede debilitar al sistema y a las profesiones involucradas. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas