CoFiGa recomenda aos centros de Fisioterapia inscribirse no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Consellería de Política Social

Para que os seus usuarios poidan acceder á liña de axudas para retomar nos seus domicilios os tratamentos de estimulación física e cognitiva suspendidos por mor da crise sanitaria por covid-19

10 Jul 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomenda aos centros de Fisioterapia que teñan autorizado un programa de axuda no fogar, inscribirse no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, para que os seus usuarios poidan acceder á liña de axudas que devandito Departamento do Goberno galego ten posto en marcha para a prestación no fogar de servizos de estimulación física e cognitiva.

Trátase dunha liña de axudas destinada a que as persoas maiores e/ou con discapacidade poidan retomar no domicilio os tratamentos de Fisioterapia, rehabilitación funcional,  estimulación física e cognitiva, atención  psicomotriz… que se viron na obrigación de suspender en centros de día para persoas maiores, centros específicos de alzheimer e en centros de día e ocupacionais para persoas con discapacidade,  por mor das restricións derivadas da crise sanitaria por  covid-19.

O  CoFiGa fai esta recomendación, ao ser advertidos pola Consellería de Política Social do escaso número de centros de Fisioterapia dados de alta no  RUEPSS.

Achegamos o Diario Oficial de Galicia que publica a Orde pola que se regula a sinalada liña de axudas.

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Consellería de Política Social

 

CoFiGa recomienda a los centros de Fisioterapia inscribirse en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS) de la Consellería de Política Social

Para que sus usuarios puedan acceder a la línea de ayudas para retomar en sus domicilios los tratamientos de estimulación física y cognitiva suspendidos a causa de la crisis sanitaria por covid-19

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomienda a los centros de Fisioterapia que tengan autorizado un programa de ayuda en el hogar, inscribirse en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS) de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, para que sus usuarios puedan acceder a la línea de ayudas que dicho Departamento del Gobierno gallego ha puesto en marcha para la prestación en el hogar de servicios de estimulación física y cognitiva.

Se trata de una línea de ayudas destinada a que las personas mayores y/o con discapacidad puedan retomar en el domicilio los tratamientos de Fisioterapia, rehabilitación funcional,  estimulación física y cognitiva, atención psicomotriz… que se vieron en la obligación de suspender en centros de día para personas mayores, centros específicos de alzheimer y en centros de día y ocupacionales para personas con discapacidad,  a causa de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria por covid-19.

El CoFiGa hace esta recomendación, al ser advertidos por la Consellería de Política Social del escaso número de centros de Fisioterapia dados de alta en el RUEPSS.

Adjuntamos el Diario Oficial de Galicia que publica la Orden por la que se regula la señalada línea de ayudas.

Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS) de la Consellería de Política Social

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas