Un cambio de criterio comunicado polo Clúster Saúde Galicia desvincula ao CoFiGa da tramitación de pedidos de EPI que realicen

A Xunta de Goberno lamenta a situación suscitada e continuará informando das xestións que se seguen realizando para facilitar aos/ás colexiados/as a adquisición de material de protección fronte ao contaxio por Covid-19

13 May 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) informa de que, seguindo as indicacións comunicadas ás 23:27 horas do luns 11 de maio/2020 polo Clúster Saúde Galicia, xa non será a institución encargada de tramitar os pedidos de EPI realizados polos seus colexiados/as.

Dadas as dificultades para o abastecemento e compra de material de protección fronte ao contaxio por Covid-19, o CoFiGa iniciou o 14 de abril/2020 unha serie de xestións diante da Administración sanitaria autonómica para tentar prover de EPI ao maior número posible de colexiados/as, abríndosenos dúas canles de actuación:

- Solicitar e distribuír entre os/as colexiados/as o material de protección cedido ao CoFiGa polo Sergas (50.000 luvas e 30.000 máscaras).

- Paralelamente, organizar a través do Clúster Saúde Galicia a compra centralizada de EPI a prezos estipulados pola Xunta de Galicia, unha xestión para a que o CoFiGa xa ultimara o operativo necesario, superando a escaseza de recursos e as dificultades xurdidas ao redor da aplicación do IVE.

Tal e como se nos explicou desde o Clúster Saúde Galicia, a directriz da Administración autonómica era que os/as profesionais da saúde deberían coordinar os pedidos de material de protección a través do seu colexio/asociación profesional.

Con todo, a data 8 de maio de 2020, o Clúster  Saúde Galicia comunica ao CoFiGa que non se poderá tramitar con eles a compra de material de protección para nosos/as colexiados/as. Doutra banda, indícanos que a compra de material está a xestionarse exclusivamente para persoal facultativo de alto risco (hospitais, ambulancias, etc) e que o único material dispoñible fora destes colectivos son as máscaras cirúrxicas.

Con todo, a data 8 de maio/2020, o Clúster Saúde Galicia comunica ao CoFiGa que unicamente tramitará a compra de EPI cos socios da entidade.

Tras pedir explicacións por este cambio de criterio, a única resposta recibida ata o momento é que, dado que o mercado xa pode garantir a subministración de EPI, os/as profesionais da saúde xa poden realizar os pedidos a través dos seus provedores habituais.

Desde a Xunta de Goberno do CoFiGa lamentamos a situación suscitada por este cambio de criterio que nos foi comunicado e continuaremos informando das xestións que seguimos realizando para tentar solventala.

Comunicar tamén que, paralelamente, o CoFiGa iniciará esta semana a distribución entre os/as colexiados/as que así o soliciten dun novo lote de material de protección cedido polo Sergas: 30.000 máscaras cirúrxicas, xa que na actualidade non dispoñen de luvas.

Un cambio de criterio comunicado por el Cluster Saúde Galicia desvincula al CoFiGa de la tramitación de pedidos de EPI que realicen

La Junta de Gobierno lamenta la situación suscitada y continuará informando de las gestiones que se siguen realizando para facilitar a los/as colegiados/as la adquisición de material de protección frente al contagio por Covid-19

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) informa de que, siguiendo las indicaciones comunicadas a las 23:27 horas del lunes 11 de mayo/2020 por el Cluster Saúde Galicia, ya no será la institución encargada de tramitar los pedidos de EPI realizados por sus colegiados/as.

Dadas las dificultades para el abastecimiento y compra de material de protección frente al contagio por Covid-19, el CoFiGa inició el 14 de abril/2020 una serie de gestiones ante la Administración sanitaria autonómica para intentar proveer de EPI al mayor número posible de colegiados/as, abriéndosenos dos canales de actuación:

- Solicitar y distribuir entre los/as colegiados/as el material de protección cedido al CoFiGa por el Sergas (50.000 guantes y 30.000 mascarillas).

- Paralelamente, organizar a través del Cluster Saúde Galicia la compra centralizada de EPI a precios estipulados por la Xunta de Galicia, una gestión para la que el CoFiGa ya había ultimado el operativo necesario, superando la escasez de recursos y las dificultades surgidas en torno a la aplicación del IVA.

Tal y como se nos explicó desde el Cluster Saúde Galicia, la directriz de la Administración autonómica era que los/as profesionales de la salud deberían coordinar los pedidos de material de protección a través de su colegio/asociación profesional.

Sin embargo, a fecha 8 de mayo de 2020, el Cluster Saúde Galicia comunica al CoFiGa que no se podrá tramitar con ellos la compra de material de protección para nuestros/as colegiados/as. Por otro lado, nos indica que la compra de material se está gestionando exclusivamente para personal facultativo de alto riesgo (hospitales, ambulancias, etc) y que el único material disponible fuera de estos colectivos son las mascarillas quirúrgicas.

Tras pedir explicaciones por este cambio de criterio, la única respuesta recibida hasta el momento es que, dado que el mercado ya puede garantizar el suministro de EPI, los/as profesionales de la salud ya pueden realizar los pedidos a través de sus proveedores habituales.

Desde la Junta de Gobierno del CoFiGa lamentamos la situación suscitada por este cambio de criterio que nos ha sido comunicado y continuaremos informando de las gestiones que seguimos realizando para intentar solventarla.

Comunicar también que, paralelamente, el CoFiGa iniciará esta semana la distribución entre los/as colegiados/as que así lo soliciten de un nuevo lote de material de protección cedido por el Sergas: 30.000 mascarillas quirúrgicas, ya que en la actualidad no disponen de guantes. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas