A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) é unha das 55 sociedades científicas que subscriben o comunicado "En saúde, vostedes mandan pero non saben" dirixido aos líderes políticos españois

Representando a 170.000 profesionais sanitarios, insisten en como debe afrontarse a pandemia da Covid-19 en España diante do crecente número de novos casos, a presión asistencial á que estanse vendo sometidos numerosos centros hospitalarios e as medidas restritivas que se estanse a aplicar en distintas zonas do país

06 Oct 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas ( AEF) subscribiu o manifesto "En saúde, vostedes mandan pero non saben" co que 55 sociedades científicas, que representan a un total de 170.000 profesionais sanitarios directamente implicados na loita contra a Covid-19, diríxense ao presidente do Goberno, aos das 17 comunidades autónomas e aos líderes políticos insistindo en como debe afrontarse a pandemia da Covid-19 en España diante do crecente número de novos casos, da presión asistencial á que estanse vendo sometidos numerosos centros hospitalarios e das medidas restritivas que estanse a aplicar en distintas zonas do país.

No documento emitido por estas sociedades -que veñen traballando de forma conxunta desde a celebración do I Congreso Nacional Covid-19, o maior encontro científico-sanitario celebrado ata a data en España- insístese á clase política en que acepte, dunha vez, que para enfrontarse a esta pandemia as decisións dominantes deben basearse “na mellor evidencia científica dispoñible,  desligada por completo do continuo enfrontamento político”, polo que se precisa dunha resposta coordinada, equitativa e baseada exclusivamente en criterios científicos claros, comúns e transparentes.

Tamén aluden á lentitude burocrática en resolver temas legais, técnicos e administrativos que “só conseguen agravar as solucións”, polo que, insisten, é necesario frear xa “tanta discusión” e pasar á acción. Tal e como se insiste no título do decálogo, “en saúde, vostedes mandan pero non saben”.

E abundan na necesidade de establecer un protocolo nacional que, sen prexuízo de actuacións territoriais diferenciadas, estableza criterios comúns de base exclusivamente científica, sen a menor interferencia nin presión política.

Devanditos criterios, exclusivamente sobre saúde e con pautas comúns de actuación, deben definir normas xerais de prevención, manexo dos pacientes afectados, estratexias de rastrexo dos contactos e a xestión dos centros socio-sanitarios. Estas pautas –insístese no documento–, “deben garantir o principio de igualdade de todos os españois nas estratexias preventivas e os recursos sanitarios, deben crear xa unha reserva estratéxica nacional de material destinado á prevención e ao tratamento de todos os afectados”.

As 55 sociedades científicas asinantes sinalan igualmente que deben ser “só as autoridades sanitarias, sen ningunha inxerencia política”, as que establezan as prioridades de actuación con respecto a outras enfermidades, cambios organizativos e previsións adecuadas a calquera patoloxía, sexa cal for a idade dos pacientes e o seu nivel socio-económico. “Hoxe, a atención á saúde esixe flexibilidade e actualización no manexo dos recursos sanitarios. E isto, tan decisivo, só se pode xestionar e levar a cabo desde o profundo coñecemento das ciencias da saúde, unido ao verdadeiro compromiso de incrementar os recursos para investigación, moi inferiores aos dos países da nosa contorna”, recolle este decálogo.

A fin de poder aplicar dun modo práctico estas propostas de mellora, desde o colectivo científico-sanitario ínstase as administracións públicas a establecer, “o máis axiña posible”, un encontro no que se aborde o papel que poden xogar os profesionais sanitarios na xestión da pandemia da Covid-19.

 “En nome de máis de 47 millóns de españois, vostedes e as súas familias incluídos, temos que cambiar xa tanta  inconsistencia política, profesional e humana. As sociedades científicas, en todos os ámbitos da saúde, ofrecemos os nosos coñecementos”, conclúe o documento.

Recollida de firmas adheríndose ao documento

Desde as sociedades científicas que impulsan esta iniciativa convidan o conxunto da sociedade para sumarse á mesma a través da petición aberta na plataforma Change. org, dispoñible en:  https://www.change.org/ensaludmandanperonosaben, e a compartir este petición e outras alusións relativas a este decálogo en redes sociais baixo a etiqueta #ManifiestoCOVID.

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) es una de las 55 sociedades científicas que suscriben el comunicado "En salud, ustedes mandan pero no saben" dirigido a los líderes políticos españoles

Representando a 170.000 profesionales sanitarios, insisten en cómo debe afrontarse la pandemia de la Covid-19 en España ante el creciente número de nuevos casos, la presión asistencial a la que se están viendo sometidos numerosos centros hospitalarios y las medidas restrictivas que se están abordando en distintas zonas del país

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) ha suscrito el manifiesto "En salud, ustedes mandan pero no saben" con el que 55 sociedades científicas, que representan a un total de 170.000 profesionales sanitarios directamente implicados en la lucha contra la Covid-19, se dirigen al presidente del Gobierno, a los de las 17 comunidades autónomas y a los líderes políticos insistiendo en cómo debe afrontarse la pandemia de la Covid-19 en España ante el creciente número de nuevos casos, la presión asistencial a la que se están viendo sometidos numerosos centros hospitalarios y las medidas restrictivas que se están aplicando en distintas zonas del país.

En el documento emitido por estas sociedades -que vienen trabajando de forma conjunta desde la celebración del I Congreso Nacional Covid-19, el mayor encuentro científico-sanitario celebrado hasta la fecha en España- se insiste a la clase política en que acepte, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse “en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político”, por lo que se precisa de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes.

También aluden a la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos que “sólo consiguen agravar las soluciones”, por lo que, insisten, es necesario frenar ya “tanta discusión” y pasar a la acción. Tal y como se insiste en el título del decálogo, “en salud, ustedes mandan pero no saben”.

Y abundan en la necesidad de establecer un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política.

Dichos criterios, exclusivamente sobre salud y con pautas comunes de actuación, deben definir normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios. Estas pautas –se insiste en el documento–, “deben garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, deben crear ya una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados”.

Las 55 sociedades científicas firmantes señalan igualmente que deben ser “sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política”, las que establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico. “Hoy, la atención a la salud exige flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios. Y esto, tan decisivo, sólo se puede gestionar y llevar a cabo desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud, unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno”, recoge este decálogo.

A fin de poder aplicar de un modo práctico estas propuestas de mejora, desde el colectivo científico-sanitario se insta a las administraciones públicas a establecer, “a la mayor brevedad posible”, un encuentro en el que se aborde el papel que pueden jugar los profesionales sanitarios en la gestión de la pandemia de la Covid-19.

 “En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana. Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos”, concluye el documento.

Recogida de firmas adhiriéndose al documento

Desde las sociedades científicas que impulsan esta iniciativa invitan al conjunto de la sociedad a sumarse a la misma a través de la petición abierta en la plataforma Change.org, disponible en: https://www.change.org/ensaludmandanperonosaben, y a compartir este petición y otras alusiones relativas a este decálogo en redes sociales bajo la etiqueta #ManifiestoCOVID.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas