A Consellería de Sanidade traslada ao Ministerio o acordo CAUTELAR de peche dos centros de Fisioterapia en toda a comunidade autónoma, restrinxindo a súa actividade unicamente a situacións de emerxencia

Sumarvos á carteira de voluntarios/as creada por CoFiGa, poñéndonos ao dispor das autoridades sanitarias para os labores asistenciais e de apoio que nos soliciten e demostrando unha vez máis que a Fisioterapia galega está ao servizo da saúde da poboación

20 Mar 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

En resposta á solicitude realizada desde o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) e desde o Consello de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), a Consellería de Sanidade da Xunta remitiu esta mañá a Resolución na que acorda o peche dos centros e establecementos de Fisioterapia en todo o territorio da comunidade autónoma, restrinxindo unicamente a actividade ás urxencias imprescindibles e inescusables en situacións hospitalarias nas que a actuación de fisioterapeutas sexa fundamental para a evolución dos/ as pacientes.

Trátase dunha medida cautelar que a Consellería de Sanidade trasladou ao Ministerio de Sanidade, para que poida proceder de acordo ao disposto na Orde SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adaptación de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade fronte a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

A Fisioterapia de Galicia, ao servizo da poboación

Nestes momentos, nos que a emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 arroxa datos moi preocupantes, desde o CoFiGa facemos un chamamento a todas e todos os/as fisioterapeutas que exercen en Galicia para sumarse e inscribirse na carteira de voluntarios creada ao efecto, poñéndonos ao dispor das autoridades sanitarias para cubrir as necesidades asistenciais e/ou de apoio que estimen pertinentes e que axuden a paliar a situación creada pola pandemia que estamos a vivir.

En momentos de crise como os que estamos a vivir, temos que demostrar que a Fisioterapia está e continuará estando ao servizo da poboación.

La Consellería de Sanidad traslada al Ministerio el acuerdo cautelar de cierre de los centros de Fisioterapia en toda la comunidad autónoma, restringiendo su actividad únicamente a situaciones de emergencia

Sumaros a la cartera de voluntarios/as creada por CoFiGa, poniéndonos a disposición de las autoridades sanitarias para las labores asistenciales y de apoyo que nos soliciten y demostrando una vez más que la Fisioterapia gallega está al servicio de la salud de la población

En respuesta a la solicitud realizada desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) y desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), la Consellería de Sanidad aprobó esta mañana la Resolución en la que acuerda el cierre de los centros y establecimientos de Fisioterapia en todo el territorio de la comunidad autónoma, restringiendo únicamente la actividad a las urgencias imprescindibles y inexcusables en situaciones hospitalarias en las que la actuación de fisioterapeutas sea fundamental para la evolución de los/as pacientes.

Se trata de una medida cautelar que la Consellería de Sanidad ha trasladado al Ministerio de Sanidad, para que pueda proceder de acuerdo a lo dispuesto en la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adaptación de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Fisioterapia de Galicia, al servicio de la población

En estos momentos, en los que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 arroja datos muy preocupantes, desde el CoFiGa hacemos un llamamiento a todas y todos los/as fisioterapeutas que ejercen en Galicia para sumarse e inscribirse en la cartera de voluntarios/as creada al efecto, poniéndonos a disposición de las autoridades sanitarias para cubrir las necesidades asistenciales y/o de apoyo que estimen pertinentes y que ayuden a paliar la situación creada por la pandemia que estamos viviendo.

En momentos de crisis como los que estamos viviendo, tenemos que demostrar que la Fisioterapia está y continuará estando al servicio de la población.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas