Un uso correcto das muletas evita riscos de lesión e caídas

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ está destiñada este mes de xuño a resolver dúbidas entre as persoas lesionadas que precisan a utilización de muletas para camiñar

30 Jun 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Un adecuado e correcto uso e manexo das muletas é fundamental para evitar posibles problemas e lesións, ou mesmo caídas, ademais de para favorecer a recuperación. Así o poñen de manifesto os fisioterapeutas galegos no seu novo  videoconsejo da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’:

GA: https://www.youtube.com/watch?v=ESrxkHHPHKo

ES: https://www.youtube.com/watch?v=eDFPvjxSG0o

Ao usar dúas muletas, a empuñadura deberá quedar ao nivel da cadeira e o cóbado deberá estar flexionado nuns 30 graos; como referencia, se estiramos o brazo, a empuñadura debería quedar á altura do reloxo.

É desaconsellable con todo unha práctica moi habitual entre os usuarios e muletas, como é apoiar a perna sobre a empuñadura da muleta, xa que a parte posterior do xeonllo é unha zona delicada que pode lesionarse no caso de comprimila.

Para comezar a camiñar con dúas muletas, é recomendable adiantar primeiro as dúas muletas, para a continuación colocar entre elas primeiro a perna lesionada e despois a perna sa, alternándoas a medida que sintamos seguridade; no caso de só apoiar un pé, darase un impulso cara adiante.

O videoconsello repasa tamén a forma ideal de andar cunha soa muleta: sempre que nos atopemos seguros e estables, debemos colocala á beira contrario da lesión, lixeiramente cara fóra para aumentar a base de apoio, e sempre por diante do pé.

En todo caso, é recomendable usar roupa e calzado cómodo, tacos de goma para non escorregar, e extremar a precaución coa choiva, ao camiñar entre moita xente ou sobre terreos irregulares. Ademais, tras a súa utilización, colocar as muletas de maneira que non molesten, o que evitará posibles caídas.

Subir e baixar escaleiras

Á hora de subir ou baixar as escaleiras, é posible que a estabilidade non sexa a mesma, polo que os fisioterapeutas fan varias recomendacións para evitar perder o equilibrio:

- Con dúas muletas: subir primeiro a perna sa, e despois as muletas e a perna lesionada; en caso de non ter seguridade, subir primeiro perna a sa, despois unha muleta, a outra, para finalizar coa perna lesionada; para baixar escaleiras, primeiro as muletas, despois a perna lesionada e a sa ao final. 

- Cunha muleta: colocada no lado contrario á lesión, subir primeiro a perna e despois a muleta e a perna lesionada á vez; pola contra, para baixar, colocar primeiro a muleta, daquela a perna lesionada e finalizar coa sa.

En todo caso, o videoconsello recomenda acudir ao fisioterapeuta sempre que xurda dor ou se teñan dúbidas para estudar posibles variacións en función das necesidades e condición física de cada persoa.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Un uso correcto de las muletas evita riesgos de lesión y caídas

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ está destinada este mes de junio resolver dudas entre las personas lesionadas que precisan la utilización de muletas para caminar

Un adecuado y correcto uso y manejo de las muletas es fundamental para evitar posibles problemas y lesiones, o incluso caídas, además de para favorecer la recuperación. Así lo ponen de manifiesto los fisioterapeutas gallegos en su nuevo videoconsejo de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’:

GA: https://www.youtube.com/watch?v=ESrxkHHPHKo

ES: https://www.youtube.com/watch?v=eDFPvjxSG0o

Al usar dos muletas, la empuñadura deberá quedar al nivel de la cadera y el codo deberá estar flexionado en unos 30 grados; como referencia, si estiramos el brazo, la empuñadura debería quedar a la altura del reloj.

Es desaconsejable sin embargo una práctica muy habitual entre los usuarios e muletas, como es apoyar la pierna sobre la empuñadura de la muleta, ya que la parte posterior de la rodilla es una zona delicada que puede lesionarse si se comprime.

Para comenzar a caminar con dos muletas, es recomendable adelantar primero las dos muletas, para a continuación colocar entre ellas primero la pierna lesionada y después la pierna sana, alternándolas a medida que sintamos seguridad; en el caso de solo apoyar un pie, se dará un impulso hacia delante.

El videoconsejo repasa también la forma ideal de andar con una sola muleta: siempre que nos encontremos seguros y estables, debemos colocarla al lado contrario de la lesión, ligeramente hacía fuera para aumentar la base de apoyo y siempre por delante del pie.

En todo caso, es recomendable usar ropa y calzado cómodo, tacos de goma para no resbalar, y extremar la precaución con la lluvia, al caminar entre mucha gente o sobre terrenos irregulares. Además, tras su utilización, colocar las muletas de manera que no molesten, lo que evitará posibles caídas.

Subir y bajar escaleras

A la hora de subir o bajar las escaleras, es posible que la estabilidad no sea la misma, por lo que los fisioterapeutas hacen varias recomendaciones para evitar perder el equilibrio.

- Con dos muletas: subir primero la pierna sana, y después las muletas y la pierna lesionada; en caso de no tener seguridad, subir primero pierna la sana, después una muleta, la otra, para finalizar con la pierna lesionada; para bajar escaleras, primero las muletas, después la pierna lesionada y la sana al final. 

- Con una muleta: colocada en el lado contrario a la lesión, subir primero la pierna y después la muleta y la pierna lesionada a la vez; por el contrario, para bajar, colocar primero la muleta, luego la pierna lesionada y finalizar con la sana.

En todo caso, el videoconsejo recomienda acudir al fisioterapeuta siempre que surja dolor o se tengan dudas para estudiar posibles variaciones en función de las necesidades y condición física de cada persona.

Campaña 12 meses, 12 consejos de salud

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas