Aprobados por unanimidade todos os puntos da Orde do Día da Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o pasado sábado 18 de xullo/2020 cunha satisfactoria experiencia de participación presencial e telemática

Os e as colexiados/as que o precisen por circunstancias derivadas da crise sanitaria, poderán solicitar a exoneración da cota colexial correspondente ao segundo trimestre do ano 2020

20 Jul 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A exoneración parcial da cota colexial do CoFiGa correspondente ao segundo trimestre deste ano 2020, para aqueles/as fisioterapeutas que o precisen por circunstancias derivadas dá a crise sanitaria e que así o acrediten mediante unha declaración xurada cun modelo que proximamente se habilitará a tal obxecto na web colexial, foi aprobada por unanimidade na Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o pasado sábado 18 de xullo/2020 na sede institucional do CoFiGa, na Coruña, e que se desenvolveu cunha satisfactoria experiencia de participación presencial e vía telemática.

A aprobación por unanimidade tamén se produciu en todos os temas incluídos na Orde do Día: aprobación da acta anterior, informe de presidente, toma de decisións sobre a cota colexial correspondente ao segundo trimestre do ano 2020, contas anuais 2019, auditoría 2018-2019, memoria de actividades 2019 e rogos e preguntas.

Informe de presidente

Tras a lectura e aprobación da acta da Asemblea Xeral Ordinaria anterior, celebrada o pasado 14 de decembro/2019, tomou a palabra o presidente do CoFiGa, Gustavo Paseiro Ares, que iniciou o seu informe destacando que con esta nova experiencia de celebración mixta das Asembleas Xerais (presencial e telemática), a Xunta de Goberno do CoFiGa cumpre un dos seus compromisos programáticos e pon todos os medios necesarios para fomentar a participación dos e das colexiados/as nestas decisorias reunións, nas que, como órgano supremo da vontade colexial, adóptanse acordos que marcan o desenvolvemento da actividade da institución profesional que representa aos e as fisioterapeutas de Galicia.

Referiuse a continuación o presidente do CoFiGa ás repercusións que tamén para a institución colexial ha tido e continúa tendo ao crise sanitaria derivada da pandemia provocada polo coronavirus SARS-CoV-2 e a enfermidade Covid-19, que obrigaron a unha modificación en todos os niveis, incuso económicos, dos plans expostos na Asemblea Xeral Ordinaria do pasado decembro.

Detívose Gustavo Paseiro neste apartado para facer un expreso recoñecemento e agradecemento á intensa e eficaz labor desenvolvido por todo o persoal administrativo do CoFiGa e polos integrantes das diferentes Asesorías externas que o conforman. “Cunha gran dedicación, todas estas persoas fixeron fronte a un descomunal volume de traballo, aumentando a súa carga horaria e renunciando á cobranza de horas extraordinarias, traballando sen descanso durante todo o período de crise, mesmo en días festivos, atendendo e dando cumprida resposta a todas e cada unha das miles de consultas telefónicas ou a través da rede”.

“Tempos difíciles e de incerteza -subliñou o presidente do CoFiGa-, nos que cun posicionamento conxunto e unánime de todo o colectivo, conseguimos entre outros aspectos que desde as diferentes administracións sanitarias regulásese o peche dos centros de Fisioterapia, garantindo con iso o acceso aos ERTE e axudas a autónomos; e que se modificase o borrador de volta á actividade da Fisioterapia en Atención Primaria. Poñendo en valor en todo momento o traballo desenvolvido por nosos/as profesionais na “primeira liña” da batalla librada contra a pandemia, o que serviu para recoller non só o recoñecemento social da poboación, senón tamén o das Administracións sanitarias e doutros colectivos sanitarios”.

“Desde o CoFiGa tamén contribuímos a garantir a seguridade dos nosos/as profesionais no seu labor asistencial, tramitando, preparando e enviando as máis de 95.000 máscaras cirúrxicas, 50.000 luvas, 6.500 batas e 2.000 pantallas, un material de protección valorado en máis de 100.000 euros que conseguimos cedese o Sergas para uso do colectivo cando era practicamente imposible a adquisición deste tipo de material de protección a prezos razoables a causa do desabastecemento e que, posteriormente, tamén permitiu a afrontar con garantías a reapertura dos centros”.

“E tampouco temos fraqueado cejado noutra das nosas obrigacións colexiais, como é a formación continuada dos e da nosos/as profesionais, brindándolles o acceso gratuíto aos máis de seminarios online (webinars), organizados polo CoFiGa sobre diferentes temáticas e campos de actuación da Fisioterapia e sobre aspectos directamente relacionados co papel da Fisioterapia na atención ao paciente Covid-19 e as medidas de prevención a adoptar fronte ao contaxio”.

“Unha experiencia que tamén tenos permitido avanzar noutras das liñas programáticas desta Xunta de Goberno, cunha nova estrutura e xestión interna realizada a través da nube dixital, tendente a facilitar a rapidez e fluidez do contacto e de todo tipo de tramitación demandada por os e as colexiados/as”.

“Accións todas elas –salientou o presidente do CoFiGa- que permitiron que a gran maioría dos e das fisioterapeutas de Galicia puidesen renovar a súa actividade asistencial, con plenas garantías de seguridade fronte ao contaxio e cunha resposta satisfactoria dos e as pacientes”.

Informe de Tesourería

Tomou a continuación a palabra o tesoureiro da Xunta de Goberno do CoFiGa, Manuel Martínez Suárez, que iniciou o seu informe sumándose ao recoñecemento polo traballo desenvolvido polo persoal administrativo do CoFiGa e os integrantes das súas Asesorías externas o esforzo e dedicación demostrado durante este tempo de crise sanitaria, deténdose para facer tamén un recoñecemento expreso ao labor desenvolvido por María del Carmen Rodríguez Rodríguez, que o pasado 29/05/2020 presentou a súa renuncia á  Vicetesorería da Xunta de Goberno por razóns personais que lle imposibilitaban continuar exercendo as funcións inherentes ao cargo.

Explicou o tesoureiro do CoFiGa que tras a suspensión no pago da cota colexial correspondente ao segundo trimestre deste ano 2020 acordada pola Xunta de Goberno do CoFiGa diante da situación excepcional provocada pola crise sanitaria, e tendo en conta que as e os colexiados/as poden acollerse ás bonificacións xa estipuladas por atoparse nunha situación de desemprego, incapacidade laboral ou permisos por paternidade, maternidade, adopción ou acollemento, a Xunta de Goberno propón á Asemblea Xeral a aprobación dunha exoneración parcial da cota para todos/as aqueles/as colexiados/as que o precisen por circunstancias derivadas dá a crise sanitaria e que así o acrediten mediante unha declaración xurada cun modelo que proximamente se habilitará a tal obxecto na web colexial.

Argumentou neste sentido Manuel Martínez Suárez que esta medida permite manter a sustentabilidade do orzamento colexial aprobado para este ano, sen que o exercicio finalice en negativo.

Destacar neste aspecto que a cota colexial do CoFiGa mantense sen incremento na súa contía desde o ano 2009.

Tal e como informou o tesoureiro, nos próximos días informarase aos e as colexiados/as sobre os prazos para cumprimentar a declaración xurada necesaria para solicitar a exoneración da cota do segundo trimestre, que previsiblemente se pasará á cobranza o próximo mes de setembro.

Asesoría contable

O tesoureiro pasou a continuación a quenda de intervencións ao asesor contable do CoFiGa, que desagregou todas as partidas orzamentarias e o balance económico, que aparecen reflectidas na Memoria 2019 que tamén foi aprobada por unanimidade, así como a Auditoría externa.

Ambos os documentos son, por lei, de acceso público e atópanse na páxina web colexial.

Durante a exposición da Memoria 2019 do CoFiGa, o presidente recomendou a inscrición na web colexial dos centros de Fisioterapia de Galicia en funcionamento, para desta maneira ofrecer á poboación unha completa base de datos onde poida consultar o máis próximo á súa localización e/ou o que máis se adecúa ás súas necesidades, facilitando así mesmo a resposta ofrecida ás numerosas consultas que a cidadanía realiza respecto diso ao CoFiGa.

Rogos e preguntas

Xa na quenda de rogos e preguntas, diante da consulta formulada telemáticamente pola colexiada Alicia González Represas, o presidente subliñou que se está xestionando coa Agrupación Mutual Aseguradora (AMA Seguros), encargada agora de dar cobertura ao seguro de responsabilidade civil que CoFiGa ofrece aos seus colexiados/as, a inclusión dos e das profesionais que desenvolven proxectos de investigación, algo moi factible dado que en Fisioterapia este tipo de traballos non se realizan con medicamentos.

Interveu así mesmo o colexiado Fernando Ramos Gómez, presente na sala, quen na súa condición de presidente da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), agradeceu ao CoFiGa o soporte e respaldo ofrecido pola institución colexial dos fisioterapeutas de Galicia para a exitosa celebración en Santiago de Compostela do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia.

Finalizou punto de rogos e preguntas coa consulta realizada vía telemática polo colexiado Marcos Menéndez sobre a realización dos cursos de formación continuada suspendidos por mor da crise sanitaria. O responsable da Xunta de Goberno responsable desta materia, Manuel Martínez Suárez, explicou respecto diso que o próximo mes de setembro, se a evolución da pandemia permíteo, retomarase a formación presencial, pero que dada a escaseza de datas libres que quedan para este ano, neste exercicio resulta xa imposible realizar todos os cursos programados inicialmente, polo que na medida da dispoñibilidade dos/as docentes os suspendidos retomaranse para o próximo ano.

Aprobados por unanimidade todos os puntos da Orde do Día, o presidente do CoFiGa deu por finalizada a Asemblea Xeral Ordinaria cualificando de satisfactoria e positiva a experiencia de desenvolvela de forma presencial e telemática, aspecto que se manterá nas sucesivas convocadas para a toma de decisións que afecten o colectivo das e os fisioterapeutas de Galicia.

Aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado sábado 18 de julio/2020 con una satisfactoria experiencia de participación presencial y telemática

Los y las colegiados/as que lo precisen por circunstancias derivadas de la crisis sanitaria, podrán solicitar la exoneración de la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre del año 2020

La exoneración parcial de la cuota colegial del CoFiGa correspondiente al segundo trimestre de este año 2020 para aquellos/as fisioterapeutas que lo precisen por circunstancias derivadas da la crisis sanitaria y que así lo acrediten mediante una declaración jurada con un modelo que próximamente se habilitará a tal objeto en la web colegial, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado sábado 18 de julio/2020 en la sede institucional del CoFiGa, en A Coruña, y que se desarrolló con una satisfactoria experiencia de participación presencial y vía telemática.

La aprobación por unanimidad también se produjo en todos los temas incluidos en el Orden del Día: aprobación del acta anterior, informe de presidente, toma de decisiones sobre la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre del año 2020, cuentas anuales 2019, auditoría 2018-2019, memoria de actividades 2019 y ruegos y preguntas.

Informe de presidente

Tras la lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el pasado 14 de diciembre/2019, tomó la palabra el presidente del CoFiGa, Gustavo Paseiro Ares, que inició su informe destacando que con esta nueva experiencia de celebración mixta de las Asambleas Generales (presencial y telemática), la Junta de Gobierno del CoFiGa cumple uno de sus compromisos programáticos y pone todos los medios necesarios para fomentar la participación de los y las colegiados/as en estas decisorias reuniones, en las que, como órgano supremo de la voluntad colegial, se adoptan acuerdos que marcan el desarrollo de la actividad de la institución profesional que representa a los y las fisioterapeutas de Galicia.

Se refirió a continuación el presidente del CoFiGa a las repercusiones que también para la institución colegial ha tenido y continúa teniendo al crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad Covid-19, que han obligado a una modificación en todos los niveles, incuso económicos, de los planes expuestos en la Asamblea General Ordinaria del pasado diciembre.

Se detuvo Gustavo Paseiro en este apartado para hacer un expreso reconocimiento y agradecimiento a la intensa y eficaz labor desarrollada por todo el personal administrativo del CoFiGa y por los integrantes de las diferentes Asesorías externas que lo conforman. “Con una gran dedicación, todas estas personas han hecho frente a un descomunal volumen de trabajo, aumentando su carga horaria y renunciando al cobro de horas extraordinarias, trabajando sin descanso durante todo el periodo de crisis, incluso en días festivos, atendiendo y dando cumplida respuesta a todas y cada una de las miles de consultas telefónicas o a través de la red”.

“Tiempos difíciles y de incerteza -subrayó el presidente del CoFiGa-, en los que con un posicionamiento conjunto y unánime de todo el colectivo, conseguimos entre otros aspectos que desde las diferentes administraciones sanitarias se regulase el cierre de los centros de Fisioterapia, garantizando con ello el acceso a los ERTE y ayudas a autónomos; y que se modificase el borrador de vuelta a la actividad de la Fisioterapia en Atención Primaria. Poniendo en valor en todo momento el trabajo desarrollado por nuestros/as profesionales en la “primera línea” de la batalla librada contra la pandemia, lo que ha servido para recoger no solo el reconocimiento social de la población, sino también el de las Administraciones sanitarias y de otros colectivos sanitarios”.

“Desde el CoFiGa también hemos contribuido a garantizar la seguridad de nuestros/as profesionales en su labor asistencial, tramitando, preparando y enviando las más de 95.000 mascarillas quirúrgicas, 50.000 guantes, 6.500 batas y 2.000 pantallas, un material de protección valorado en más de 100.000 euros que conseguimos cediese el Sergas para uso del colectivo cuando era prácticamente imposible la adquisición de este tipo de material de protección  a precios razonables a causa del desabastecimiento y que, posteriormente, también permitió a afrontar con garantías la reapertura de los centros”.

“Y tampoco hemos cejado en otra de nuestras obligaciones colegiales, como es la formación continuada de nuestros y nuestras profesionales, brindándoles el acceso gratuito a los más de seminarios online (webinars) organizados por el CoFiGa sobre diferentes temáticas y campos de actuación de la Fisioterapia y sobre aspectos directamente relacionados con el papel de la Fisioterapia en la atención al paciente Covid-19 y las medidas de prevención a adoptar frente al contagio”.

“Una experiencia que también nos ha permitido avanzar en otras de las líneas programáticas de esta Junta de Gobierno, con una nueva estructura y gestión interna realizada a través de la nube digital, tendente a facilitar la rapidez y fluidez del contacto y de todo tipo de tramitación demandada por los y las colegiados/as”.

“Acciones todas ellas –enfatizó el presidente del CoFiGa- que han permitido que la gran mayoría de los y las fisioterapeutas de Galicia hayan podido reanudar su actividad asistencial, con plenas garantías de seguridad frente al contagio y con una respuesta satisfactoria de los y las pacientes”.

Informe de Tesorería

Tomó a continuación la palabra el tesorero de la Junta de Gobierno del CoFiGa, Manuel Martínez Suárez, que inició su informe sumándose al reconocimiento por el trabajo desarrollado por el personal administrativo del CoFiGa y los integrantes de sus Asesorías externas el esfuerzo y dedicación demostrado durante este tiempo de crisis sanitaria, deteniéndose para hacer también un reconocimiento expreso a la labor desarrollada por María del Carmen Rodríguez Rodríguez, que el pasado 29/05/2020 presentó su renuncia a la Vicetesorería de la Junta de Gobierno por razones personales que le imposibilitaban continuar ejerciendo las funciones inherentes al cargo.

Explicó el tesorero del CoFiGa que tras la suspensión en el pago de la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre de este año 2020 acordada por la Junta de Gobierno del CoFiGa ante situación excepcional provocada por la crisis sanitaria, y teniendo en cuenta que las y los colegiados/as pueden acogerse a las bonificaciones ya estipuladas por encontrarse en una situación de desempleo, incapacidad laboral o permisos por paternidad, maternidad, adopción o acogimiento, la Junta de Gobierno propone a la Asamblea General la aprobación de una exoneración parcial de la cuota para todos/as aquellos/as colegiados/as que lo precisen por circunstancias derivadas da la crisis sanitaria y que así lo acrediten mediante una declaración jurada con un modelo que próximamente se habilitará a tal objeto en la web colegial.

Argumentó en este sentido Manuel Martínez Suárez que esta medida permite mantener la sostenibilidad del presupuesto colegial aprobado para este año, sin que el ejercicio finalice en negativo.

Destacar en este aspecto que la cuota colegial del CoFiGa se mantiene sin incremento en su cuantía desde el año 2009.

Tal y como informó el tesorero, en los próximos días se informará a los y las colegiados/as sobre los plazos para cumplimentar la declaración jurada necesaria para solicitar la exoneración de la cuota del segundo trimestre, que previsiblemente se pasará al cobro el próximo mes de septiembre.

Asesoría contable

El tesorero pasó a continuación el turno de intervenciones al asesor contable del CoFiGa, que desglosó todas las partidas presupuestarias y el balance económico, que aparecen reflejadas en la Memoria 2019 que también fue aprobada por unanimidad, así como la Auditoría externa.

Ambos documentos son, por ley, de acceso público y se encuentran en la página web colegial.

Durante la exposición de la Memoria 2019 del CoFiGa, el presidente recomendó la inscripción en la web colegial de los centros de Fisioterapia de Galicia en funcionamiento, para de esta manera ofrecer a la población una completa base de datos donde pueda consultar el más próximo a su ubicación y/o el que más se adecúa a sus necesidades, facilitando así mismo la respuesta ofrecida a las numerosas consultas que la ciudadanía realiza al respecto al CoFiGa.

Ruegos y preguntas

Ya en el turno de ruegos y preguntas, ante la consulta formulada telemáticamente por la colegiada Alicia González Represas, el presidente subrayó que se está gestionando con la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA Seguros), encargada ahora de dar cobertura al seguro de responsabilidad civil que CoFiGa ofrece a sus colegiados/as, la inclusión de los y las profesionales que desarrollan proyectos de investigación, algo muy factible dado que en Fisioterapia este tipo de trabajos no se realizan con medicamentos.

Intervino así mismo el colegiado Fernando Ramos Gómez, presente en la sala, quien en su condición de presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), agradeció al CoFiGa el soporte y respaldo ofrecido por la institución colegial de los fisioterapeutas de Galicia para la exitosa celebración en Santiago de Compostela del XVI Congreso Nacional de Fisioterapia.

Finalizó punto de ruegos y preguntas con la consulta realizada vía telemática por el colegiado Marcos Menéndez sobre la realización de los cursos de formación continuada suspendidos a causa de la crisis sanitaria. El responsable de la Junta de Gobierno responsable de esta materia, Manuel Martínez Suárez, explicó al respecto que el próximo mes de septiembre, si la evolución de la pandemia lo permite, se retomará la formación presencial, pero que dada la escasez de fechas libres que quedan para este año, en este ejercicio resulta ya imposible realizar todos los cursos programados inicialmente, por lo que en la medida de la disponibilidad de los/as docentes los suspendidos se retomarán para el próximo año.

Aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el presidente del CoFiGa dio por finalizada la Asamblea General Ordinaria calificando de satisfactoria y positiva la experiencia de haberla desarrollado de forma presencial y telemática, aspecto que se mantendrá en las sucesivas convocadas para la toma de decisiones que afecten al colectivo de las y los fisioterapeutas de Galicia.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas