A Fisioterapia constitúe unha disciplina sanitaria clave para empoderar ás persoas con discapacidade

Esencial para a mellora da calidade de vida das persoas con algún tipo de discapacidade física, psíquica ou intelectual, facilitando a conservación e a mellora das súas capacidades e aptitudes funcionais, psicolóxicas e psicomotrices

03 Dic 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Con motivo do Día Mundial das Persoas con Discapacidade, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lembra que a Fisioterapia é unha disciplina sanitaria esencial para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade, remarcando o determinante papel que desenvolven as e os fisioterapeutas no paradigma de apoios que require a atención deste colectivo.

Co desafío de prestar servizos de calidade, os actuais programas de saúde centran cada vez máis a atención na persoa, aspecto no que a Fisioterapia se constitúe como unha disciplina imprescindible para que as persoas con discapacidade adquiran a autonomía necesaria que lles permita participar e interactuar no seu contexto social.

Incidencia da discapacidade

Segundo estudos recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), unha de cada 10 persoas vive con algún tipo de discapacidade, cunha incidencia en aumento debido principalmente á maior esperanza de vida. E Galicia sitúase, cun 11,3% da poboación, entre as comunidades autónomas de España que presentan unha maior taxa de persoas con discapacidade.

Entre os problemas máis frecuentes causantes de discapacidade –entendendo por deficiencia calquera problema nalgunha estrutura ou función corporal das persoas– atópanse as que afectan aos ósos e articulacións (39,3%), ao oído (23,8%), as visuais (21%) e as mentais (19%).

A Fisioterapia, clave para  empoderar ás persoas con discapacidade

O labor das e dos fisioterapeuta é esencial para a mellora da calidade de vida das persoas con algún tipo de discapacidade física, psíquica ou intelectual, facilitando a conservación e a mellora das súas capacidades e aptitudes funcionais, psicolóxicas e  psicomotrices, tanto nas actividades da vida diaria en casa, no traballo, como dentro de calquera ámbito ou espazo no que se atopan a diario e no que interactúan e relaciónanse, favorecendo con iso a súa integración social e a igualdade de oportunidades.

As e os fisioterapeutas son profesionais da saúde que, de maneira interdisciplinar, encárganse de dotar a estas persoas de capacidades físicas e motoras e de habilidades cognitivas para a vida independente, co obxectivo de favorecer a integración e igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade.

A través de programas individualizados ou de carácter grupal de exercicio terapéutico, sempre adaptados ás necesidades, capacidades e grao de tolerancia do individuo, a Fisioterapia consegue manter ou alcanzar o máximo de mobilidade e autonomía das persoas durante todo o seu ciclo vital.

La Fisioterapia constituye una disciplina sanitaria clave para empoderar a las personas con discapacidad

Esencial para la mejora de la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o intelectual, facilitando la conservación y la mejora de sus capacidades y aptitudes funcionales, psicológicas y psicomotrices

Con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recuerda que la Fisioterapia es una disciplina sanitaria esencial para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, remarcando  el determinante papel que desarrollan las y los fisioterapeuta en el paradigma de apoyos que requiere la atención de este colectivo.

Con el desafío de prestar servicios de calidad, los actuales programas de salud centran cada vez más la atención en la persona, aspecto en el que la Fisioterapia se constituye como una disciplina imprescindible para que las personas con discapacidad adquieran la autonomía necesaria que les permita participar e interactuar en su contexto social.

Incidencia de la discapacidad

Según estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), una de cada 10 personas vive con algún tipo de discapacidad, con una incidencia en aumento debido principalmente a la mayor esperanza de vida. Y Galicia se sitúa, con un 11,3% de la población, entre las comunidades autónomas de España que presentan una mayor tasa de personas con discapacidad.

Entre los problemas más frecuentes causantes de discapacidad –entendiendo por deficiencia cualquier problema en alguna estructura o función corporal de las personas– se encuentran las que afectan a los huesos y articulaciones (39,3%), al oído (23,8%), las visuales (21%) y las mentales (19%).

La Fisioterapia, clave para empoderar a las personas con discapacidad

La labor de las y los fisioterapeuta es esencial para la mejora de la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o intelectual, facilitando la conservación y la mejora de sus capacidades y aptitudes funcionales, psicológicas y psicomotrices, tanto en las actividades de la vida diaria en casa, en el trabajo, como dentro de cualquier ámbito o espacio en el que se encuentran a diario y en el que interactúan y se relacionan, favoreciendo con ello su integración social y la igualdad de oportunidades.

Las y los fisioterapeutas son profesionales de la salud que, de manera interdisciplinar, se encargan de dotar a estas personas de capacidades físicas y motoras y de habilidades cognitivas para la vida independiente, con el objetivo de favorecer la integración e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

 

A través de programas individualizados o de carácter grupal de ejercicio terapéutico,  siempre adaptados a las necesidades, capacidades y grado de tolerancia del individuo, la Fisioterapia consigue mantener o alcanzar el máximo de movilidad y autonomía de las personas durante todo su ciclo vital.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres