A adquisición de material sanitario para combater a Covid-19 por entidades públicas, sen ánimo de lucro, centros hospitalarios ou entidades privadas de carácter social mantén o 0% de IVE ata o 30 de abril de 2021

No caso das máscaras cirúrxicas refugables, ata o 31 de decembro de 2021 o tipo impositivo do IVE aplicable rebáixase temporalmente do 21% ao 4%, medida cuxa aplicación se estende para toda a poboación debido ao seu uso obrigatorio

04 Dic 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Ata o 30 de abril de 2021 esténdese a aplicación dun 0% de IVE ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias de material sanitario para combater a Covid-19 cuxos destinatarios sexan entidades públicas, sen ánimo de lucro, centros hospitalarios ou entidades privadas de carácter social, mentres no caso das máscaras cirúrxicas refugables o tipo impositivo do IVE aplicable rebáixase temporalmente do 21% ao 4%, medida que permanecerá en vigor ata o 31 de decembro de 2021 coas mesmas especificacións antes apuntadas e tamén cando os seus destinatarios sexan distintos dos antes mencionados, debido ao uso xeneralizado que destas está a verse obrigado a facer a poboación como consecuencia da prolongación da pandemia.

Dadas as numerosas consultas realizadas neste sentido polos/as colexiados/as do CoFiGa, a Xunta de Goberno comunica o informe realizado pola Asesoría Fiscal, coas aseguintes especificacións ao respecto:

- Tipo 0% de IVE en material sanitario

Esta medida, que ata o 31 de outubro de 2020 estivo regulada no art. 8 do  RDL 15/2020 e na disposición adicional sétima do RDL 28/2020, esténdese desde o 1 de novembro de 2020 ata o 30 de abril de 2021, polo art. 6 RDL 34/2020.

Aplicarase un tipo do 0% do IVE ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias de material sanitario para combater a Covid-19, cuxos destinatarios sexan entidades públicas, sen ánimo de lucro, centros hospitalarios ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20. Tres da LIVA.

No Anexo deste RDL 34/2020 establécese a relación de bens aos que, con efectos desde o 1 de novembro de 2020, élles de aplicación esta medida.

Estas operacións documentaranse en factura como operacións exentas.

Para estes efectos, os suxeitos pasivos efectuarán, no seu caso, conforme á normativa do Imposto, a rectificación do IVE repercutido ou satisfeito con anterioridade á entrada en vigor deste RDL, é dicir no período comprendido entre o 1 e o 19 de novembro de 2020.

- Tipo 4% de IVE aplicable ás máscaras cirúrxicas refugables

Desde o 19 de novembro de 2020 e ata o 31 de decembro de 2021, rebáixase do 21% ao 4%, o tipo impositivo do IVE aplicable ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de máscaras cirúrxicas refugables cuxos destinatarios sexan distintos dos antes mencionados, debido ao uso xeneralizado que destas está a verse obrigado a facer a poboación como consecuencia da prolongación da pandemia.

Tal e como establece o art. 7 RDL 34/2020, aplicarase esta rebaixa temporal ás máscaras cirúrxicas refugables referidas no Acordo da Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos, do 12 de novembro de 2020, polo que se revisan os importes máximos de venda ao público, en aplicación do previsto no artigo 94.3 do texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, publicado pola Resolución do 13 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia.

La adquisición de material sanitario para combatir la Covid-19 por entidades públicas, sin ánimo de lucro, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social mantiene el 0% de IVA hasta el 30 de abril de 2021

En el caso de las mascarillas quirúrgicas desechables, hasta el 31 de diciembre de 2021 el tipo impositivo del IVA aplicable se rebaja temporalmente del 21% al 4%, medida cuya aplicación se extiende para toda la población debido a su uso obligatorio

Hasta el 30 de abril de 2021 se extiende la aplicación de un 0% de IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la Covid-19 cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, mientras en el caso de las mascarillas quirúrgicas desechables el tipo impositivo del IVA aplicable se rebaja temporalmente del 21% al 4%, medida que permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021 con las mismas especificaciones antes reseñadas y también cuando sus destinatarios sean distintos de los antes mencionados, debido al uso generalizado que de estas se está viendo obligado a hacer la población como consecuencia de la prolongación de la pandemia.

Dadas las numerosas consultas realizadas en este sentido por los y las colegiados/as del CoFiGa,

La Junta de Gobierno comunica el informe realizado por la Asesoría Fiscal, con las siguientes especificaciones al respecto:

- Tipo 0% de IVA en material sanitario

Esta medida, que hasta el 31 de octubre de 2020 estuvo regulada en el art. 8 del RDL 15/2020y en la disposición adicional séptima del RDL 28/2020, se extiende desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, por el art. 6 RDL 34/2020.

Se aplicará un tipo del 0% del IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la Covid-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social a que se refiere el apartado tres del artículo 20. Tres de la LIVA.

En el Anexo de este RDL 34/2020 se establece la relación de bienes a los que, con efectos desde el 1 de noviembre de 2020, les es de aplicación esta medida.

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

A estos efectos, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme a la normativa del Impuesto, la rectificación del IVA repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor de este RDL, es decir en el periodo comprendido entre el 1 y el 19 de noviembre de 2020.

- Tipo 4% de IVA aplicable a las mascarillas quirúrgicas desechables

Desde el 19 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se rebaja del 21% al 4%, el tipo impositivo del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de los antes mencionados, debido al uso generalizado que de estas se está viendo obligado a hacer la población como consecuencia de la prolongación de la pandemia.

Tal y como establece el art. 7 RDL 34/2020, se aplicará esta rebaja temporal a las mascarillas quirúrgicas desechables referidas en el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, publicado por la Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas