A WCPT respalda as medidas adoptadas polos fisioterapeutas españois durante a pandemia do COVID-19

Nun escrito dirixido ao ministro Salvador Illa, no que apoia o posicionamento tamén adoptado desde a AEF

23 Mar 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Confederación Mundial da Fisioterapia (WCPT) respalda a decisión de peche adoptada de forma unánime por todos os centros de Fisioterapia do nosos país, que unicamente manteñen a asistencia en casos de urxencia, por considerala unha medida responsable que contribuirá a evitar contaxios por COVID-19 tanto entre fisioterapeutas como entre os seus pacientes.

Nun escrito dirixido ao ministro de Sanidade de España, Salvador Illa, o responsable de xestión do Consello Executivo da WCPT, Jonathan Kruger, explica que a decisión adoptada polos centros de Fisioterapia de España co apoio unánime das súas organizacións científicas e profesionais, responde á necesidade emendar o “risco inaceptable” que estaban a asumir os fisioterapeutas ao manter o servizo dos seus centros sen que as autoridades sanitarias dotásenlles dos necesarios equipos de protección persoal.

“A Fisioterapia, como profesión da saúde, desempeña un papel fundamental no mantemento da saúde e o benestar da comunidade española. Con todo, esta tarefa, durante esta pandemia sen precedentes, será imposible se non se prioriza urxentemente a saúde e o benestar da profesión”, explica Jonathan Kruger no escrito dirixido pola WCPT ao ministro Salvador Illa.

Posicionamento da AEF

O escrito da WCPT ao Ministerio de Sanidade foi auspiciado pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), cuxo presidente, Fernando Ramos, tamén se dirixiu ao ministro de Sanidade explicando o alto nivel de “responsabilidade, civismo e compromiso coa saúde dos cidadáns” mostrado polos fisioterapeutas españois ao pechar os seus centros por considerar que “non se daban as circunstancias necesarias para desenvolver os tratamentos con plenas garantías de seguridade tanto para pacientes como para os propios profesionais”. “Compañeiros e compañeiras que antepuxeron o interese e saúde da cidadanía aos seus propios, en estrito cumprimento ás normas deontolóxicas e os criterios de normo praxes”.

No escrito dirixido pola AEF ao ministro de Sanidade tamén explica que o tecido profesional da Fisioterapia española estrutúrase en modelos fundamentalmente privados, con imposibilidade de acceso aos equipos de protección individual, imprescindible nas circunstancias actuais para evitar o contaxio e propagación da enfermidade; e que a distancia á que se desenvolven os tratamentos, a frecuente necesidade de acompañamento de moitos pacientes por non gozar de autonomía funcional, e os múltiples desprazamentos necesarios en tratamentos que se realizan de forma periódica, provocan un incremento significativo do risco de contaxio. Explica ademais que unha parte importante dos procesos asistenciais manexados polos fisioterapeutas son de carácter crónico e con presenza de pluripatoloxía, que posibilitan perfectamente o aprazamento dos tratamentos, sobre todo nunha situación como a actual, na que o risco de contaxio supera ao beneficio de dar continuidade aos actos terapéuticos.

Por todo iso, o presidente da AEF solicita do Ministerio de Sanidade que decrete o peche dos centros privados que proporcionen tratamento en réxime ambulatorio, incorporándose os mesmos á relación de centros contemplados no RD 463/2020 e mantendo en funcionamento unicamente aquelas unidades en contornas hospitalarias que deban prestar atención de urxencia ou naqueles casos onde non poidan aprazarse os tratamentos; así como suspender con carácter inmediato a rehabilitación en réxime domiciliario, posto que os tratamentos son prestados nun contexto non sanitario, no que non resulta posible garantir as medidas de seguridade necesarias para profesionais e pacientes.

Información e recursos sobre COVID-19 facilitados pola WCPT

Diante da emerxencia sanitaria provocada en todo o mundo polo COVID-19, a WCPT recompilou unha serie de información e recursos desenvolvidos polas súas organizacións membros, pola OMS e por outras organizacións sanitarias, con orientacións técnicas sobre a práctica clínica na prevención e control de infeccións:

https://www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV#other

La WCPT respalda las medidas adoptadas por los fisioterapeutas españoles durante la pandemia del COVID-19

En un escrito dirigido al ministro Salvador Illa, en el que apoya el posicionamiento también adoptado desde la AEF

La Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT) respalda la decisión de cierre adoptada de forma unánime por todos los centros de Fisioterapia nuestros país, que únicamente mantienen la asistencia en casos de urgencia, por considerarla una medida responsable que contribuirá a evitar contagios por COVID-19 tanto entre fisioterapeutas como entre sus pacientes.

En un escrito dirigido al ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, el responsable de gestión del Consejo Ejecutivo de la WCPT, Jonathan Kruger, explica que la decisión adoptada por los centros de Fisioterapia de España con el apoyo unánime de sus organizaciones científicas y profesionales, responde a la necesidad subsanar el “riesgo inaceptable” que estaban asumiendo los fisioterapeutas al mantener el servicio de sus centros sin que las autoridades sanitarias les dotasen de los necesarios equipos de protección personal.

“La Fisioterapia, como profesión de la salud, desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y el bienestar de la comunidad española. Sin embargo, esta tarea, durante esta pandemia sin precedentes, será imposible si no se prioriza urgentemente la salud y el bienestar de la profesión”, explica Jonathan Kruger en el escrito dirigido por la WCPT al ministro Salvador Illa.

Posicionamiento de la AEF

El escrito de la WCPT al Ministerio de Sanidad fue auspiciado por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), cuyo presidente, Fernando Ramos, también se dirigió al ministro de Sanidad explicando el alto nivel de “responsabilidad, civismo y compromiso con la salud de los ciudadanos”, mostrado por los fisioterapeutas españoles al cerrar sus centros por considerar que “no se daban las circunstancias necesarias para desarrollar los tratamientos con plenas garantías de seguridad tanto para pacientes como para los propios profesionales”. “Compañeros y compañeras que han antepuesto el interés y salud de la ciudadanía a los suyos propios, en estricto cumplimiento a las normas deontológicas y los criterios de normo praxis”.

En el escrito dirigido por la AEF al ministro de Sanidad también explica que el tejido profesional de la Fisioterapia española se estructura en modelos fundamentalmente privados, con imposibilidad de acceso a los equipos de protección individual, imprescindible en las circunstancias actuales para evitar el contagio y propagación de la enfermedad; y que la distancia a la que se desarrollan los tratamientos, la frecuente necesidad de acompañamiento de muchos pacientes por no gozar de autonomía funcional, y los múltiples desplazamientos necesarios en tratamientos que se realizan de forma periódica, provocan un incremento significativo del riesgo de contagio. Explica además que una parte importante de los procesos asistenciales manejados por los fisioterapeutas son de carácter crónico y con presencia de pluripatología, que posibilitan perfectamente el aplazamiento de los tratamientos, sobre todo en una situación como la actual, en la que el riesgo de contagio supera al beneficio de dar continuidad a los actos terapéuticos.

Por todo ello, el presidente de la AEF solicita del Ministerio de Sanidad que decrete el cierre de los centros privados que proporcionen tratamiento en régimen ambulatorio, incorporándose los mismos a la relación de centros contemplados en el RD 463/2020 y manteniendo en funcionamiento únicamente aquellas unidades en entornos hospitalarios que deban prestar atención de urgencia o en aquellos casos donde no puedan aplazarse los tratamientos; así como suspender con carácter inmediato la rehabilitación en régimen domiciliario puesto que los tratamientos son prestados en un contexto no sanitario, en el que no resulta posible garantizar las medidas de seguridad necesarias para profesionales y pacientes.

Información y recursos sobre COVID-19 facilitados por la WCPT

Ante la emergencia sanitaria provocada en todo el mundo por el COVID-19, la WCPT ha recopilado una serie de información y recursos desarrollados por sus organizaciones miembros, por la OMS y por otras organizaciones sanitarias, con orientaciones técnicas sobre la práctica clínica en la prevención y control de infecciones:

https://www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV#other

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas