Aproveitar o verán para apostar pola Fisioterapia Acuática na prevención e o tratamento de lesións

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ está adicada este mes de xullo a informar á cidadanía sobre os beneficios desta modalidade de Fisioterapia, apta para calquera tipo de poboación e condición de saúde e que favorece a participación do paciente ao ofrecer unha contorna diferente que consegue romper a rutina terapéutica

29 Jul 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Aproveitar as altas temperaturas do verán para apostar pola Fisioterapia Acuática como ferramenta idónea de prevención, tratamento e recuperación de lesións ao utilizar as propiedades que ofrece a auga para iso, é a recomendación do Colexio de Fisoterapeutas de Galicia (CoFiGa) no videoconsello da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’ correspondente a este mes de xullo/2020:

- Gallego: https://www.youtube.com/watch?v=avshObnuHcc

- Castelán: https://www.youtube.com/watch?v=tgc7h9cXEHM

A Fisioterapia Acuática consiste fundamentalmente en aproveitar as propiedades da auga, como a presión  hidrostática e a temperatura, como factores que favorecen e facilitan a mobilidade do paciente na execución de terapia física destinada á prevención, tratamento e recuperación de lesións.

- Presión hidrostática: grazas ao empuxe cara arriba que exerce a auga sobre o noso corpo, experimentamos unha diminución do noso peso real que se incrementa canto maior sexa a profundidade do medio acuático no que nos atopemos. Esta sensación permítenos mellorar a amplitude dos nosos movementos, facéndoos máis áxiles, fáciles, menos dolorosos e fatigantes, conseguindo tamén reducir a sobrecarga articular e achegándonos maior autoconfianza.

Ao mesmo tempo, canto maior sexa a profundidade, maior presión hidrostática exercerá a auga sobre o noso corpo mergullado, producindo un maior retorno venoso e linfático e axudando a diminuír as posibles edemas.

- Temperatura: a adaptación térmica é outro dos factores que inflúen no bo resultado de tratamentos de Fisioterapia na auga, un medio que, ao reter unha gran cantidade de calor, é un magnifico condutor. Permite ademais regular a súa temperatura en función do efecto terapéutico buscado: mentres a auga quente produce unha vasodilatación superficial e un incremento do risco sanguíneo que ofrece un efecto analxésico, antinflamatorio e relaxante; a auga fría fai o efecto contrario, producindo unha vasoconstricción que diminúe a inflamación e aumenta o limiar da dor e a actividade muscular.

A Fisioterapia Acuática, ademais de estar recomendada para calquera tipo de poboación e condición de saúde, ofrece unha contorna diferente, tamén rompe a rutina terapéutica, facéndoa idónea para favorecer a participación, diminuíndo o risco de errar na súa execución e aumentando a tolerancia á frustración.

Aprovechar el verano para apostar por la Fisioterapia Acuática en la prevención y el tratamiento de lesiones

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ está dedicada este mes de julio a informar a la ciudadanía sobre los beneficios de esta modalidad de Fisioterapia, apta para cualquier tipo de población y condición de salud y que favorece la participación del paciente al ofrecer un entorno diferente que consigue romper la rutina terapéutica

Aprovechar las altas temperaturas del verano para apostar por la Fisioterapia Acuática como herramienta de prevención, tratamiento y recuperación de lesiones, al utilizar las propiedades que ofrece el agua para ello, es la recomendación del Colegio de Fisoterapeutas de Galicia (CoFiGa) en el videoconsejo de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’ correspondiente a este mes de julio/2020:

- Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=tgc7h9cXEHM

- Gallego: https://www.youtube.com/watch?v=avshObnuHcc

Consiste fundamentalmente en aprovechar las propiedades del agua, como la presión hidrostática y la temperatura, como factores que favorecen y facilitan la movilidad del paciente en la ejecución de terapia física destinada a la prevención, tratamiento y recuperación de lesiones.

- Presión hidrostática: gracias al empuje hacia arriba que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo, experimentamos una disminución de nuestro peso real que se incrementa cuanto mayor sea la profundidad del medio acuático en el que nos encontremos. Esta sensación nos permite mejorar la amplitud de nuestros movimientos, haciéndolos más ágiles, fáciles, menos dolorosos y fatigantes, consiguiendo también reducir la sobrecarga articular y aportándonos mayor autoconfianza.

Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la profundidad, mayor presión hidrostática ejercerá el agua sobre nuestro cuerpo sumergido, produciendo un mayor retorno venoso y linfático y ayudando a disminuir los posibles edemas.

- Temperatura: la adaptación térmica es otro de los factores que influyen en el buen resultado de tratamientos de Fisioterapia en el agua, un medio que, al retener una gran cantidad de calor, es un magnifico conductor. El agua permite además regular su temperatura en función del efecto terapéutico buscado: mientras el agua caliente produce una vasodilatación superficial y un incremento del riesgo sanguíneo que ofrece un efecto analgésico, antinflamatorio y relajante; el agua fría hace el efecto contrario, produciendo una vasoconstricción que disminuye la inflamación y aumenta el umbral del dolor y la actividad muscular.

La Fisioterapia Acuática, además de estar recomendada para cualquier tipo de población y condición de salud, ofrece un entorno diferente, también rompe la rutina terapéutica, haciéndola idónea para favorecer la participación, disminuyendo el riesgo de fallar en su ejecución y aumentando la tolerancia a la frustración.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas