Rexeitamento do colectivo de fisioterapeutas de Galicia ao bono de 250 euros anunciado pola Xunta para “compensar” ao profesionais socio-sanitarios polo compromiso, dedicación e esforzo desenvolvido na loita contra a pandemia do SARS-CoV-2

As deficiencias do sistema socio-sanitario de Galicia evidenciadas pola pandemia deben ser afrontadas cun incremento no investimento e mellorando a precariedade laboral e o alto grao de eventualidade á que estamos sometidos os profesionais da saúde, e apostando pola Fisioterapia como profesión de referencia para xestionar as secuelas da Covid-19

23 Jun 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) manifesta o seu absoluto rexeitamento ao bono de 250 euros para os e as profesionais sanitarios, de residencias e de centros de atención á discapacidade que o presidente da Xunta anunciou o pasado venres 19 de xuño/2020 como “compensación” polo compromiso, dedicación e esforzo desenvolvido na loita contra a pandemia do SARS-CoV-2.

Dende o CoFiGa consideramos que se trata dunha medida desacertada e inaceptable, con serias tinguiduras electoralistas e oportunistas, sumándonos con iso ao malestar expresado por todos o colectivos socio-sanitarios que afrontaron e continúan afrontando a crise sanitaria pola Covid-19 cunha entrega levada en moitas ocasións ao límite e arriscando a súa propia saúde pola falta de protección contra o contaxio e a ausencia de protocolos de actuación.

A crise sanitaria ten evidenciado e corroborado a efectividade e eficacia da actuación desenvolvida polos e polas fisioterapeutas tanto no manexo da enfermidade na súa fase crítica como na recuperación das súas secuelas, moitas delas aínda descoñecidas.

No momento actual, cando afortunadamente diminuíu no sistema socio-sanitario a presión asistencial provocada pola pandemia, o realmente necesario é exporse unha reflexión sobre que se fixo e como podemos prepararnos diante dun posible repunte de pacientes con Covid-19.

Porque no contexto sanitario que se presenta tras a fase máis aguda da pandemia, a Fisioterapia cobra unha especial relevancia como profesión de referencia para xestionar tanto as secuelas derivadas, fundamentalmente respiratorias e neuromusculoesqueléticas, de quen padeceu a enfermidade, como as consecuencias sobre a saúde da poboación do longo período de confinamento decretado para paliar a súa propagación.

Os e as fisioterapeutas de Galicia mantivémonos en “primeira liña” contra a pandemia dentro do sistema público de saúde, constatando que nin os hospitais e as súas UCI nin as Unidades de Fisioterapia en Atención Primaria (UFAP) do Sergas estaban preparadas para afrontar situacións excepcionais como a vivida, cun precario número de expertos en Fisioterapia Cardiorrespiratoria, Neuromusculoesquelética e de Atención Primaria-Saúde Comunitaria, que se deixaron a pel, e nalgúns casos a saúde, para facer fronte á excepcional demanda xerada.

No ámbito privado, os e as fisioterapeutas tamén demostramos un elevado nivel de responsabilidade, civismo e compromiso coa saúde da cidadanía, procedendo ao peche dos centros de Fisioterapia ao considerar que debido ao desabastecemento de EPI non se daban as condicións necesarias para desenvolver as intervencións e tratamentos con plenas garantías de seguridade tanto para os pacientes como para os propios profesionais. Compañeiros que antepuxeron o interese e saúde do cidadán aos seus propios, con estrito cumprimento das normas deontolóxicas e criterios de normo praxe, demostrando a súa implicación coa sociedade no sentido máis amplo ao permanecer en contacto cos seus pacientes a través dos medios telemáticos, facendo recomendacións á poboación para coidar a saúde muscular e articular durante o confinamento, hábitos posturales para o teletraballo, programas de exercicio terapéutico, ademais de prestar apoio a outros profesionais da saúde para paliar as secuelas derivadas da sobrecarga de traballo producido pola pandemia.

Dende o CoFiGa consideramos que:

É hora de levar á práctica unha necesaria reconsideración e reordenación da actividade da Fisioterapia en todos os seus ámbitos de actuación.

É hora de implementar o número de fisioterapeutas en todos os niveis asistenciais da sanidade pública autonómica (Sergas), tanto en hospitais como nos puntos de atención continuada e en todos os centros de saúde da nosa comunidade autónoma.

É hora de mellorar a precariedade coa que diariamente afrontan o seu labor o moi escaso número de fisioterapeutas que desenvolven a súa actividade no sistema público de saúde (Sergas) dunha comunidade autónoma, como é o caso de Galicia, cunha das máis precarias cocientes de fisioterapeuta por habitante.

É hora tamén de garantir á cidadanía unha adecuada asistencia socio-sanitaria en residencias xeriátricas, centros de atención á discapacidade e dependencia –colectivos vulnerables cos que se cebouse a pandemia-, centros de educación especial, servizos municipais….

É hora, en definitiva, de impulsar en Galicia o potencial profesional dos e as fisioterapeutas, porque somos profesionais sanitarios historicamente comprometidos coa saúde da poboación que temos moito que achegar en situacións tan incertas como a que estamos a vivir como consecuencia da pandemia, dando resposta ás necesidades de diferentes tipoloxías de pacientes: os que presentan síntomas menores da Covid-19 e que deben permanecer illados nos seus domicilios, os leves/moderados ou severos dados de alta hospitalaria tras superar a fase crítica da infección, os que presentan alteracións de saúde debidas ao confinamento, así como pacientes que non recibiron atención fisioterápica debido á redución da actividade presencial.

Deixémonos pois de esconder tras medidas tan pouco serias e que soan a improvisación, como o bono de 250 euros para o profesionais socio-sanitarios anunciado pola Xunta de Galicia, as deficiencias que o sistema sanitario de Galicia deixou en evidencia coa pandemia, afrontándoas cun incremento no investimento sanitario e mellorando a precariedade laboral e o alto grao de eventualidade á que estes profesionais estamos sometidos.

Rechazo del colectivo de fisioterapeutas de Galicia al bono de 250 euros anunciado por la Xunta para “compensar” a los profesionales socio-sanitarios por el compromiso, dedicación y esfuerzo desarrollado en la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2

Las deficiencias del sistema socio-sanitario de Galicia evidenciadas por la pandemia deben ser afrontadas con un incremento en la inversión y mejorando la precariedad laboral y el alto grado de eventualidad a la que estamos sometidos los profesionales de la salud, y apostando por la Fisioterapia como profesión de referencia para gestionar las secuelas de la Covid-19

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) manifiesta su absoluto rechazo al bono de 250 euros para los y las profesionales sanitarios, de residencias y de centros de atención a la discapacidad que el presidente de la Xunta anunció el pasado viernes 19 de junio/2020 como “compensación” por el compromiso, dedicación y esfuerzo desarrollado en la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2.

Desde el CoFiGa consideramos que se trata de una medida desacertada e inaceptable, con serios tintes electoralistas y oportunistas, sumándonos con ello al malestar expresado por todos los colectivos socio-sanitarios que han y continúan afrontando la crisis sanitaria por la Covid-19 con una entrega llevada en muchas ocasiones al límite y arriesgando su propia salud ante la falta de protección y ausencia de protocolos.

La crisis sanitaria ha evidenciado y corroborado la efectividad y eficacia de la actuación desarrollada por los y las fisioterapeutas tanto en el  manejo de la enfermedad en su fase crítica como en la recuperación de sus secuelas, muchas de ellas todavía desconocidas.

En el momento actual, cuando afortunadamente ha disminuido en el sistema socio-sanitario la presión asistencial provocada por la pandemia, lo realmente necesario es plantearse una reflexión sobre qué se ha hecho y cómo podemos prepararnos ante un posible repunte de pacientes con Covid-19.

En el contexto sanitario que se presenta tras la fase más aguda de la pandemia, la Fisioterapia cobra una especial relevancia como profesión de referencia para gestionar tanto las secuelas derivadas, fundamentalmente respiratorias y neuromusculoesqueléticas, de quienes padecieron la enfermedad como las consecuencias sobre la salud de la población del largo periodo de confinamiento decretado para paliar su propagación.

Los y las fisioterapeutas de Galicia nos hemos mantenido en “primera línea” contra la pandemia dentro del sistema público de salud, constatando que ni los hospitales y sus UCI ni las Unidades de Fisioterapia en Atención Primaria (UFAP) del Sergas estaban preparadas para afrontar situaciones excepcionales como la vivida, con un precario número de expertos en Fisioterapia Cardiorrespiratoria, Neuromusculoesquelética y de Atención Primaria-Salud Comunitaria que se han dejado la piel, y en algunos casos la salud, para hacer frente a la excepcional demanda generada.

En el ámbito privado, los y las fisioterapeutas también hemos demostrado un elevado nivel de responsabilidad, civismo y compromiso con la salud de la ciudadanía, procediendo al cierre de los centros de Fisioterapia al considerar que debido al desabastecimiento de EPI no se daban las condiciones necesarias para desarrollar las intervenciones y tratamientos con plenas garantías de seguridad tanto para los pacientes como para los propios profesionales. Compañeros que han antepuesto el interés y salud del ciudadano a los suyos propios, con estricto cumplimiento de las normas deontológicas y criterios de normo praxis, demostrando su implicación con la sociedad en el sentido más amplio al permanecer en contacto con sus pacientes a través de los medios telemáticos, haciendo recomendaciones a la población para cuidar la salud muscular y articular durante el confinamiento, hábitos posturales para el teletrabajo, programas de ejercicio terapéutico, además de prestar apoyo a otros profesionales de la salud para paliar las secuelas derivadas de la sobrecarga de trabajo producido por la pandemia.

Desde el CoFiGa consideramos que:

Es hora de llevar a la práctica un necesario replanteamiento y reordenación de la actividad de la Fisioterapia en todos sus ámbitos de actuación.

Es hora de implementar el número de fisioterapeutas en todos los niveles asistenciales de la sanidad pública autonómica (Sergas), tanto en hospitales como en los puntos de atención continuada y en todos los centros de salud de nuestra comunidad autónoma.

Es hora de mejorar la precariedad con la que diariamente afrontan su labor el muy escaso número de fisioterapeutas que desarrollan su actividad en el sistema público de salud (Sergas) de una comunidad autónoma, como es el caso de Galicia, con una de las más precarias ratios de fisioterapeuta por habitante.

Es hora también de garantizar a la ciudadanía una adecuada asistencia socio-sanitaria en residencias geriátricas, centros de atención a la discapacidad y dependencia –colectivos vulnerables con los que se ha cebado la pandemia-, centros de educación especial, servicios municipales….

Es hora, en definitiva, de impulsar en Galicia el potencial profesional de los y las fisioterapeutas, porque somos profesionales sanitarios históricamente comprometidos con la salud de la población que tenemos mucho que aportar en situaciones tan inciertas como la que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, dando respuesta a las necesidades de diferentes tipologías de pacientes: los que presentan síntomas menores de la Covid-19 y que deben permanecer aislados en sus domicilios, los leves/moderados o severos dados de alta hospitalaria tras superar la fase crítica de la infección, los que presentan alteraciones de salud debidas al confinamiento, así como pacientes que no han recibido atención fisioterápica debido a la reducción de la actividad presencial.

Dejémonos pues de esconder tras medidas tan poco serias y que suenan a improvisación, como el bono de 250 euros para los profesionales socio-sanitarios anunciado por la Xunta de Galicia, las deficiencias que el sistema sanitario de Galicia ha dejado en evidencia con la pandemia, afrontándolas con un incremento en la inversión sanitaria y mejorando la precariedad laboral y el alto grado de eventualidad a la que estos profesionales estamos sometidos. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas