Puntualizacións do CoFiGa diante da reportaxe recentemente publicada nun xornal de Galicia

Incidindo na obrigatoriedade legal de ser profesional sanitario para atender lesións e solicitando precisión á hora de publicar informaciones que poidan inducir ao erro e crear desinformación en materia de saúde

16 Sep 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Diante da reportaxe publicada o pasado 12 de setembro nun suplemento de La Voz de Galicia, o presidente do  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia dirixiu un escrito ao devandito diario solicitando “precisión á hora de publicar artigos ou reportaxes con contidos que poidan inducir ao erro e crear desinformación entre a poboación en temas extremadamente sensibles como son todos os relacionados coa saúde”.

A referida reportaxe alude a un profesional non sanitario que “atende lesións”, algo para o que non está habilitado legalmente, polo que pode estar a incorrer nun delito de intrusismo sanitario. Concretamente, fala dun “adestrador deportivo” e “preparador físico” que, polo tanto, non conta nin coa formación específica nin coas competencias profesionais que o habiliten legalmente para realizar intervencións terapéuticas sobre poboación con algún tipo de patoloxía.

Argumenta o escrito do CoFiGa neste sentido que “legalmente a prescrición de exercicio dirixida a poboación en situación de enfermidade é unicamente competencia os profesionais sanitarios, e a súa programación e execución corresponde ás e os fisioterapeutas, profesionais sanitarios coa competencia atribuída legalmente para estes efectos, tal e como queda perfectamente estipulado tanto na Lei de Ordenación das Profesións Sanitarias (LOPS 44/2003) como na Orde CIN 2138/2015 que regula o exercicio profesional do fisioterapeuta en todo o estado español”.

E engade que “non existe marco regulador de idéntico rango que habilite aos profesionais do deporte para, diante da existencia dalgún tipo de patoloxía, nin planificar nin executar procedementos terapéuticos dirixidos a intervir sobre a saúde da poboación”.

Nesta mesma liña, o escrito do CoFiGa sinala que na reportaxe en cuestión tamén se utiliza o termo “rehabilitador físico”, que legalmente non existe pois non concorda con ningunha titulación debidamente regrada. “A rehabilitación física, en todo caso, é unha competencia atribuíble aos titulados en Fisioterapia e, por suposto, non atribuíble a ningún profesional non sanitario”, especifica o presidente do CoFiGa.

Por todo iso, desde o CoFiGa faise fincapé en que “a publicación deste tipo de informacións, ademais de inducir ao erro e crear desinformación entre a poboación en temas extremadamente sensibles como son todos os relacionados coa saúde, tamén incumpre o regulamentado e estipulado a nivel nacional no Real Decreto 1907/1996, do 2 de agosto, sobre publicidade e promoción comercial de produtos, actividades ou servizos con pretendida finalidade sanitaria, como tamén a nivel autonómico no Decreto 97/1998, do 20 de marzo, polo que se regula a publicidade sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia”.

Como institución que en Galicia representa ao colectivo de fisioterapeutas, o escrito do presidente do CoFiGa especifica que “no ámbito da actividade física, o exercicio e o deporte como elemento substancial da saúde, a actuación sobre a poboación debe sustentarse nun traballo interdisciplinar, multidisciplinar e  transdisciplinar dos diferentes profesionais implicados, pero sempre baseándose no respecto competencial de cada profesión”.

Finaliza o escrito poñéndose ao dispor do diario La Voz de Galicia para servir de asesores en materias relacionadas coas competencias profesionais propias dos e as fisioterapeutas.

Puntualizaciones del CoFiGa al reportaje recientemente publicado en un periódico de Galicia

Incidiendo en la obligatoriedad legal de ser profesional sanitario para atender lesiones y solicitando precisión a la hora de publicar informaciones que puedan inducir al error y crear desinformación en materia de salud

Ante el reportaje publicado el pasado 12 de septiembre en un suplemento de La Voz de Galicia, el presidente del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia ha dirigido un escrito al dicho diario solicitando “precisión a la hora de publicar artículos o reportajes con contenidos que puedan inducir al error y crear desinformación entre la población en temas extremadamente sensibles como son todos los relacionados con la salud”.

El referido reportaje alude a un profesional no sanitario que “atiende lesiones”, algo para lo que no está habilitado legalmente, por lo que puede estar incurriendo en un delito de intrusismo sanitario. Concretamente, habla de un “entrenador deportivo” y “preparador físico” que, por lo tanto, no cuenta ni con la formación específica ni con las competencias profesionales que lo habiliten legalmente para realizar intervenciones terapéuticas sobre población con algún tipo de patología.

Argumenta el escrito del CoFiGa en este sentido que “legalmente la prescripción de ejercicio dirigida a población en situación de enfermedad es únicamente competencia los profesionales sanitarios, y su programación y ejecución corresponde a las y los fisioterapeutas, profesionales sanitarios con la competencia atribuida legalmente a estos efectos, tal y como queda perfectamente estipulado tanto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS 44/2003) como en la Orden CIN 2138/2015 que regula el ejercicio profesional del fisioterapeuta en todo el estado español”.

Y añade que “no existe marco regulador de idéntico rango que habilite a los profesionales del deporte para, ante la existencia de algún tipo de patología, ni planificar ni ejecutar procedimientos terapéuticos dirigidos a intervenir sobre la salud de la población”.

En esta misma línea, el escrito del CoFiGa señala que en el reportaje en cuestión también se utiliza el término “rehabilitador físico”, que legalmente no existe pues no concuerda con ninguna titulación debidamente reglada. “La rehabilitación física, en todo caso, es una competencia atribuible a los titulados en Fisioterapia y, por supuesto, no atribuible a ningún profesional no sanitario”, especifica el presidente del CoFiGa.

Por todo ello, desde el CoFiGa se hace hincapié en que “la publicación de este tipo de informaciones, además de inducir al error y crear desinformación entre la población en temas extremadamente sensibles como son todos los relacionados con la salud, también incumple lo reglamentado y estipulado a nivel nacional en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, como también a nivel autonómico en el Decreto 97/1998, de 20 de marzo, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Como institución que en Galicia representa al colectivo de fisioterapeutas, el escrito del presidente del CoFiGa especifica que “en el ámbito de la actividad física, el ejercicio y el deporte como elemento sustancial de la salud, la actuación sobre la población debe sustentarse en un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar de los diferentes profesionales implicados, pero siempre basándose en el respecto competencial de cada profesión”.

 

Finaliza el escrito poniéndose a disposición del diario La Voz de Galicia para servir de asesores en materias relacionadas con las competencias profesionales propias de los y las fisioterapeutas.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas