Os pacientes teñen dereito a coñecer toda a información sobre o seu tratamento

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) explica en que consiste o consentimento informado, a través do novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

30 Sep 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os pacientes e usuarios de Fisioterapia teñen dereito a coñecer toda a información relativa ao seu tratamento a través dun documento que denomínase consentimento informado. É unha das claves que recolle o videoconsello correspondente a este mes de setembro difundido polo Colexio Profesional de Fisioterapeutas da Galicia (CoFiGa) dentro da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’:

- Galego: https://youtu.be/fSi1AcAl-Nc

- Castelán: https://youtu.be/Dfg8YvXqRg0

O consentimento informado é un documento que o profesional sanitario, neste caso o fisioterapeuta, facilita ao paciente/usuario explicando de forma clara e precisa toda a información relacionada coas causas da lesión ou doenza a tratar, o procedemento a realizar e as técnicas a utilizar. No devandito documento tamén se informa ao paciente/usuario tanto sobre as zonas do corpo nas que se aplicará o tratamento como sobre os posibles riscos e consecuencias das técnicas a utilizar, aínda que estes sexan mínimos.

“Todos os pacientes teñen dereito a coñecer todo o relativo ao tratamento a recibir, polo que os fisioterapeutas, como profesionais sanitarios, estamos na obriga de facilitarlles dita información, sempre baseada en criterios de técnicos de evidencia científica”, explican desde o CoFiGa.

Unha vez coñecida toda esta información, o usuario/paciente debe dar a súa conformidade asinando o consentimento informado. No caso de tratarse dun menor de 16 anos, dita potestade recae nos pais, nais ou representantes do menor.

Aínda que o paciente pode decidir se acode só ás sesións ou se, pola contra, prefire estar acompañado por algún familiar ou persoa de confianza, este dereito viuse alterado temporalmente polos protocolos vixentes para a prevención contra a propagación da Covid-19.

“Resolver calquera dúbida contribúe a aumentar a confianza do usuario no profesional sanitario que lle atende”, finalizan puntualizando desde o CoFiGa.

Campaña 12 meses, 12 consellos de saúde

O CoFiGa participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que lévase a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións  musculo- esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información sobre su tratamiento

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) explica en qué consiste el consentimiento informado a través del nuevo videoconsejo de la  campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

Los pacientes y usuarios de Fisioterapia tienen derecho a conocer toda la información relativa a su tratamiento a través de un documento que se denomina consentimiento informado. Es una de las claves que recoge el videoconsejo correspondiente a este mes de septiembre difundido por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Galicia (CoFiGa) dentro de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’:

- Castellano: https://youtu.be/Dfg8YvXqRg0

- Gallego: https://youtu.be/fSi1AcAl-Nc

El consentimiento informado es un documento que el profesional sanitario, en este caso el fisioterapeuta, facilita al paciente/usuario recogiendo de forma clara y precisa toda la información relacionada con las causas de la lesión o dolencia a tratar, el procedimiento a realizar y las técnicas a utilizar. En dicho documento también se informa al paciente/usuario tanto sobre las zonas del cuerpo en las que se aplicará el tratamiento como sobre los posibles riesgos y consecuencias de las técnicas a utilizar, aunque estos sean mínimos.

“Todos los pacientes tienen derecho a conocer todo lo relativo al tratamiento a recibir, por lo que los fisioterapeutas, como profesionales sanitarios, tenemos la obligación de facilitarles dicha información, siempre basada en criterios de técnicos de evidencia científica”, explican desde el CoFiGa.

Una vez conocida toda esta información, el usuario/paciente debe dar su conformidad firmando el consentimiento informado. En el caso de tratarse de un menor de 16 años, dicha potestad recae en los padres, madres o representantes del menor.

Si bien el paciente puede decidir si acude solo a las sesiones o si, por el contrario, prefiere estar acompañado por algún familiar o persona de confianza, este derecho se ha visto alterado temporalmente por los protocolos vigentes para la prevención contra la propagación de la Covid-19.

“Resolver cualquier duda contribuye a aumentar la confianza del usuario en el profesional sanitario que le atiende”, finalizan puntualizando desde el CoFiGa.

Campaña 12 meses, 12 consejos de salud

El CoFiGa participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas