Frontal oposición do colectivo á aplicación do 21% de IVE aos Servizos de Fisioterapia e ao resto da sanidade privada española

Unha medida que o CGCFE cualifica de “totalmente negativa e desafortunada, tanto do ámbito económico, como social, sanitario e mesmo político”, alertando que podería abocar ao peche da metade dos Centros de Fisioterapia actualmente en funcionamento, sobrecargar economicamente aos pacientes e saturar un sistema sanitario ao bordo do colapso

06 Oct 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O colectivo de fisioterapeutas mostra a súa frontal oposición á aplicación do 21% de IVE aos Servizos de Fisioterapia e ao resto da sanidade privada española, unha medida que segundo as últimas noticias o Goberno do Estado está a estudar incluír nunha próxima reforma fiscal e reflectir nos Orzamentos Xerais do Estado de 2021.

Pasar de estar exentos do IVE, como se mantén nos países da eurozona, a tributar cun IVE do 21%, é unha medida que o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) cualifica de “totalmente negativa e desafortunada, tanto do ámbito económico, como social, sanitario e mesmo político”, xa que abocaría ao peche de máis do 50% de centros de Fisioterapia actualmente en funcionamento o noso país, prexudicando tamén a boa parte dos seus pacientes, que non atopan no sistema público de saúde unha adecuada resposta ás súas patoloxías e doenzas pola escaseza de fisioterapeutas de que dispoñen.

O rexeitamento desta medida, que é igualmente asumido polo resto de profesionais sanitarios que exercen no ámbito privado (médicos, podólogos, logopedas, ópticos e optometristas…), está tamén avalado por organismos como a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) ou o Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade (Fundación IDIS), ao considerar que a aplicación desta medida tributaria xeraría un impacto negativo no erario público, cuns custos moi superiores aos ingresos recadados ao ter que financiar o sistema nacional de saúde unha parte dos servizos que agora asume a sanidade privada.

“Non entendemos como o Goberno, nunha situación como a actual, onde os profesionais sanitarios habemos demostrado, demostramos e seguiremos demostrando a nosa dedicación ao sistema sanitario e aos nosos cidadáns, como un sector esencial para a esperanza de vida da nosa poboación e o noso estado de benestar, é posto en perigo sen ningunha motivación económica ou de índole social”, conclúe o CGCFE, advertindo que a aplicación desta medida tributaria á sanidade pública só conseguirá sobrecargar a economía das familias españolas, xa de por se mermada pola crise económica causada pola pandemia; ademais de saturar máis se cabe un sistema asistencial público que nas circunstancias actuais atópase ao bordo do colapso.

Frontal oposición del colectivo de fisioterapeutas a la aplicación del 21% de IVA a los Servicios de Fisioterapia y al resto de la sanidad privada española

Una medida que el CGCFE califica de “totalmente negativa y desafortunada, tanto del ámbito económico, como social, sanitario e incluso político”, alertando que podría abocar al cierre de la mitad de los Centros de Fisioterapia actualmente en funcionamiento, sobrecargar económicamente a los pacientes y saturar un sistema sanitario al borde del colapso

El colectivo de fisioterapeutas muestra su frontal oposición a la aplicación del 21% de IVA a los Servicios de Fisioterapia y al resto de la sanidad privada española, una medida que según las últimas noticias el Gobierno del Estado está estudiando incluir en una próxima reforma fiscal y reflejar en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Pasar de estar exentos del IVA, como se mantiene en los países de la eurozona, a tributar con un IVA del 21%, es una medida que el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)  califica de “totalmente negativa y desafortunada, tanto del ámbito económico, como social, sanitario e incluso político”, ya que abocaría al cierre de más del 50% de centros de Fisioterapia actualmente en funcionamiento nuestro país, perjudicando también a buena parte de sus pacientes, que no encuentran en el sistema público de salud una adecuada respuesta a sus patologías y dolencias por la escasez de fisioterapeutas de que disponen.

El rechazo de esta medida, que es igualmente asumido por el resto de profesionales sanitarios que ejercen en el ámbito privado (médicos, podólogos, logopedas, ópticos y optometristas…), está también avalado por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), al considerar que la aplicación de esta medida tributaria generaría un impacto negativo en el erario público, con unos costes muy superiores a los ingresos recaudados al tener que financiar el sistema nacional de salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada.

“No entendemos como el Gobierno, en una situación como la actual, en donde los profesionales sanitarios hemos demostrado, demostramos y seguiremos demostrando nuestra dedicación al sistema sanitario y a nuestros ciudadanos, como un sector esencial para la esperanza de vida de nuestra población y nuestro estado de bienestar, es puesto en peligro sin ninguna motivación económica o de índole social”, concluye el CGCFE, advirtiendo que la aplicación de esta medida tributaria a la sanidad pública solo conseguirá sobrecargar la economía de las familias españolas, ya de por si mermada por la crisis económica causada por la pandemia; además de saturar más si cabe un sistema asistencial público que en las circunstancias actuales se encuentra al borde del colapso.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas