Fisioterapia con Tolerancia Cero diante de calquera tipo de discriminación por razón de sexo, compromiso do CoFiGa posto novamente de manifesto coa organización do seminario sobre a súa prevención na contorna laboral

Celebrado o 3 de decembro/2020 en formato telemático e inscrición gratuíta, contou coa presenza da secretaria xeral de Igualdade da Xunta, dos presidentes de Unión Profesional de Galicia e do CoFiGa, da coordinadora da Oficina de Igualdade do CoFiGa e da presidenta da Asociación galega de auditores socio-laborais e de xénero (Agaxen) como relatora

03 Dic 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Cun firme sentimento de rexeitamento polo asasinato dunha muller recentemente producido en Gondomar (Pontevedra) e que, de confirmarse como novo caso de violencia machista, converteríase na vítima mortal número 42 no que vai de ano e sumaríase ás 1.074 mulleres que foron asasinadas polas súas parellas e  exparejas desde 2003, comezou o seminario sobre prevención e forma de actuar diante do acoso sexual e por razón de sexo na contorna laboral que, organizado conxuntamente polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Unión Profesional de Galicia e a Asociación Galega de Auditores Socio-Laborais (Agaxen), celebrouse o 3 de decembro/2020 en formato telemático e inscrición gratuíta.

A presentación do seminario contou coa participación da secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella; dos presidentes de Unión Profesional de Galicia e do CoFiGa, Antonio Manuel Macho Senra e Gustavo Paseiro Ares; da coordinadora da Oficina de Igualdade do CoFiGa, Fátima Fontenla Souto; e da presidenta da Asociación galega de auditores socio-laborais e de xénero (Agaxen), Mª Ángeles García Pérez, que foi a encargada de impartir o seminario, cuxo contido está ao dispor dos e das colexiados/as do CoFiGa en: https://www.youtube.com/watch?v=byi6yja1DxU&feature=youtu.be

Durante as súas intervencións, tanto o presidente como a coordinadora da Oficina de Igualdade do CoFiGa puxeron de manifesto o firme compromiso da institución colexial por “promocionar entre o colectivo de fisioterapeutas principios de igualdade e equidade, eliminando todo tipo de discriminación e posicionando ás mulleres que maioritariamente o conformamos nun plano de total paridade, coas mesmas oportunidades de desenvolvemento profesional”.

Un compromiso que, segundo destacou Fátima Fontenla, “poñemos de manifesto ao procurar manter en todas as nosas comunicacións e publicacións unha linguaxe igualitaria, inclusivo e non sexista, e que cremos necesario reforzar fomentando unha maior conciencia e sensibilización sobre a prevención e erradicación de todo tipo de acoso que por razón de sexo póidase chegar a producir na contorna laboral”.

Por iso, a través deste Seminario o CoFiGa proporciona ao colectivo os instrumentos necesarios, “unha folla de roteiro para que nosas e os nosos compañeiros e compañeiras poidan desenvolver na súa contorna laboral protocolos e procedementos que contribúan a previr e erradicar este tipo de comportamentos discriminatorios, identificando desde o primeiro momento situacións que son susceptibles de ser consideradas acoso”, sinalou Fátima Fontenla. “Porque desexamos unha Fisioterapia con Tolerancia Cero diante de calquera tipo de discriminación por razón de sexo, na que as e os profesionais que a integran poidan desenvolver o seu labor nunha contorna totalmente libre de acoso”.

Contidos do Seminario

Tendo en conta que, en cumprimento da normativa na prevención do acoso sexual e por razón de sexo, as empresas deben establecer un procedemento para previr e, no seu caso, erradicar todos aqueles comportamentos e factores organizativos que poñan de manifesto condutas de acoso no ámbito laboral, o Seminario achegou os principios de actuación para a posta en marcha deste tipo de protocolos, explicando aspectos como as fórmulas para identificar condutas constitutivas de risco e as partes implicadas, os procedementos de investigación de indicios, as canles de denuncia e o réxime disciplinario a aplicar.

Durante o debate púxose de manifesto que, ademais de erradicar todo tipo de discriminación e acoso na contorna laboral, os e as profesionais fisioterapeutas tamén poden desenvolver un importante labor como embaixadores/as da loita contra a violencia de xénero, xa que dadas as características da estreita relación que se establece cos e as pacientes, poden detectar con moita facilitade ás vítimas e orientalas en como poden actuar.

Fisioterapia con Tolerancia Cero frente a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, compromiso del CoFiGa puesto nuevamente de manifiesto con la organización del seminario sobre  su prevención en el entorno laboral

Celebrado el 3 de diciembre/2020 en formato telemático e inscripción gratuita, contó con la presencia del secretaria general de Igualdad de la Xunta, de los presidentes de Unión Profesional de Galicia y del CoFiGa, de la coordinadora de la Oficina de Igualdad del CoFiGa y de la presidenta de la Asociación gallega de auditores socio-laborales y de género (Agaxen) como ponente

Con un firme sentimiento de rechazo por el asesinato de una mujer recientemente producido en Gondomar (Pontevedra) y que, de confirmarse como nuevo caso de violencia machista, se convertiría en la víctima mortal número 42 en lo que va de año y se sumaría a las 1.074 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y exparejas desde 2003, comenzó el seminario sobre prevención y forma de actuar diante do acoso sexual e por razón de sexo na contorna laboral que, organizado conjuntamente por el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Unión Profesional de Galicia y la Asociación Gallega de Auditores Socio-Laborales (Agaxen), se celebró el 3 de diciembre/2020 en formato telemático e inscripción gratuita.

La presentación de la Jornada contó con la participación de la secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella; de los presidentes de Unión Profesional de Galicia y del CoFiGa, Antonio Manuel Macho Senra y Gustavo Paseiro Ares; de la coordinadora de la Oficina de Igualdad del CoFiGa, Fátima Fontenla Souto; y de la presidenta de la Asociación gallega de auditores socio-laborales y de género (Agaxen), Mª Ángeles García Pérez, que fue la encargada de impartir el seminario, cuyo contenido está a disposición de los y las colegiados/as del CoFiGa en: https://www.youtube.com/watch?v=byi6yja1DxU&feature=youtu.be

Durante sus intervenciones, tanto el presidente como la coordinadora de la Oficina de Igualdad del CoFiGa pusieron de manifiesto el firme compromiso de la institución colegial por “promocionar entre el colectivo de fisioterapeutas principios de igualdad y equidad, eliminando todo tipo de discriminación y posicionando a las mujeres que mayoritariamente lo conformamos en un plano de total paridad, con las mismas oportunidades de desarrollo profesional”.

Un compromiso que, según destacó Fátima Fontenla, “ponemos de manifiesto al procurar mantener en todas nuestras comunicaciones y publicaciones un lenguaje igualitario, inclusivo y no sexista, y que creemos necesario reforzar fomentando una mayor conciencia y sensibilización sobre la prevención y erradicación de todo tipo de acoso que por razón de sexo se pueda llegar a producir en el entorno laboral”.

Por ello, a través de este Seminario el CoFiGa proporciona al colectivo los instrumentos necesarios, “una hoja de ruta para que nuestras y nuestros compañeros y compañeras puedan desarrollar en su entorno laboral protocolos y procedimientos que contribuyan a prevenir y erradicar este tipo de comportamientos discriminatorios, identificando desde el primer momento situaciones que son susceptibles de ser consideradas acoso”, señaló Fátima Fontenla. “Porque deseamos una Fisioterapia con Tolerancia Cero frente a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, en la que las y los profesionales que la integran puedan desarrollar su labor en un entorno totalmente libre de acoso”.

Contenidos del Seminario

Teniendo en cuenta que, en cumplimiento de la normativa en la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, las empresas deben establecer un procedimiento para prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos comportamientos y factores organizativos que pongan de manifiesto conductas de acoso en el ámbito laboral, el Seminario ha aportado los principios de actuación para la puesta en marcha de este tipo de protocolos, explicando aspectos como las fórmulas para identificar conductas constitutivas de riesgo y las partes implicadas, los procedimientos de investigación de indicios, los canales de denuncia y el régimen disciplinario a aplicar.

 

Durante el debate se puso de manifiesto que, además de erradicar todo tipo de discriminación y acoso en el entorno laboral, los y las profesionales fisioterapeutas también pueden desarrollar una importante labor como embajadores/as de la lucha contra la violencia de género, ya que dadas las características de la estrecha relación que se establece con los y las pacientes, pueden detectar con mucha facilitad a las víctimas y orientarlas en cómo pueden actuar. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas