Máis de 100.000 fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionais e dietistas-nutricionistas de toda España únense para pedir ao Ministerio de Sanidade que regule o peche obrigatorio dos seus centros

Consideran que a decisión maioritaria e responsable de pechar os seus centros provoca unha indefensión manifesta para poder acceder ás medidas que, no ámbito laboral, determinou o Consello de Ministros

22 Mar 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os Consellos Xerais dun total de seis profesións sanitarias (fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionais e dietistas-nutricionistas) uníronse a nivel nacional para pedir ao Ministerio de Sanidade que os seus centros sexan incluídos entre os establecementos de obrigado peche que regula o Real Decreto 8/2020, exceptuando as urxencias que puidesen axudar a non colapsar o sistema sanitario público.

Estas seis profesións sanitarias, que para preservar a saúde dos seus pacientes e profesionais fronte ao risco de contaxio por COVID-19 decidiron de forma maioritaria pechar os seus establecementos, considéranse con todo ante unha indefensión manifesta para poder acceder ás medidas que, no ámbito laboral, determinou o Consello de Ministros.

Argumentan no seu comunicado conxunto que as intervencións terapéuticas que estes profesionais sanitarios realizan nos seus centros implican un contacto directo co paciente, moi próximo e sostido no tempo, de tal maneira que aumenta significativamente o risco de contaxio entre profesional e paciente.

Sosteñen ademais que nos seus centros sanitarios a gran maioría dos procedementos terapéuticos realízanse por procesos patolóxicos que poden ser aprazados polo seu carácter non urxente, para evitar así contribuír á propagación do virus entre a cidadanía que acode aos seus centros; en tanto que o risco que supón o desprazamento e o contacto mantido para realizar o tratamento é maior que o beneficio que producirían os seus procedementos terapéuticos.

Son aproximadamente 105.000 profesionais sanitarios que na súa maioría (90%) desenvolven a súa actividade no sector privado, con centros nos que non dispoñen do material de protección necesario, nin para pacientes nin para profesionais, e que tampouco poden adquirir debido á carencia xeral existente.

Con todo, os Consellos Xerais de Colexios de fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas,  logopedas, terapeutas ocupacionais e dietistas-nutricionistas poñen todos os seus profesionais e centros ao dispor do Ministerio de Sanidade para contribuír a facer fronte á emerxencia sanitaria provocado polo COVID-19.

Fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionales y dietistas-nutricionistas de toda España se unen para pedir al Ministerio de Sanidad que regule el cierre obligatorio de sus centros como garantía frente al contagio por COVID-19

La decisión mayoritaria y responsable de cerrar sus centros provoca una indefensión manifiesta para poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, ha determinado el Consejo de Ministros

Los Consejos Generales de un total de seis profesiones sanitarias (fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionales y dietistas-nutricionistas) se han unido a nivel nacional para pedir al Ministerio de Sanidad que sus centros sean incluidos entre los establecimientos de obligado cierre que regula el Real Decreto 8/2020, exceptuando las urgencias que pudieran ayudar a no colapsar el sistema sanitario público.

Estas seis profesiones sanitarias, que para preservar la salud de sus pacientes y profesionales frente al riesgo de contagio por COVID-19 han decidido de forma mayoritaria cerrar sus establecimientos, se consideran sin embargo ante una indefensión manifiesta para poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, ha determinado el Consejo de Ministros.

Argumentan en su comunicado conjunto que las intervenciones terapéuticas que estos profesionales sanitarios realizan en sus centros implican un contacto directo con el paciente, muy próximo y sostenido en el tiempo, de tal manera que aumenta significativamente el riesgo de contagio entre profesional y paciente.

Sostienen además que en sus centros sanitarios la gran mayoría de los procedimientos terapéuticos se realizan por procesos patológicos que pueden ser aplazados por su carácter no urgente, para evitar así contribuir a la propagación del virus entre la ciudadanía que acude a sus centros; en tanto que el riesgo que supone el desplazamiento y el contacto mantenido para realizar el tratamiento es mayor que el beneficio que producirían sus procedimientos terapéuticos.

Son aproximadamente 105.000 profesionales sanitarios que en su mayoría (90%) desarrollan su actividad en el sector privado, con centros en los que no disponen del material de protección necesario, ni para pacientes ni para profesionales, y que tampoco pueden adquirir debido a la carencia general existente.

Con todo, los Consejos Generales de Colegios de fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionales y dietistas-nutricionistas ponen todos sus profesionales y centros a disposición del Ministerio de Sanidad para contribuir a hacer frente a la emergencia sanitaria provocado por el COVID-19. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas