A Fisioterapia Respiratoria e os exercicios de chan pélvico axudan a paliar a dor en enfermidades crónicas como a artrite ou a osteoporose

O novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase este mes de setembro en informar sobre os beneficios da Fisioterapia en enfermidades crónicas directamente relacionadas co proceso fisiolóxico do envellecemento, destacando a importancia dos Programas de Exercicio Terapéutico

26 Sep 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

As distintas técnicas de Fisioterapia Respiratoria, Fisioterapia do Solo Pélvico e os Programas de Exercicio Terapéutico contribúen a paliar as dores articulares causados por enfermidades crónicas como a artrose, a osteoporose ou a  hipertensión.

Esta é unha das consideracións do videoconsello do mes de setembro da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica nesta ocasión a explicar os beneficios da Fisioterapia en idades avanzadas:

- Gallego: https://youtu.be/RK0GTTt9kRk

- Español: https://youtu.be/byf7DoXnWCo

Na xestión da cronicidade e a dependencia que xera o envellecemento da poboación, os obxectivos xerais da Fisioterapia pasan por diminuír a prevalencia das súas consecuencias sobre a saúde e reducir a mortalidade prematura, mitigando a deterioración funcional e as complicacións asociadas e mellorando con iso a calidade de vida dos afectados e dos seus coidadores.

Ademais, segundo ilustra o videoconsello deste mes, os Programas de Exercicio Terapéutico  pautado polos fisioterapeutas son beneficiosos nestas idades, porque axudan a fortalecer os ósos e a masa muscular, mellorar a resistencia cardiovascular, aumentar a forza e o equilibrio, evitando con iso moitos riscos derivados da idade, como a posibilidade de sufrir caídas domésticas que poidan producir lesións.

Cronicidade e Envellecemento activo, temas a analizar no próximo XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

Nesta liña, destacar que a cronicidade e o envellecemento activo son os temas sobre os que poñerá o foco de atención o XIV Congreso Nacional de Fisioterapia que, organizado conxuntamente polo CoFiGa e a Asociación Española de Fisioterapeutas, celebrarase os días 8 e 9 de novembro no Palacio de Congresos e Exposicións da capital de Galicia.

A atención da cronicidade e o paulatino incremento do envellecemento da nosa poboación xa constitúen no noso país un importante problema socio-sanitario e un auténtico desafío asistencial, económico e social: practicamente a metade da poboación española (ao redor dun 42%) padece polo menos un proceso crónico, xerando no noso país o 80% do gasto sanitario. Estas cifras aumentan se se ten en conta o progresivo envellecemento poboacional, alcanzando ata o 70% dos maiores de 65 anos, cunha media de catro enfermidades crónicas por persoa.

Por iso, o XVI Congreso Nacional de Fisioterapia ofrece ao colectivo dos fisioterapeutas unha gran oportunidade para visibilizar a demostrada efectividade da Fisioterapia e poñer en valor a intervención dos fisioterapeutas á hora de tratar este tipo de procesos patolóxicos, expoñendo e compartindo as exitosas experiencias xa postas en marcha no noso país, e transmitindo á sociedade e aos xestores da saúde os beneficios dunha adecuada implementación de protocolos de Fisioterapia en atención ao paciente crónico e/ou dependente, tanto polo seu custo-efectividade como pola demostrada adherencia aos tratamentos, superior mesmo ás habituais pautas farmacolóxicas.

Toda a información relativa ao XVI Congreso Nacional de Fisioterapia, cun programa científico que estrutúrase ao redor de tres grandes bloques temáticos (innovación e tendencias desde a rehabilitación no proceso do envellecemento, implementación dos Programas de Saúde Comunitaria e atención centrada no paciente con dor crónica), pódese consultar en:  www.congresoaef2019.com

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Con esta campaña, desde CoFiGa facemos efectiva a nosa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia Respiratoria y los ejercicios de suelo pélvico ayudan a paliar el dolor en enfermedades crónicas como la artritis o la osteoporosis

El nuevo videoconsejo da campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes de septiembre en informar sobre los beneficios de la Fisioterapia en enfermedades crónicas directamente relacionadas con el proceso fisiológico del envejecimiento, destacando la importancia de los Programas de Ejercicio Terapéutico

Las distintas técnicas de Fisioterapia Respiratoria, Fisioterapia en Suelo Pélvico y los Programas de Ejercicio Terapéutico contribuyen a paliar los dolores articulares causados por enfermedades crónicas como la artrosis, la osteoporosis o la hipertensión.

Esta es una de las consideraciones del videoconsejo del mes de septiembre de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, que el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica en esta ocasión a explicar los beneficios de la Fisioterapia en edades avanzadas:

- Español: https://youtu.be/byf7DoXnWCo

- Gallego: https://youtu.be/RK0GTTt9kRk

En la gestión de la cronicidad y la dependencia que genera el envejecimiento de la población, los objetivos generales de la Fisioterapia pasan por disminuir la prevalencia de sus consecuencias sobre la salud y reducir la mortalidad prematura, mitigando el deterioro funcional y las complicaciones asociadas y mejorando con ello la calidad de vida de los afectados y de sus cuidadores.

Además, según ilustran en el videoconsejo de este mes, los Programas de Ejercicio Terapéutico pautado por los fisioterapeutas son beneficiosos en estas edades, porque ayudan a fortalecer los huesos y la masa muscular, mejorar la resistencia cardiovascular, aumentar la fuerza y el equilibrio, evitando con ello muchos riesgos derivados de la edad, como la posibilidad de sufrir caídas domésticas que puedan producir lesiones.

Cronicidad y Envejecimiento activo, temas a analizar en el próximo XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

En esta línea, destacar que la cronicidad y el envejecimiento activo son los temas sobre los que pondrá el foco de atención el XIV Congreso Nacional de Fisioterapia que, organizado conjuntamente por el CoFiGa con la Asociación Española de Fisioterapeutas, se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital de Galicia.

La atención de la cronicidad y el paulatino incremento del envejecimiento de nuestra población ya constituyen en nuestro país un importante problema socio-sanitario y un auténtico desafío asistencial, económico y social: prácticamente la mitad de la población española (alrededor de un 42%) padece al menos un proceso crónico, generando en nuestro país el 80% del gasto sanitario. Estas cifras aumentan si se tiene en cuenta el progresivo envejecimiento poblacional, alcanzando hasta el 70% de los mayores de 65 años, con una media de cuatro enfermedades crónicas por persona.

Por ello, el XVI Congreso Nacional de Fisioterapia ofrece al colectivo de los fisioterapeutas una gran oportunidad para visibilizar la demostrada efectividad de la Fisioterapia y poner en valor la intervención de los fisioterapeutas a la hora de tratar este tipo de procesos patológicos, exponiendo y compartiendo las exitosas experiencias ya puestas en marcha en nuestro país, y transmitiendo a la sociedad y a los gestores de la salud los beneficios de una adecuada implementación de protocolos de Fisioterapia en atención al paciente crónico y/o dependiente, tanto por su coste-efectividad como por la demostrada adherencia a los tratamientos, superior incluso a las habituales pautas farmacológicas.

Toda la información relativa al XVI Congreso Nacional de Fisioterapia, cuyo programa científico se estructura en torno a tres grandes bloques temáticos (innovación y tendencias desde la rehabilitación en el proceso del envejecimiento, implementación de los Programas de Salud Comunitaria y atención centrada en el paciente con dolor crónico), se puede consultar en: www.congresoaef2019.com

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Con esta campaña, desde CoFiGa hacemos efectiva vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres